Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 16, 16 - 31 август 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2018 г.
Писма и указания

№ 12-00-1 от 16.04.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС при придобиване на стоки и услуги във връзка с изпълнение на проекти, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 12-00-1/30.03.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., Офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Агенция за регионално ...

№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице

Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и полагате личен труд в търговско дружество. Всеки месец внасяте осигурителни вноски върху 510 лв. и получавате възнаграждение за положеният личен труд в дружеството в размер на 800 лв. Подавате годишна данъчн...

№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …………, с вх. № ………. от 08.05.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването сте собственик на търговско д...

№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-3/ 25.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва ремонтни д...

№ 24-35-45 от 16.02.2018 г. Относно: Данъчно третиране на средствата, предоставени от Държавния бюджет, съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 16 и 21 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-35-45/14.12.2017 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ….., за изразяване на становище по компетентност. Фактическата обстановка се установява въз осно...

№ 24-39-35 от 04.05.2018 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с разходване на средства по програма „Еразъм+“, направление КА 1.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № 24-39-35 от 23.03.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „………………“ работи по програма „Еразъм+“ и е бенефици...

№ 26-А-47 от 03.05.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), с вх. №…………/………...2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Основният предмет на дейност на „…………..“ ЕООД е извършване на транспортни ...

№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. №……..., в което е изложено следното: Съгласно чл. 39б от Закона за енергетиката (ЗЕ) Фонд „Сигурност на електроенергийната систе...

№ 94-00-80 от 26.07.2018 г. Относно: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на физическо лице, което извършва услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-80/ 17.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице извършва следните услуги: проектиране на софтуер за АРМ процесори, софтуер ...

№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника

В Дирекция ОДОП ….постъпи писмено запитване с вх. № …… от 30.04.2018 г. относно прилагане на ЗКПО и ДОПК. В запитването е посочено, че дружеството ще начислява и плаща данък при източника за доход от лихви в полза на дружество-заемодател от ……. В пи...

№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД

Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх. № …………../27.06.2018 г., относно облагане на изплатено възнаграждение на чуждестранно физическо лице, назначено за управител на еднолично дружество, изразявам следното становище: Посочвате, че в българско ...

№ 96-00-45 от 08.03.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № ………… от 22.02.2018 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице ще закупува недвижим имот с жилищен кредит. Недвижимият имот ще се ...

№ 96-00-57 от 19.03.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В Дирекция ОДОП ,,,, постъпи писмено запитване с вх. № … от 07.03.2018 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва продажба на електрически багер и издава фактура на фирма от Естония, коя...

Анотации

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам четири деца, родени съответно: 24.05.1977 г., 24.08.1978 г., 01.09.1980 г. и 07.06.1982 г.. Колко години осигурителен и трудов стаж ми се зачита...

Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице? Местните юридически лица могат да са полу...

Изчисляване на платения годишен отпуск при увеличение на възнаграждението в месеца, който се ползва отпуска

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Каква е базата за изчисляване на платения годишен отпуск (ПГО) при увеличение на възнаграждението в месеца, който се ползва отпуска? ...

Лични данни, които се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Какви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор? Трудовото правоотношение обикновено се развива продъл...

Обезщетение по чл. 222, ал 3 от КТ на педагогически специалисти

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител е с 10 години трудов стаж в системата на образованието. През това време работи в три различни училища, бил е на борсата и има ...

Отпуск по чл. 164б, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно Наредбата за работното време почивките и отпуските чл. 46б /обновен/, се изисква прилагане на копие от влязлото в сила съдеб...

Пенсия отпусната в намален размер

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Пенсия отпусната в намален размер поради по ранно пенсиониране /една година порано/ дали ще ми бъде индексирана с коефициент от 01.07...

Почивки при ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в градския транспорт на не нормиран работен ден. Длъжен ли е работодателя ми да ми осигури 12 почивни дни след като извънредни...

Условия за признаването на провизии

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са условията за признаването на провизии? Признаването на провизии както според МСС 37, така и според СС 37 изисква кумулативното изпълнение на три условия: I....

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2018 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2018 г.

ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на докумен...

Справочна информация бр. 16/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 август 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...