Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 46/2018 г.

ДВ, бр. 81 от 2.10.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 209 от 26 септември 2018 г. за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. 2. Постановление № 210 от 26 септември 2018 г. за измене...

Народно събрание бр.46/2018 г.

Новият Закон за хората с увреждания беше приет на второ четене от парламента. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в България. Основен нов момент е прилагането на индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите...

Нови промени в законодателството, приложими в работата на счетоводителите през 2019 г.

В ДВ, брой 98 от 27.11.2018 година, бе обнародван ЗИД на ЗКПО, с което се направиха поредните годишни изменения в данъчното и счетоводното законодателство. Като закони от първостепенна важност в работата на счетоводителите се открояват промените в Закона за счетоводството (ЗСч) и...

Въпроси и отговори

Анулиране на погрешно съставени документи

В месец април сме издали фактура на нов клиент, но имаме грешка в името и съответно в булстата и данъчния номер. Името и булстатът на грешното ЮЛ са реални и много подобни на тези на нашия клиент и той също не е забелязал тази грешка.  От м.04 до м.09 на този клиент сме издали об...

Възможно ли е “компенсиране” на разликата между трудовото възнаграждение и обезщетението от ДОО

Възможно ли е работодателят да поеме ангажимент да компенсира на служителите си разликата до размера на получаваното нетно трудово възнаграждение, когато те са в отпуск поради временна неработоспособност или по майчинство и получават обезщетение от държавното обществено осигурява...

Задължения по ЗДДС на физически лица при отдаване на недвижим имот под наем чрез чуждестранни агенции

Физическо лице - български гражданин, притежава на Черноморието апартамент, който отдава под наем през лятото. За целта използва услугите на чуждестранни агенции, като например установената в Холандия Booking.com. При това получава възнаграждение, за което плаща подоходен данък п...

Обявяване на дружество в ликвидация

Въпросът ми е свързан с подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП, при вписване начало на ликвидация в Търговския регистър. В момента има образци само за 2017 г. Как се подава такава декларация? На ръка ли се носи? Подава ли се баланс, ОПР, отчет за приходите и разходите? И ...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна база: - При прилагане на НСС: ...

Работно облекло на служителите в бюджетно предприятие

Работното облекло на служителите в бюджетно предприятие се състои от няколко елемента. Може ли служителят да представи една обща фактура за облеклото, или трябва да отчете разхода за всеки негов елемент поотделно? Работно облекло се осигурява за работни места и длъжности, на кои...

В пресата за вас

Експлоатационен лизинг във финансовите отчети на наемателя

В бр. 11 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Dосев, д.е.с., разяснява представянето на експлоатационния лизинг във финансовите отчети на наемателя. Съгласно разпоредбите на параграф 5.2 от СС 17 договорените между наемодателя и наемателя лизингови плащания следва да...

Удължава се срокът за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар бандерол

В бр. 204 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с удължения срок за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар бандерол. До 31 декември 2019 г. се удължава срокът за реализация на бутилираните алкохолни напитки, облепени ...

Справочник

До края на декември може да се ползват данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Новото през тази година е, че вече не се изисква писмена деклараци...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. минимален месечен размер на ос...

Справочна информация бр. 46/2018

Централни валутни курсове за периода 07.12. - 13.12.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...