Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 15, 1 - 15 август 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-31 от 22.03.2018 г. Относно: Данъчно третиране, отчитане и документиране по ЗДДС на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка под ДДС номер, издаден от държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставките

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е регистрирано за целите на ДДС както в страната, така и във Франция. Същото има за предмет на дейност продажби на парфюмерия и козметика, като дружеството при...

№ 1-ИТ-00-11 от 07.02.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е с предмет на дейност производство на сладкарски изделия. Произв...

№ 20-19-9 от 27.02.2018 г. Относно: разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с постъпило запитване с вх. №, е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, вписано като занаятчия към Регионална Занаятчийска Камара – …….., упражнява занаятчийска дейност- изработка на художествени тъкани, съгласно приложен...

№ 20-28-1 от 06.03.2018 г. Относно: Облагане на изплатени доходи на чуждестранни физически лица за изготвянето на дизайн и анимация на видеоклипове по реда на ЗДДФЛ

По повод Ваше запитване с вх. № 20-28-1 от 21.02.2018 г., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че регистрирано търговско дружество в Р. България пр...

№ 24-02-338 от 15.02.2018 г. Относно: допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка /ПАМ/ по реда на чл. 186 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта му е уеднаквяване на административната практика, както и разрешаване на различни проблеми, възникнали при допускане на предварителн...

№ 3-543 от 13.03.2018 г. ОТНОСНО: Възстановяване на внесени осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран болничен лист

Съгласно изложеното в запитването с писмо изх. № …./30.11.2017 г. на РЗИ гр. Х лицето е уведомено, че след подадена жалба от работодателя е анулиран първичен болничен лист за проведено лечение. С писмо изх. № РД-……/29.01.2018 г. работодателят изисква...

№ 53-00-294 от 01.02.2018 г. Относно: данъчно третиране на услуги по поддръжка на апаратура

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Дружеството има сключен договор с данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС в Великобритания за извършване на услуги по ремонт и подръжка на скенер за проверка на багаж. Скенерът е...

№ 53-04-886 от 10.01.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-886/30.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъците върху доходите на ...

№ 96-00-60 от 23.03.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на управител на ООД, който не е съдружник в дружеството

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № …….. от 14.03.2018 г., Ви уведомяваме за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, в „ШБ” ООД е назначен ...

№ М-24-36-60 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 25, ал. 4 и чл. 74, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №……………………. г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………, и във връзка с извършвана ревизия, е изложена следната фактическа обстановка: „………………………“ ООД е регистрирано по ЗДДС на 31.03.2017 г. В дневн...

№ М-94-К-180 от 15.02.2018 г. Относно: Прилагането на чл. 176в, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. №…………………...2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: От месец декември 2016 г. до този момент „………………….“ ЕООД не отг...

Анотации

Документиране и облагане на транспортни услуги

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Получавам фактура от чуждестранно лице, регистрирано в Обединените Арабски Емирства, а именно ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI, фактурата е за извършен...

Задължения по ЗКПО при прекратяване и заличаване при производство с ликвидация

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са задълженията по ЗКПО при прекратяване и заличаване при производство с ликвидация? Подаване на декларации и отчети, когато прекратяването, подав...

Пенсиониране на лица, родени 1960-1961 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във връзка с възникналата дискусия относно пенсионирането на хората, родени 1960-1961 г., кое е по-правилно - да се запази допълнител...

Прекратяване на трудов договор по време на майчинство

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Нина Манолова, адвокат, отговаря на въпроса: Родих на 03.09.2017 г. Моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. Мога ли да предя...

Пътни, дневни и квартирни пари

В бр. 6 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Андрей Александров, отговаря на въпроса: Малка строителна фирма извършва довършителни работи на различни обекти в Софийска област и в Благоевград. Базирана е в София. Превозът до обектите се изв...

Счетоводно и данъчно третиране на разходите за ремонт на наети дълготрайни активи

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното и данъчното третиране на разходите за ремонт на наети дълготрайни активи, на разходите за подобрения и ремонт на дълготрайни активи, полз...

Счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи? СС 16 Дълготрайни материални активи е счетоводният ст...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2018 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работод...

Държавен вестник в бр. 15 от 2018 г.

ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд Решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“...

Осигурителен календар за август 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 15/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 юли - 8 август 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...