Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2019 г.

ДВ, бр. 93 от 9.11.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Валутния закон. Правителството прие Постановление № 238 от 5 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на тра...

Народно събрание бр.4/2019 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за социалните услуги. С него се уреждат предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контролът и мониторингът на социалните услуги в България. Въвежда се планиране на национално ни...

Осигуряването през 2019 г.

Законът за бюджета на ДОО за 2019 г. (ЗБДОО), Законът на бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК), промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са публикувани в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Тъй като в осигурителният...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Измененията и допълненията в данъчните закони, които влизат в в сила от 01.01.2019 г., са обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО). Промените в правилата за подоходното облагане на корпоративните печа...

Въпроси и отговори

Данъчно планиране

От НАП посочиха, че промените в ЗКПО от 2019 г. имат за цел да ограничат агресивното данъчно планиране. Може ли да ни поясните какво означава това? Данъчното планиране е дейност, насочена към предварително проучване на данъчните режими в други държа...

ДДС при транспортни услуги в страната

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, с оглед разширяване дейността си иска да наеме товарен автомобил, тип микробус, за извършване на транспортни услуги. Този тип услуги не са основна дейност на дружеството и ще бъдат извършвани само на територията на ...

Запор върху заплатата и несеквестируем минимум

Работя на трудов договор на минималната работна заплата досега 510, от началото на 2019 година съответно 560 лева, и отделно допълнение от 160 лева за авторски материали. Имам запор върху заплатата и досега от трудовия ми договор бяха удържани около...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Предизвикателствата при годишното счетоводно приключване стоят на дневен ред пред всички предприятия в страната. Това в пълна сила важи и за онези дружества, които извършват независима икономическа дейност в строителния сектор. Със сигурност нашите р...

Отчитане на франчайз

Фирма “Х” ЕООД преустановява работата по договор за франчайзинг, с договор за управление правата се прехвърлят към нова фирма “К” ЕООД, които са с един и същи собственик. Как да се уреди документално прехвърлянето на патента и гаранцията, без да се ...

Право на приспадане на данъка за доставени стоки

Искаме да купим офис за нуждите на фирмата. Спрели сме се на апартамент в строеж. Намира се на втори етаж (или първи над партер). В нотариалния акт ще пише втори етаж (кота +2,85), защото по действащите правила партерът се брои за първи. На първия ет...

Признаване на разходи при производство на продукция

Нашето предприятие преработва плодове и зеленчуци в плодови и зеленчукови консерви. Купуваме суровини от земеделски производители. Сред тях има и такива, които са регистрирани земeделски производители по ЗДДС. Цялата стойност на суровините ли е данъч...

Уволнение поради съкращаване на длъжността

Работя в общинско предприятие. Считано от 01.01.2019 г. и с утвърждаване на длъжностното щатно разписание от кметския екип една от длъжностите ни се съкращава/закрива. На лицето, което в момента я заема и има ТЕЛК, ще му се връчи писмо, в което ще бъ...

Справочник

До 31 януари лицата, извършващи патентна дейност, следва да подадат данъчни декларации

Национална агенция за приходите Лицата, които през 2019 г. ще упражняват патентна дейност, следва да подадат в срок до 31 януари 2019 г. декларация по образец (по чл. 61н от ЗМДТ) в общината, където се намира обектът, в който се извършва дейността, ...

Подаването на годишни данъчни декларации от физически лица започна на 10 януари 2019 г.

Поради промени в законодателството от 2019 г. годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходи от физически лица, включително и еднолични търговци, получени през 2018 г., се подава в срок от 10 януари до 30 април 2019 г. Декла...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари

До 31 януари 2019 г. самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето - декларация за регистрация на самоосигуряващо ...

Справочна информация бр. 4/2019

Централни валутни курсове за периода 15.01. - 22.01.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Фирмите в България, които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица, трябва да удържат и внасят данък при източника

1) Кои доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната са облагаеми с данък при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? С данък при източника се облагат следните доходи на чуждестранни юридически лица, ко...