Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2018 г.

ДВ, бр. 26 от 23.3.2018 г. Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България. 2. Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на...

Народно събрание бр.17/2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР. С измененията се дава възможност работното време по еднодневните трудови договори да е осем или четири часа. Целта е да се осигури гъвкавост при прилагането на труд...

Нови изисквания към валидността на даденото съгласие като условие за законосъобразно обработване на личните данни

Изричното съгласие на титуляря на данните за тяхното обработване и в момента е едно от възможните условия за допустимост на обработването (по смисъла на чл. 4, ал. 1 ЗЗЛД и сега действащата Директива 95/46/ЕО). Дори нещо повече - като че ли в практиката твърде често се среща разб...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 17/2018 г.

Дело C‑217/15 и C‑350/15, решение от 5 април 2017 г. страни: Massimo Orsi (C‑217/15), Luciano Baldetti (C‑350/15), Предмет на спора е може ли да се води наказателно производство за неплатен ДДС, ако вече има наложено административно наказание. В своето реш...

За някои проблемни области при изготвяне на отчета за приходите и разходите

Изготвянето на отчета за приходите и разходите (ОПР) в двустранната му форма нерядко създава трудности за неговите съставители. И това може да е следствие не толкова или не само от неумение, но и поради липса на достатъчно точна и пълна нормативна регламентация. Такива проблеми м...

Използване на платения учебен отпуск

Служител по трудово правоотношение има одобрение от работодателя да ползва платен отпуск за задочно обучение по чл. 169 от КТ. Дали този отпуск може да се ползва само за явяване на изпити, или е за подготовка и явяване на изпити? В съответствие с разпоредбата на чл. 169, ал. 1 о...

Компенсиране на отработеното в повече работно време

Може ли при работа на сумирано изчисляване на работното време отработените в повече дни или часове да се компенсират с по-голяма почивка в рамките на периода на отчитане на времето? В съответствие с чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда сумирането на работното време е форма за нег...

Обезщетения за оставане без работа и по чл. 222, ал. 1 и 3 КТ могат да се получават едновременно

Работя като личен състав в общинска администрация. През м. март тази година имахме съкращения в щата. На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и отработено предизвестие беше прекратен трудовият договор на служител с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При прекратяв...

Отчитане на курсова разлика

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и през 2013 г. е закупила стоки от Китай, които не влизат в България, тъй като са спрени в Гърция поради сигнал за сходни модели с друга фирма. Последната завежда дело срещу нас. Платена е глоба на митницата в Гърция. Стоките не са заведени в счет...

Отчитане на лизинг

Транспортна фирма има сключени два лизингови договори за камиони. Единият договор е експлоатационен лизинг. Наемателят е отчел ДМА в задбалансова сметка. Като разходи за външни услуги са отчетени наемните вноски. Другият договор е финансов лизинг. ДМА е заведен в с/ка 205, а лихв...

В пресата за вас

Дата на официалното одобрение за публикуване на годишния финансов отчет

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира датата на официалното одобрение за публикуване на годишния финансов отчет. Това е датата, на която в зависимост от управленската структура и законовите и уставните изисквания се взема решение от управляващи...

Промени в реда за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие

В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василена, юрист в АМС, разглежда промените в нормативната уредба, касаеща трудовите правоотношения. На 28 октомври 2017 г. влязоха в сила промените на чл. 327, ал. 2, изр. 2, приети със заключителните разпоредби на Закона за измен...

Справочник

Въпроси, свързани със задължението по регистрация и актуализация на администраторите на лични данни

Комисия за защита на личните данни Въпрос: Имат ли задължение по Закона за защита на личните данни ЕТ, земеделските производители и лицата, упражняващи свободни професии и др. за регистрация като администратор на лични данни? Какви са условията за освобождаване от регистрация? О...

Прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел трети “Нефинансова декларация” и раздел четвърти “Консолидирана нефинансова декларация” от Закона за счетоводството

Указание УК-3 от 21.12.2017 г. на Министерството на финансите Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 48-52 от Закона за счетоводството относно изискванията за изготвянето и публикуването на нефинансова декларация и консолид...

Списък на общини с безработица със или 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 г.

Министерство на финансите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 17/2018

Централни валутни курсове за периода 20 - 26.04.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...