Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 15, 1 - 15 август 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-31 от 22.03.2018 г. Относно: Данъчно третиране, отчитане и документиране по ЗДДС на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка под ДДС номер, издаден от държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставките

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е регистрирано за целите на ДДС както в страната, така и във Франция. Същото има за предмет на дейност продажби на парфюмерия и козметика, като дружеството придобива стоките, предмет на изв...

№ 1-ИТ-00-11 от 07.02.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е с предмет на дейност производство на сладкарски изделия. Производството се осъществява в слад...

№ 20-19-9 от 27.02.2018 г. Относно: разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с постъпило запитване с вх. №, е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, вписано като занаятчия към Регионална Занаятчийска Камара – …….., упражнява занаятчийска дейност- изработка на художествени тъкани, съгласно приложение към Закона на занаятите. Ут...

№ 20-28-1 от 06.03.2018 г. Относно: Облагане на изплатени доходи на чуждестранни физически лица за изготвянето на дизайн и анимация на видеоклипове по реда на ЗДДФЛ

По повод Ваше запитване с вх. № 20-28-1 от 21.02.2018 г., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че регистрирано търговско дружество в Р. България продава рекламни клипове на клие...

№ 24-02-338 от 15.02.2018 г. Относно: допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка /ПАМ/ по реда на чл. 186 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта му е уеднаквяване на административната практика, както и разрешаване на различни проблеми, възникнали при допускане на предварително изпълнение на ПАМ по реда на...

№ 3-543 от 13.03.2018 г. ОТНОСНО: Възстановяване на внесени осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран болничен лист

Съгласно изложеното в запитването с писмо изх. № …./30.11.2017 г. на РЗИ гр. Х лицето е уведомено, че след подадена жалба от работодателя е анулиран първичен болничен лист за проведено лечение. С писмо изх. № РД-……/29.01.2018 г. работодателят изисква от лицето в тридневен срок да...

№ 53-00-294 от 01.02.2018 г. Относно: данъчно третиране на услуги по поддръжка на апаратура

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Дружеството има сключен договор с данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС в Великобритания за извършване на услуги по ремонт и подръжка на скенер за проверка на багаж. Скенерът е собственост на българско данъ...

№ 53-04-886 от 10.01.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-886/30.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Наре...

№ 96-00-60 от 23.03.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на управител на ООД, който не е съдружник в дружеството

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № …….. от 14.03.2018 г., Ви уведомяваме за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, в „ШБ” ООД е назначен управител, който не е съдружни...

№ М-24-36-60 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 25, ал. 4 и чл. 74, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №……………………. г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………, и във връзка с извършвана ревизия, е изложена следната фактическа обстановка: „………………………“ ООД е регистрирано по ЗДДС на 31.03.2017 г. В дневника за покупките за данъчен пе...

№ М-94-К-180 от 15.02.2018 г. Относно: Прилагането на чл. 176в, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. №…………………...2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: От месец декември 2016 г. до този момент „………………….“ ЕООД не отговаря на условията по чл. 176в...

Анотации

Документиране и облагане на транспортни услуги

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Получавам фактура от чуждестранно лице, регистрирано в Обединените Арабски Емирства, а именно ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI, фактурата е за извършен въздушен транспорт, както за ...

Задължения по ЗКПО при прекратяване и заличаване при производство с ликвидация

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са задълженията по ЗКПО при прекратяване и заличаване при производство с ликвидация? Подаване на декларации и отчети, когато прекратяването, подаването на искането за заличаван...

Пенсиониране на лица, родени 1960-1961 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във връзка с възникналата дискусия относно пенсионирането на хората, родени 1960-1961 г., кое е по-правилно - да се запази допълнителния пенсионен фонд или да се п...

Прекратяване на трудов договор по време на майчинство

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Нина Манолова, адвокат, отговаря на въпроса: Родих на 03.09.2017 г. Моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. Мога ли да предявя иск пред съда за възстановя...

Пътни, дневни и квартирни пари

В бр. 6 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Андрей Александров, отговаря на въпроса: Малка строителна фирма извършва довършителни работи на различни обекти в Софийска област и в Благоевград. Базирана е в София. Превозът до обектите се извършва със собствен транспорт е...

Счетоводно и данъчно третиране на разходите за ремонт на наети дълготрайни активи

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното и данъчното третиране на разходите за ремонт на наети дълготрайни активи, на разходите за подобрения и ремонт на дълготрайни активи, ползвани по заем за послужване и о...

Счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи? СС 16 Дълготрайни материални активи е счетоводният стандарт от комплекта НСС, който...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2018 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър...

Държавен вестник в бр. 15 от 2018 г.

ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд Решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически и...

Осигурителен календар за август 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 15/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 юли - 8 август 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...