Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 9, Септември 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2018 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април ...

Коментар на експерта

Бенчмарк за лихвен процент

По силата на § 1 от влезлия в сила, считано от 01.07.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.51 от 19.06.2018 г.) бяха създадени две нови алинеи към чл. 58 от ЗКИ. Съгласно чл. 58, ал. 5 от ЗКИ, когат...

Преглед на по-значимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В „Държавен вестник“, бр. 58 от 13.07.2018 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), с който се правят изменения и допълнения за привеждането му в съответ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) са публикувани в ДВ, бр. 60 от 20 юли 2018 г., и влизат в сила същия ден (20 юли 2018 г.). По-важните промени се отнасят до следните хипотези: 1. Акцизни стоки, з...

Статутът „търговец” при продажби на недвижими имоти от физически лица

Не са рядкост случаите, при които физически лица извършват дейности, при които действат като търговци, без да отчитат и да се съобразяват със задълженията, които произтичат от това. Така например, когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) ме...

Въпроси и отговори от практиката

Възнаграждение на адвокат

Въпрос: Съдружник в адвокатско дружество, регистрирано по ЗЗД, иска да получава възнаграждение от дружеството в качеството си на адвокат. По какъв начин би могъл да получава възнаграждение? Възможно ли е да бъде назначен на трудов договор? Отговор: ...

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение на работника или служителя от работодателя

Въпрос: Българско дружество увеличава основната заплата на служител от следващия месец въз основа решение на управителя. Съществува ли нормативно изискване документът, с който се увеличава възнаграждението, да бъде подписан и от двете страни (управит...

Защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти

Въпрос: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти необходимо ли е да се включи допълнителна клауза за защита на предоставените ни лични данни като администратор, или може да се подпише д...

Изплащани транспортни разходи на непедагогически специалисти

Въпрос: Съгласно последната промяна на Наредба №1 от 16.01.2017 г., с която се уреждат условията и редът за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищно...

Командировка в чужбина на лице, работещо по ДУК

Въпрос: Лице, управител в дружество, работещо по договор за управление и контрол, получаващо доход за положен личен труд в същото дружество, е командировано в Германия във връзка с договор за консултантска услуга. Отчитането е на база часове полож...

Облагане на доходите на работещ пенсионер

Въпрос: Ние сме юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Извършваме търговска дейност. С физическо лице, което е пенсионер, имаме сключен комисионен договор и съгласно договора му изплащаме определена сума. При изплащането на тази сума какви са нашите ...

Осигуряване на лица, работещи свободни професии

Въпрос: Физическо лице, български гражданин, което живее в САЩ, регистрира ЕООД в България през 2014 г. ЕООД-то няма дейност, има само банкови разходи и разходи за обявяване на ГФО в ТР. Лицето, което е управител, решава да се самоосигурява чрез друж...

Осигуряване на лице, работещо по два ДУК

Въпрос: Управител на ООД с ДУК (осигурен на максимален праг) сключва втори ДУК (също на максимален праг) с ЕООД. Кое дружество ще плаща осигуровки? Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, които получават доходи ...

Писма и указания

№ МУ-2 от 14.02.2018 г. ОТНОСНО: Използване на информацията от обявлението за приключване изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ При провеждане на процедура за обществена поръчка за всеки кандидат или участник трябва да се установи липса на основанията за отстраняване съгласно законодателството, действащо към момента на провеждане на процедурата. На етапа...

№ МУ-3 от 26.02.2018 г. ОТНОСНО: Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ С влизане в сила на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) от 15 април 2016 г. отпадна административната тежест за кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки да представят документи за доказване ...

№ МУ-6 от 17.05.2018 г. ОТНОСНО: Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ От 3 март 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Тези изменения са вследствие на промените в Закона за ограничаване на админис...

№ МУ-6 от 24.11.2017 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 100 от ЗОП

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ В чл. 100 от ЗОП са регламентирани предпоставките, при които е допустимо да се правят изменения в условията на процедура за възлагане на обществена поръчка след нейното откриване, както и сроковете за извършване на тези промени....

Решения на съдилища

Решение № 10086 от 24.07.2018 г. по адм. дело № 6996/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от две дружества с ограничена отговорност. Основните аргументи за липса на реално осъществени доставки по фактура са за липса на кадрова обезпеченост на доставчиците. С оглед...

Решение № 10100 от 24.07.2018 г. по адм. дело № 13980/2017 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС и лихва поради отказано право на данъчен кредит. Съгласно постоянната практика на СЕС, правото на приспадане на данъчен кредит не може да бъде ограничено само поради неспазване на опреде...

Решение № 10118 от 25.07.2018 г. по адм. дело № 14596/2015 г.

Предмет на спора е начислен ДДС за данъчни периоди 11. и 12.2012 г. ведно с прилежащите лихви. Съгласно Определение от 23.11.2017 г. на Съда на ЕС по дело С-314/2017 г. „Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка ...

Решение № 10223 от 27.07.2018 г. по адм. дело № 8681/2017 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС. В практиката на СЕС са налице решения, касаещи отказа на данъчните органи на различни държави членки да признаят правото на приспадане (възстановяване) на ДДС, включително и по съображения, че проце...

Решение № 10257 от 30.07.2018 г. по адм. дело № 4048/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. със съответните лихви. В договор за покупко-продажба на лек автомобил е посочено, че цената за придобиване е получена напълно и в брой от пр...

Решение № 9732 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 2191/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за 2011 г. и лихви за забава. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за Конституционен съд, решенията на съда влизат в си...

Решение № 9780 от 17.07.2018 г. по адм. дело № 506/2018 г.

Предмет на спора е извършена корекция на резултата за ДДС за данъчен период май и юли 2015 г. ведно с начислени лихви във връзка с непризнати кредитни известия. Правната уредба на корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа ...

Решение № 9881 от 18.07.2018 г. по адм. дело № 3117/2018 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит с начислени лихви по фактури на различни дружества на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 25 от ЗДДС, тъй като фактурираните доставки на стоки не са осъществени,...

Решение № 9943 от 19.07.2018 г. по адм. дело № 1332/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС с лихви към месец декември 2009 г. Член 14, § 1 от Директива 2006/112/ЕО, за разлика от чл. 6, ал. 1 от ЗДДС не държи сметка за прехвърляне правото на собственост, а само за фактическото разпореждане...

Решение № 9949 от 19.07.2018 г. по адм. дело № 2492/2018 г.

Предмет на спора е непризнат деклариран преотстъпен корпоративен данък за 2010 г. и 2011 г. ведно с лихви. Правилно съдът се е позовал на разпоредбата на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на ЗКПО (в приложимата му редакция за 2012 г.), съгласн...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 31.08.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 48 до бр. 51от 2018 г.

ДВ, бр. 48 от 8.6.2018 г. Конституционен съд Решение № 10 от 29 май 2018 г. по конституционно дело № 4 от 2017 г. Министерски съвет Постановление № 93 от 1 юни 2018 г. за приемане на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, р...