Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.
Законодателство

Ползване на служебен автомобил за лични нужди и отчитане на разходите в натура за сметка на предприятието

Определянето на разходите за лични нужди трябва да се прилага за всички собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, т.е. за всички служебни автомобили, които са предоставени за лично ползване и/или с използване на персонал, от работници и служители, от лица, наети по ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на депозит при договор за наем

Физическо лице - СОЛ, сключва договор за отдаване под наем на недвижим имот на ЕООД, на което е едноличен собственик на капитала. Имотът е съпружеска собственост. Договор е сключен и със съпруга. В договора е отбелязан гаранционен депозит, който депозит ще послужи за изплащане ...

Облагане на доставката на услуга по осигуряване на достъп

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава от китайското посолство в България 20  000 лв. за организиране изложба на китайски художник. Във фактура трябва ли да бъде начислено ДДС? От същата сума ще бъдат изплатени в брой на китайска фирма (чийто представител ще бъде в ...

Определяне мястото на изпълнение на доставката на стока

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, иска да започне продажби през сайта на “Амазон” в Германия (amazon.de). Стоките ще се изпращат от Китай до склад на “Амазон” в Германия, оттам ще се препращат директно към клиентите в Германия. Формира ли българското дружество ...

Отчитане на получени субсидии

Фирмата ни има сключен договор чрез “Бюро по труда” за наемане на безработно лице за 12 м. срок. Средствата са държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение. Как се осчетоводяват средствата по договора, които периодично (месечно) се изплащат от държавния бюджет ...

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

Откога срочният трудов договор може да се превърне в безсрочен - от датата на изтичане на срочния договор или от предишната дата? В съответствие с чл. 69 от КТ трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителя...

Прекратяване на трудов договор за заместване

Преди шест месеца наша работничка заболя и излезе в отпуск по болест. На нейно място назначихме заместничка по чл. 68 от Кодекса на труда. След една седмица отпускът на болната работничка изтича и тя иска веднага след изтичането на този отпуск да ползва платения си годишен отпуск...

Промяна на графика за работа при сумирано работно време

По график за тримесечно отчитане на сумирано работно време на работник се пада да работи в събота и неделя на 12-часови смени. Но същият представя болничен лист за три дни - от петък до неделя. За болничен се установява само 1 ден. Трябва ли да му се преработи графикът за работа,...

Промяна на длъжността след отпуск по майчинство

През време на отпуск по майчинство са съкратили изпълняваната от мен длъжност. След отпуска ме предлагат по-ниска длъжност с по-малка заплата. Имат ли право да ме уволнят, ако не приема понижението? Длъжността е едно от условията по трудовия договор, което може да се промени сам...

Справочник

Въпроси и отговори по Наредба Н-18

Национална агенция за приходите Ако се използва “Драйвер за управление на фискално устройство”, което позволява проверка за състоянието на ФУ преди започването на продажбата, то счита ли се че може да бъде реализирана операцията, ако отговорът от “Драйвера” не съдържа информация...

Лицензионни режими, разрешения и концесии за извършване на определени дейности

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Размер на таксите, които събират банките за обслужване на дебитини и кредитни карти към 09.11.2018 г.

Българска народна банка [[app_19239_1]] [[app_19240_2]] [[app_19241_3]]...

Справочна информация бр. 43/2018

Централни валутни курсове за периода 16.11. - 22.11.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...