Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 5/2019 г.

ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. Правителството прие Постановление № 257 от 28 ноември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. Министърът на земеделието, храните и...

Личната помощ за хора с увреждания според Закона за личната помощ

В брой 105 на “Държавен вестник” от 18.12.2018 г. е обнародван Закон за личната помощ (ЗЛП). Действащата преди приемането на този закон нормативна уредба на социалните услуги “Личен асистент” и “Социален асистент” не можа да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за права...

Народно събрание бр.5/2019 г.

Парламентът прие промени в Закона за защита на личните данни на второ четене. Основна цел е въвеждане изискванията на европейска директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разсле...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Измененията и допълненията в данъчните закони, които влизат в в сила от 01.01.2019 г., са обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО). Промените в правилата за подоходното облагане на корпоративните печалби са отразени в § 1 - § 31 н...

Въпроси и отговори

Дневни пари при командироване в чужбина

Физическо лице, назначено по чл. 114 от КТ за пет работни дни, е командировка в чужбина от 13.09.2018 г. По декларация “образец 1” са отчетени от 13.09 до 19.09.2018 г. За колко дни мога да му платя командировки? През този период има и почивни дни. От изнесеното в запитването се...

Издаване на УП-3

Интересува ме необходимо ли е да се издава УП-3 в следния случай: Лице, работещо по ТПО в общинско предприятие (второстепенен разпоредител), ползва неплатен отпуск по своята длъжност “Х” общо 43 раб. дни, т.е. има 13 работни дни неплатен отпуск, които не се признават за трудов ст...

Непризнати разходи на данъчно задължените лица

Между две свързани юридически лица има предоставен заем и договорена пазарна лихва за 2018 г. Съгласно ЗКПО тази лихва попада в обхвата на чл. 43 относно слаба капитализация. При използване на формулата за определяне на непризнатите лихви имам право да я призная цялата за разход ...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Предизвикателствата при годишното счетоводно приключване стоят на дневен ред пред всички предприятия в страната. Това в пълна сила важи и за онези дружества, които извършват независима икономическа дейност в строителния сектор. Със сигурност нашите редовни читатели ще забележат, ...

Отчитане на два вида гориво на едно превозно средство

Закупен е лек автомобил “Субару Легаци” на старо, с вградена уредба за газ. За придвижване на колата се използват два вида гориво - бензин и газ. Не се ползва данъчен кредит. При движение се използва предимно газ, но понякога движението се осъществява и на бензин. Как се изписват...

Промяна на работодателя по чл. 123а КТ

Предприятие отдава цех под наем и по силата на чл. 123а КТ работниците преминават към новия работодател. На част от тях предстои пенсиониране скоро след сключване на договора. Как ще се начислят и платят обезщетенията във връзка с прекратяването на трудовите правоотношения? Кой щ...

Разходи за неустойки по търговски договори

Между две търговски дружества ще бъде издаден документ за неустойка за забавени плащания към 31.12.2018 г. Същите разходи ще бъдат ли признати за данъчни цели през 2018 г., в случай че не бъдат платени същата година? Съгласно чл. 26, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно об...

Справочник

Списък на длъжности от НКПД - 2011 г. с променени кодове

[[table_1]]...

Списък на сметките на Aгенция “Mитници” за приходи от митни сборове, ДДС при внос, акциз при внос, акциз при сделки в страната и глоби, лихви и неустойки, в сила от 7 януари 2019 г.

[[app_19601_1]] [[app_19602_2]] [[app_19603_3]] [[app_19604_4]] [[app_19616_5]] [[app_19617_6]] [[app_19618_7]] [[app_19619_8]]...

Списък с нови длъжностни наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2019

Централни валутни курсове за периода 23.01. - 30.01.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Хората с увреждания ще имат право на нова финансова помощ от 2019 г.

Национален осигурителен институт От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на “Държавен вестник” от 18.12.2...