Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 2/2019 г.

ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 2. Закон за физическото възпитание и спорта. Министърът на земеделието, храните и горите издаде: 1. Наредба за изменение и допъ...

Министерски съвет бр. 2/2019 г.

Правителството одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Вземането на решение по подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на г...

Народно събрание бр.2/2019 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за българските лични документи. Предвижда се срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) на хора с трайни увреждания да е до 10 години. В момента валидността...

Промени в Закона за местните данъци и такси

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) бяха гласувани промени в Народното събрание, които са обнародвани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г. По-важните изменения и допълнения се отнасят до: 1. Промени в реда за определяне на данъка върху превознит...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г.

С цел хармонизиране нормите на ЗДДС с правилата на европейските директиви, преодоляване на съществуващите несъответствия на неговите разпоредби с правилата на Директива 2006/112/ЕО и в изпълнение на открити в тази връзка процедури от ЕК към страната ...

Въпроси и отговори

Едностранно изменение на трудовия договор от работодателя

Съкратихме длъжността “домакин” в предприятието ни. В заповедта за предаване и приемане на имуществото от комисия беше възложено на “ръководител ремонти” да приеме част от имуществото и да изпълнява функциите на домакин. Служителят отказа да направи ...

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

При продължителен неплатен отпуск по искане на служителя той дължи за своя сметка здравни осигуровки, които внася на каса - при работодател. За 30 работни дни от неплатения отпуск му се зачита трудов стаж. За чия сметка са здравните осигуровки за тез...

Издаване на фактура

Фирмата ни е производствена и имаме поръчки, които се изпълняват в рамките на 2 или 3 месеца по договор или по направена писмена поръчка. В договора (поръчката) се залага авансово плащане, за което се пуска авансова фактура. В края на предаване на по...

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

Фирма получава финансиране по ОП “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по договор 592 000 лв., като има 10% съфинансиране. Допустими разходи по проекта са: Услуги -163 900 лв. ДМА на стойност 427 800 лв. Финансирането е получено през я...

Превръщане на договор за заместване в постоянен ТД

Служител изпълнява заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярът заяви, че няма да се връща на работа. Работодателят иска да остави заместника на постоянен договор. Нужно ли е да се прекрати договорът за заместване, или е достатъчно да се подпиш...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие поради неизпълнение на задължения на работодателя

По трудов договор заплатите на служителите се превеждат до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Когато този ден се окаже почивен (напр. неделя), заплатите се превеждат на първия следващ работен ден. В такава ситуация служител пода...

Размер на трудовото възнаграждение, вписван в трудовия договор

Може ли в трудовия договор да се впише размерът на нетното възнаграждение? Нетното възнаграждение няма постоянен размер, а се променя в зависимост от получаваните допълнителни трудови възнаграждения (например за трудов стаж и професионален опит, за ...

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 или по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ

На 22 октомври тази година едностранно беше прекратен безсрочният ми трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Считам, че основанието за прекратяване на трудовия ми договор трябва да бъде чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, а не чл. 328, ал. 1, т. 6...

В пресата за вас

Продажба с обратен лизинг

В бр. 12 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира продажбата с обратен лизинг. Едно отчитащо се предприятие може да осъществи операция или поредица от операции и споразумения, включващи правната форма на лизинг. Напр...

Справочник

НАП проверява 13 000 фирми с нелогично високи материални запаси

Национална агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси, спрямо приходите от продажби. Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват ...

Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2019 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 560 лв. и на минималната часова работна заплата 3,37 лв. при нормална продължителност на работното време ...

Промени в специалния режим за доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път

Национална агенция за приходите От 1 януари 2019 г. се въвежда незадължителен праг от EUR 10 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е ...

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Национална агенция за приходите Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС “софтуер за управление на продажбите в търговския обект” (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информа...

Справочна информация бр. 2/2019

Централни валутни курсове за периода 27.12.2018 - 04.01.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната верс...

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г.

Национална агенция за приходите Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изис...