Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2018 г.

ДВ, бр. 26 от 23.3.2018 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България. 2. Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представ...

Народно събрание бр.17/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР. С измененията се дава възможност работното време по еднодневните трудови договори да е осем или четири часа. Целта е да се осигури гъв...

Нови изисквания към валидността на даденото съгласие като условие за законосъобразно обработване на личните данни

Изричното съгласие на титуляря на данните за тяхното обработване и в момента е едно от възможните условия за допустимост на обработването (по смисъла на чл. 4, ал. 1 ЗЗЛД и сега действащата Директива 95/46/ЕО). Дори нещо повече - като че ли в практик...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 17/2018 г.

Дело C‑217/15 и C‑350/15, решение от 5 април 2017 г. страни: Massimo Orsi (C‑217/15), Luciano Baldetti (C‑350/15), Предмет на спора е може ли да се води наказателно производство за неплатен ДДС, ако вече има наложено администр...

За някои проблемни области при изготвяне на отчета за приходите и разходите

Изготвянето на отчета за приходите и разходите (ОПР) в двустранната му форма нерядко създава трудности за неговите съставители. И това може да е следствие не толкова или не само от неумение, но и поради липса на достатъчно точна и пълна нормативна ре...

Използване на платения учебен отпуск

Служител по трудово правоотношение има одобрение от работодателя да ползва платен отпуск за задочно обучение по чл. 169 от КТ. Дали този отпуск може да се ползва само за явяване на изпити, или е за подготовка и явяване на изпити? В съответствие с ра...

Компенсиране на отработеното в повече работно време

Може ли при работа на сумирано изчисляване на работното време отработените в повече дни или часове да се компенсират с по-голяма почивка в рамките на периода на отчитане на времето? В съответствие с чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда сумирането на ...

Обезщетения за оставане без работа и по чл. 222, ал. 1 и 3 КТ могат да се получават едновременно

Работя като личен състав в общинска администрация. През м. март тази година имахме съкращения в щата. На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и отработено предизвестие беше прекратен трудовият договор на служител с придобито право на пенсия за осигурителен...

Отчитане на курсова разлика

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и през 2013 г. е закупила стоки от Китай, които не влизат в България, тъй като са спрени в Гърция поради сигнал за сходни модели с друга фирма. Последната завежда дело срещу нас. Платена е глоба на митницата в Гърция....

Отчитане на лизинг

Транспортна фирма има сключени два лизингови договори за камиони. Единият договор е експлоатационен лизинг. Наемателят е отчел ДМА в задбалансова сметка. Като разходи за външни услуги са отчетени наемните вноски. Другият договор е финансов лизинг. ДМ...

В пресата за вас

Дата на официалното одобрение за публикуване на годишния финансов отчет

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира датата на официалното одобрение за публикуване на годишния финансов отчет. Това е датата, на която в зависимост от управленската структура и законовите и уставните изисквания с...

Промени в реда за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василена, юрист в АМС, разглежда промените в нормативната уредба, касаеща трудовите правоотношения. На 28 октомври 2017 г. влязоха в сила промените на чл. 327, ал. 2, изр. 2, приети със заключителните...

Справочник

Въпроси, свързани със задължението по регистрация и актуализация на администраторите на лични данни

Комисия за защита на личните данни Въпрос: Имат ли задължение по Закона за защита на личните данни ЕТ, земеделските производители и лицата, упражняващи свободни професии и др. за регистрация като администратор на лични данни? Какви са условията за о...

Прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел трети “Нефинансова декларация” и раздел четвърти “Консолидирана нефинансова декларация” от Закона за счетоводството

Указание УК-3 от 21.12.2017 г. на Министерството на финансите Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 48-52 от Закона за счетоводството относно изискванията за изготвянето и публикуването на неф...

Списък на общини с безработица със или 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 г.

Министерство на финансите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 17/2018

Централни валутни курсове за периода 20 - 26.04.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...