Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 2/2019 г.

ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 2. Закон за физическото възпитание и спорта. Министърът на земеделието, храните и горите издаде: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 102 от 200...

Министерски съвет бр. 2/2019 г.

Правителството одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Вземането на решение по подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни с цел ...

Народно събрание бр.2/2019 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за българските лични документи. Предвижда се срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) на хора с трайни увреждания да е до 10 години. В момента валидността на шофьорските книжки на хора...

Промени в Закона за местните данъци и такси

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) бяха гласувани промени в Народното събрание, които са обнародвани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г. По-важните изменения и допълнения се отнасят до: 1. Промени в реда за определяне на данъка върху превозните средства Законодателят е нап...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г.

С цел хармонизиране нормите на ЗДДС с правилата на европейските директиви, преодоляване на съществуващите несъответствия на неговите разпоредби с правилата на Директива 2006/112/ЕО и в изпълнение на открити в тази връзка процедури от ЕК към страната ни чрез разпоредбите на § 57 -...

Въпроси и отговори

Едностранно изменение на трудовия договор от работодателя

Съкратихме длъжността “домакин” в предприятието ни. В заповедта за предаване и приемане на имуществото от комисия беше възложено на “ръководител ремонти” да приеме част от имуществото и да изпълнява функциите на домакин. Служителят отказа да направи това и беше предупреден, че ще...

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

При продължителен неплатен отпуск по искане на служителя той дължи за своя сметка здравни осигуровки, които внася на каса - при работодател. За 30 работни дни от неплатения отпуск му се зачита трудов стаж. За чия сметка са здравните осигуровки за тези дни? За времето на неплатен...

Издаване на фактура

Фирмата ни е производствена и имаме поръчки, които се изпълняват в рамките на 2 или 3 месеца по договор или по направена писмена поръчка. В договора (поръчката) се залага авансово плащане, за което се пуска авансова фактура. В края на предаване на поръчаните изделия се пуска окон...

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

Фирма получава финансиране по ОП “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по договор 592 000 лв., като има 10% съфинансиране. Допустими разходи по проекта са: Услуги -163 900 лв. ДМА на стойност 427 800 лв. Финансирането е получено през януари 2018 г. на стойност 519 ...

Превръщане на договор за заместване в постоянен ТД

Служител изпълнява заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярът заяви, че няма да се връща на работа. Работодателят иска да остави заместника на постоянен договор. Нужно ли е да се прекрати договорът за заместване, или е достатъчно да се подпише допълнително споразумение? ...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие поради неизпълнение на задължения на работодателя

По трудов договор заплатите на служителите се превеждат до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Когато този ден се окаже почивен (напр. неделя), заплатите се превеждат на първия следващ работен ден. В такава ситуация служител подава заявление за едностранно пр...

Размер на трудовото възнаграждение, вписван в трудовия договор

Може ли в трудовия договор да се впише размерът на нетното възнаграждение? Нетното възнаграждение няма постоянен размер, а се променя в зависимост от получаваните допълнителни трудови възнаграждения (например за трудов стаж и професионален опит, за нощен труд, за извънреден труд...

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 или по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ

На 22 октомври тази година едностранно беше прекратен безсрочният ми трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Считам, че основанието за прекратяване на трудовия ми договор трябва да бъде чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, а не чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, тъй като съм заемал длъжн...

В пресата за вас

Продажба с обратен лизинг

В бр. 12 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира продажбата с обратен лизинг. Едно отчитащо се предприятие може да осъществи операция или поредица от операции и споразумения, включващи правната форма на лизинг. Например едно предприятие може да ...

Справочник

НАП проверява 13 000 фирми с нелогично високи материални запаси

Национална агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси, спрямо приходите от продажби. Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за ...

Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2019 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 560 лв. и на минималната часова работна заплата 3,37 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна ...

Промени в специалния режим за доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път

Национална агенция за приходите От 1 януари 2019 г. се въвежда незадължителен праг от EUR 10 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, коет...

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Национална агенция за приходите Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС “софтуер за управление на продажбите в търговския обект” (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби ...

Справочна информация бр. 2/2019

Централни валутни курсове за периода 27.12.2018 - 04.01.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниц...

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г.

Национална агенция за приходите Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, к...