начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2019 г.

ДВ, бр. 93 от 9.11.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Валутния закон. Правителството прие Постановление № 238 от 5 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на тра...

Народно събрание бр.4/2019 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за социалните услуги. С него се уреждат предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контролът и мониторингът на социалните услуги в България. Въвежда се планиране на национално ни...

Осигуряването през 2019 г.

Законът за бюджета на ДОО за 2019 г. (ЗБДОО), Законът на бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК), промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са публикувани в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Тъй като в осигурителният...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Измененията и допълненията в данъчните закони, които влизат в в сила от 01.01.2019 г., са обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО). Промените в правилата за подоходното облагане на корпоративните печа...

Въпроси и отговори

Данъчно планиране

От НАП посочиха, че промените в ЗКПО от 2019 г. имат за цел да ограничат агресивното данъчно планиране. Може ли да ни поясните какво означава това? Данъчното планиране е дейност, насочена към предварително проучване на данъчните режими в други държа...

ДДС при транспортни услуги в страната

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, с оглед разширяване дейността си иска да наеме товарен автомобил, тип микробус, за извършване на транспортни услуги. Този тип услуги не са основна дейност на дружеството и ще бъдат извършвани само на територията на ...

Запор върху заплатата и несеквестируем минимум

Работя на трудов договор на минималната работна заплата досега 510, от началото на 2019 година съответно 560 лева, и отделно допълнение от 160 лева за авторски материали. Имам запор върху заплатата и досега от трудовия ми договор бяха удържани около...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Предизвикателствата при годишното счетоводно приключване стоят на дневен ред пред всички предприятия в страната. Това в пълна сила важи и за онези дружества, които извършват независима икономическа дейност в строителния сектор. Със сигурност нашите р...

Отчитане на франчайз

Фирма “Х” ЕООД преустановява работата по договор за франчайзинг, с договор за управление правата се прехвърлят към нова фирма “К” ЕООД, които са с един и същи собственик. Как да се уреди документално прехвърлянето на патента и гаранцията, без да се ...

Право на приспадане на данъка за доставени стоки

Искаме да купим офис за нуждите на фирмата. Спрели сме се на апартамент в строеж. Намира се на втори етаж (или първи над партер). В нотариалния акт ще пише втори етаж (кота +2,85), защото по действащите правила партерът се брои за първи. На първия ет...

Признаване на разходи при производство на продукция

Нашето предприятие преработва плодове и зеленчуци в плодови и зеленчукови консерви. Купуваме суровини от земеделски производители. Сред тях има и такива, които са регистрирани земeделски производители по ЗДДС. Цялата стойност на суровините ли е данъч...

Уволнение поради съкращаване на длъжността

Работя в общинско предприятие. Считано от 01.01.2019 г. и с утвърждаване на длъжностното щатно разписание от кметския екип една от длъжностите ни се съкращава/закрива. На лицето, което в момента я заема и има ТЕЛК, ще му се връчи писмо, в което ще бъ...

Справочник

До 31 януари лицата, извършващи патентна дейност, следва да подадат данъчни декларации

Национална агенция за приходите Лицата, които през 2019 г. ще упражняват патентна дейност, следва да подадат в срок до 31 януари 2019 г. декларация по образец (по чл. 61н от ЗМДТ) в общината, където се намира обектът, в който се извършва дейността, ...

Подаването на годишни данъчни декларации от физически лица започна на 10 януари 2019 г.

Поради промени в законодателството от 2019 г. годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходи от физически лица, включително и еднолични търговци, получени през 2018 г., се подава в срок от 10 януари до 30 април 2019 г. Декла...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари

До 31 януари 2019 г. самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето - декларация за регистрация на самоосигуряващо ...

Справочна информация бр. 4/2019

Централни валутни курсове за периода 15.01. - 22.01.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Фирмите в България, които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица, трябва да удържат и внасят данък при източника

1) Кои доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната са облагаеми с данък при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? С данък при източника се облагат следните доходи на чуждестранни юридически лица, ко...