Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 22, 4 - 10 юни 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 4 - 10 юни 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 22/2018 г.

ДВ, бр. 33 от 17.4.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 51 от 12 април 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 2. Постановление № 52 от 12 април 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери з...

Изискуемост на ДДС при верижните операции

При вътреобщностната търговия със стоки понякога възникват обстоятелства, при които законосъобразното данъчно третиране на доставките с ДДС излиза извън “чистите” хипотези, регламентирани в ЗДДС. В такива случаи се налага цялостно познаване на действащото данъчно законодателство ...

Народно събрание бр.22/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се транспонира европейска директива и се премахват пречки за мобилността на работниците на пазара на труда в държавите членки на ЕС. С измененията се предвижда максимален срок на изчакване -...

Въпроси и отговори

Възстановяване на неправилно платен ДДС

Ние сме ООД, което сме купили реконструирана стара сграда от строителна фирма. При продажбата ни начисляват ДДС само върху стойността на извършената реконструкция, който ние заплатихме и продавачът е внесъл в бюджета. Органите на НАП обаче ни отказаха право на данъчен кредит, защ...

Данъчно третиране на доставката на минерална вода за работниците и служителите

Имаме доставка на минерална вода - как се третира този разход по ЗКПО и  ЗДДС  и дължи ли се корпоративен данък върху разходите. Последователната позиция на НАП по този въпрос, изразена нееднократно в писма на приходната администрация, е, че осигуряването на минерална вода, която...

Дерегистрация по ДДС на лице, което е преустановило дейност

Подлежи ли на задължителна дерегистрация по ДДС лице, което е преустановило дейност (прекратило е осигуряването си), фирмата не извършва дейност. Лицето е регистрирано по ДДС от 02.06.2017 г., а ще преустанови дейност на 30.04.2018 г. (поради закриване на търговския обект), но не...

Изменение на основната заплата

Служителка е уговорила увеличение на работната заплата от 01.09.2017 г., а излиза в платен отпуск от 03.09.2017 г. Начисляването на отпуска му на каква база ще бъде - върху старата или новата заплата? Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов до...

Лизинг на автомобил без право на данъчен кредит

Фирма плаща на лизинг автомобил, колата е без право на данъчен кредит, преди приключване на лизинга фирмата закупува нова автомобил, стария го продава на фирмата, от която е закупен. Във фактурата, която издаваме начисляваме ДДС, правилно ли сме постъпили, или е трябвало да се по...

Ненормирано работно време

Работодателят със своя заповед по чл. 139а, ал. 3 от КТ е въвел ненормиран работен ден за определени длъжности. На няколко служители на тези длъжности се е налагало да работят над редовното работно време в работни дни. Полага ли им се допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156...

Облагане на доходите на чуждестранни физически лица

Във връзка с едноседмично обучение сме поканили чуждестранен лектор. За неговото участие лицето ще получи възнаграждение и освен това ще му бъдат покрити пътните и квартирните разходи? Трябва ли да му удържим данък върху възнаграждението, или тези негови доходи ще се облагат в ст...

Обявяване на работно място пред бюрото по труда

Длъжен ли е работодателят да обяви пред бюрото по труда свободното работно място, преди да назначи нов служител на него? Разпоредбата на чл. 22а, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта задължава работодателите да обявяват в териториалните поделения на Агенцията по заетостта...

Осигуряване на работниците и служителите на трудов договор по чл. 114 КТ

Имат ли право на парично обезщетение поради общо заболяване работещите на втори трудов договор до 5 работни дни в месеца? Най-напред е добре да се уточни, че действащото в момента трудово законодателство не съдържа ограничението за работа до 5 работни дни в месеца по договора по...

Основен и допълнителен трудов договор

Когато работник прекрати трудовия си договор и започне нова работа още следващия ден, но предният работодател не е обявил в НАП прекратяването (има 7-дневен срок за това), може ли новият договор да се счита втори, а не първи, защото в НАП още е активен? За да е налице трудов дог...

Осъществяване на сделки между свързани лица

Фирма “А” (дружество със седалище и адрес на управление в България) е дъщерно дружество на фирма “Б” (със седалище и адрес на управление в Германия). Фирма “А” за извършване на своята дейност има нужда от автомобили, които в момента взема под наем, използвайки услугите рент-а-к...

Платен годишен отпуск при смяна на работата

Имам въпрос относно платените годишни отпуски в случаите, когато лицето напусне едно предприятие и започне работа в друго. Има ли право в началото на годината, напр. през м. март, да ползва полагащите се за съответната година 20 работни дни платен годишен отпуск? Работи в това пр...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор по време на болнични

Може ли по време на болничен да се подаде заявление за напускане и откога започва да тече срокът на предизвестие? Ако лицето е подало писмено предизвестие, когато е на работа и след 2 дни си вземе болничен лист, течи ли срокът на предизвестие по време на болничния, или той се удъ...

Трудово досие на работника или служителя

Длъжен ли е работодателят да води трудово досие на срочните работници? С разпоредбата на чл. 128б от КТ, в сила от 01.01.2017 г., работодателят се задължава да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие на работника или служителя се създава още при постъп...

Справочник

Важно съобщение за администраторите на лични данни

Във връзка с отпадане на основанието за регистрация на администраторите на лични данни считано от 25.05.2018 г. КЗЛД информира, че от тази дата ще бъдат прекратени всички образувани и незавършени производства по глава трета от ЗЗЛД, като: - вписване на АЛД в регистъра по чл. 10, ...

Важно съобщение относно задължението за уведомяване на КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните

Комисия за защита на личните данни В съответствие с чл. 37, пара. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да п...

Данъчен календар 1 - 15 юни 2018 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair

Писмо изх. № 16-12-25 от 17.02.2017 г. на Дирекция “Данъчна политика” на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Сдружение с нестопанска цел е създадено с цел да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики в туризма. Членовете на сдружението ...

Държавен вестник в бр. 10 от 2018 г.

ДВ, бр. 34 от 20.4.2018 г. Народно събрание Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Министерски съвет Постановление № 50 от 10 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 55 от 16...

Осчетоводяване на разходи за закупуване на стоки от продавачи - физически лица, от eBay - Германия, и завеждане на стоките в баланса на предприятието

Писмо изх. 16-12-68/10.03.2016 г. на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) желае да развива търговска дейност на територията на страната. Дружеството ще закупува стоки от интернет сайт за онлайн търговия eBay - Гер...

Отчитане на парични средства, отпуснати от чуждестранно юридическо лице на клона си в България

Писмо изх. № 26-00-106 от 02.03.2017 г. на Дирекция “Данъчна политика” на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Клон на чуждестранно юридическо лице (КЧТ) е регистриран в България и извършва строителна дейност на територията на страната, вкл. услуги, свързани със ст...

Справочна информация бр. 22/2018

Централни валутни курсове за периода 25 - 31.05.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците със ...

Съставяне на годишен финансов отчет и водене на счетоводна отчетност от физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, но извършва дейност като “предприемач” в Полша

Писмо изх. 16-12-154/26.05.2017 г. на Министерството на финансите Фактическа обстановка: Местно физическо лице (български гражданин, с постоянен адрес в България и център на жизнените интереси в България) през 2016 г. извършва стопанска дейност като регистриран “предприемач” (pr...