Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 46/2018 г.

ДВ, бр. 81 от 2.10.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 209 от 26 септември 2018 г. за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. 2. Постановление № 210 от ...

Народно събрание бр.46/2018 г.

Новият Закон за хората с увреждания беше приет на второ четене от парламента. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в България. Основен нов момент е прилагането на индивидуален подход и индиви...

Нови промени в законодателството, приложими в работата на счетоводителите през 2019 г.

В ДВ, брой 98 от 27.11.2018 година, бе обнародван ЗИД на ЗКПО, с което се направиха поредните годишни изменения в данъчното и счетоводното законодателство. Като закони от първостепенна важност в работата на счетоводителите се открояват промените в За...

Въпроси и отговори

Анулиране на погрешно съставени документи

В месец април сме издали фактура на нов клиент, но имаме грешка в името и съответно в булстата и данъчния номер. Името и булстатът на грешното ЮЛ са реални и много подобни на тези на нашия клиент и той също не е забелязал тази грешка.  От м.04 до м.0...

Възможно ли е “компенсиране” на разликата между трудовото възнаграждение и обезщетението от ДОО

Възможно ли е работодателят да поеме ангажимент да компенсира на служителите си разликата до размера на получаваното нетно трудово възнаграждение, когато те са в отпуск поради временна неработоспособност или по майчинство и получават обезщетение от д...

Задължения по ЗДДС на физически лица при отдаване на недвижим имот под наем чрез чуждестранни агенции

Физическо лице - български гражданин, притежава на Черноморието апартамент, който отдава под наем през лятото. За целта използва услугите на чуждестранни агенции, като например установената в Холандия Booking.com. При това получава възнаграждение, за...

Обявяване на дружество в ликвидация

Въпросът ми е свързан с подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП, при вписване начало на ликвидация в Търговския регистър. В момента има образци само за 2017 г. Как се подава такава декларация? На ръка ли се носи? Подава ли се баланс, ОПР, отче...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна ...

Работно облекло на служителите в бюджетно предприятие

Работното облекло на служителите в бюджетно предприятие се състои от няколко елемента. Може ли служителят да представи една обща фактура за облеклото, или трябва да отчете разхода за всеки негов елемент поотделно? Работно облекло се осигурява за раб...

В пресата за вас

Експлоатационен лизинг във финансовите отчети на наемателя

В бр. 11 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Dосев, д.е.с., разяснява представянето на експлоатационния лизинг във финансовите отчети на наемателя. Съгласно разпоредбите на параграф 5.2 от СС 17 договорените между наемодателя и наемател...

Удължава се срокът за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар бандерол

В бр. 204 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с удължения срок за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар бандерол. До 31 декември 2019 г. се удължава срокът за реализация на бутилиранит...

Справочник

До края на декември може да се ползват данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Новото през тази година е, че вече н...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. ...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.

(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.) [[app_19342_1]] [[app_19343_2]] [[app_19344_3]] [[app_19345_4]] Забележки: 1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласн...

Справочна информация бр. 46/2018

Централни валутни курсове за периода 07.12. - 13.12.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...