Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.
Законодателство

Ползване на служебен автомобил за лични нужди и отчитане на разходите в натура за сметка на предприятието

Определянето на разходите за лични нужди трябва да се прилага за всички собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, т.е. за всички служебни автомобили, които са предоставени за лично ползване и/или с използване на персонал, от работници и...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на депозит при договор за наем

Физическо лице - СОЛ, сключва договор за отдаване под наем на недвижим имот на ЕООД, на което е едноличен собственик на капитала. Имотът е съпружеска собственост. Договор е сключен и със съпруга. В договора е отбелязан гаранционен депозит, който де...

Облагане на доставката на услуга по осигуряване на достъп

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава от китайското посолство в България 20  000 лв. за организиране изложба на китайски художник. Във фактура трябва ли да бъде начислено ДДС? От същата сума ще бъдат изплатени в брой на китайска фирма ...

Определяне мястото на изпълнение на доставката на стока

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, иска да започне продажби през сайта на “Амазон” в Германия (amazon.de). Стоките ще се изпращат от Китай до склад на “Амазон” в Германия, оттам ще се препращат директно към клиентите в Германия. Фор...

Отчитане на получени субсидии

Фирмата ни има сключен договор чрез “Бюро по труда” за наемане на безработно лице за 12 м. срок. Средствата са държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение. Как се осчетоводяват средствата по договора, които периодично (месечно) се...

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

Откога срочният трудов договор може да се превърне в безсрочен - от датата на изтичане на срочния договор или от предишната дата? В съответствие с чл. 69 от КТ трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време...

Прекратяване на трудов договор за заместване

Преди шест месеца наша работничка заболя и излезе в отпуск по болест. На нейно място назначихме заместничка по чл. 68 от Кодекса на труда. След една седмица отпускът на болната работничка изтича и тя иска веднага след изтичането на този отпуск да пол...

Промяна на графика за работа при сумирано работно време

По график за тримесечно отчитане на сумирано работно време на работник се пада да работи в събота и неделя на 12-часови смени. Но същият представя болничен лист за три дни - от петък до неделя. За болничен се установява само 1 ден. Трябва ли да му се...

Промяна на длъжността след отпуск по майчинство

През време на отпуск по майчинство са съкратили изпълняваната от мен длъжност. След отпуска ме предлагат по-ниска длъжност с по-малка заплата. Имат ли право да ме уволнят, ако не приема понижението? Длъжността е едно от условията по трудовия договор...

Справочник

Въпроси и отговори по Наредба Н-18

Национална агенция за приходите Ако се използва “Драйвер за управление на фискално устройство”, което позволява проверка за състоянието на ФУ преди започването на продажбата, то счита ли се че може да бъде реализирана операцията, ако отговорът от “Д...

Лицензионни режими, разрешения и концесии за извършване на определени дейности

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Размер на таксите, които събират банките за обслужване на дебитини и кредитни карти към 09.11.2018 г.

Българска народна банка [[app_19239_1]] [[app_19240_2]] [[app_19241_3]]...

Справочна информация бр. 43/2018

Централни валутни курсове за периода 16.11. - 22.11.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...