Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 16, 16 - 31 август 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2018 г.
Писма и указания

№ 12-00-1 от 16.04.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС при придобиване на стоки и услуги във връзка с изпълнение на проекти, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 12-00-1/30.03.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., Офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Агенция за регионално ...

№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице

Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и полагате личен труд в търговско дружество. Всеки месец внасяте осигурителни вноски върху 510 лв. и получавате възнаграждение за положеният личен труд в дружеството в размер на 800 лв. Подавате годишна данъчн...

№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …………, с вх. № ………. от 08.05.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването сте собственик на търговско д...

№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-3/ 25.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва ремонтни д...

№ 24-35-45 от 16.02.2018 г. Относно: Данъчно третиране на средствата, предоставени от Държавния бюджет, съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 16 и 21 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-35-45/14.12.2017 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ….., за изразяване на становище по компетентност. Фактическата обстановка се установява въз осно...

№ 24-39-35 от 04.05.2018 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с разходване на средства по програма „Еразъм+“, направление КА 1.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № 24-39-35 от 23.03.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „………………“ работи по програма „Еразъм+“ и е бенефици...

№ 26-А-47 от 03.05.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), с вх. №…………/………...2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Основният предмет на дейност на „…………..“ ЕООД е извършване на транспортни ...

№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. №……..., в което е изложено следното: Съгласно чл. 39б от Закона за енергетиката (ЗЕ) Фонд „Сигурност на електроенергийната систе...

№ 94-00-80 от 26.07.2018 г. Относно: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на физическо лице, което извършва услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-80/ 17.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице извършва следните услуги: проектиране на софтуер за АРМ процесори, софтуер ...

№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника

В Дирекция ОДОП ….постъпи писмено запитване с вх. № …… от 30.04.2018 г. относно прилагане на ЗКПО и ДОПК. В запитването е посочено, че дружеството ще начислява и плаща данък при източника за доход от лихви в полза на дружество-заемодател от ……. В пи...

№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД

Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх. № …………../27.06.2018 г., относно облагане на изплатено възнаграждение на чуждестранно физическо лице, назначено за управител на еднолично дружество, изразявам следното становище: Посочвате, че в българско ...

№ 96-00-45 от 08.03.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № ………… от 22.02.2018 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице ще закупува недвижим имот с жилищен кредит. Недвижимият имот ще се ...

№ 96-00-57 от 19.03.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция ОДОП ,,,, постъпи писмено запитване с вх. № … от 07.03.2018 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва продажба на електрически багер и издава фактура на фирма от Естония, коя...

Анотации

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам четири деца, родени съответно: 24.05.1977 г., 24.08.1978 г., 01.09.1980 г. и 07.06.1982 г.. Колко години осигурителен и трудов стаж ми се зачита...

Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице? Местните юридически лица могат да са полу...

Изчисляване на платения годишен отпуск при увеличение на възнаграждението в месеца, който се ползва отпуска

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Каква е базата за изчисляване на платения годишен отпуск (ПГО) при увеличение на възнаграждението в месеца, който се ползва отпуска? ...

Лични данни, които се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Какви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор? Трудовото правоотношение обикновено се развива продъл...

Обезщетение по чл. 222, ал 3 от КТ на педагогически специалисти

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител е с 10 години трудов стаж в системата на образованието. През това време работи в три различни училища, бил е на борсата и има ...

Отпуск по чл. 164б, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно Наредбата за работното време почивките и отпуските чл. 46б /обновен/, се изисква прилагане на копие от влязлото в сила съдеб...

Пенсия отпусната в намален размер

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Пенсия отпусната в намален размер поради по ранно пенсиониране /една година порано/ дали ще ми бъде индексирана с коефициент от 01.07...

Почивки при ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в градския транспорт на не нормиран работен ден. Длъжен ли е работодателя ми да ми осигури 12 почивни дни след като извънредни...

Условия за признаването на провизии

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са условията за признаването на провизии? Признаването на провизии както според МСС 37, така и според СС 37 изисква кумулативното изпълнение на три условия: I....

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2018 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2018 г.

ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на докумен...

Справочна информация бр. 16/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 август 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...