Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 5/2019 г.

ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. Правителството прие Постановление № 257 от 28 ноември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. Минист...

Личната помощ за хора с увреждания според Закона за личната помощ

В брой 105 на “Държавен вестник” от 18.12.2018 г. е обнародван Закон за личната помощ (ЗЛП). Действащата преди приемането на този закон нормативна уредба на социалните услуги “Личен асистент” и “Социален асистент” не можа да отговори на изискванията ...

Народно събрание бр.5/2019 г.

Парламентът прие промени в Закона за защита на личните данни на второ четене. Основна цел е въвеждане изискванията на европейска директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целит...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Измененията и допълненията в данъчните закони, които влизат в в сила от 01.01.2019 г., са обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО). Промените в правилата за подоходното облагане на корпоративните печа...

Въпроси и отговори

Дневни пари при командироване в чужбина

Физическо лице, назначено по чл. 114 от КТ за пет работни дни, е командировка в чужбина от 13.09.2018 г. По декларация “образец 1” са отчетени от 13.09 до 19.09.2018 г. За колко дни мога да му платя командировки? През този период има и почивни дни. ...

Издаване на УП-3

Интересува ме необходимо ли е да се издава УП-3 в следния случай: Лице, работещо по ТПО в общинско предприятие (второстепенен разпоредител), ползва неплатен отпуск по своята длъжност “Х” общо 43 раб. дни, т.е. има 13 работни дни неплатен отпуск, коит...

Непризнати разходи на данъчно задължените лица

Между две свързани юридически лица има предоставен заем и договорена пазарна лихва за 2018 г. Съгласно ЗКПО тази лихва попада в обхвата на чл. 43 относно слаба капитализация. При използване на формулата за определяне на непризнатите лихви имам право ...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Предизвикателствата при годишното счетоводно приключване стоят на дневен ред пред всички предприятия в страната. Това в пълна сила важи и за онези дружества, които извършват независима икономическа дейност в строителния сектор. Със сигурност нашите р...

Отчитане на два вида гориво на едно превозно средство

Закупен е лек автомобил “Субару Легаци” на старо, с вградена уредба за газ. За придвижване на колата се използват два вида гориво - бензин и газ. Не се ползва данъчен кредит. При движение се използва предимно газ, но понякога движението се осъществяв...

Промяна на работодателя по чл. 123а КТ

Предприятие отдава цех под наем и по силата на чл. 123а КТ работниците преминават към новия работодател. На част от тях предстои пенсиониране скоро след сключване на договора. Как ще се начислят и платят обезщетенията във връзка с прекратяването на т...

Разходи за неустойки по търговски договори

Между две търговски дружества ще бъде издаден документ за неустойка за забавени плащания към 31.12.2018 г. Същите разходи ще бъдат ли признати за данъчни цели през 2018 г., в случай че не бъдат платени същата година? Съгласно чл. 26, т. 6 от Закона ...

Справочник

Списък на длъжности от НКПД - 2011 г. с променени кодове

[[table_1]]...

Списък на сметките на Aгенция “Mитници” за приходи от митни сборове, ДДС при внос, акциз при внос, акциз при сделки в страната и глоби, лихви и неустойки, в сила от 7 януари 2019 г.

[[app_19601_1]] [[app_19602_2]] [[app_19603_3]] [[app_19604_4]] [[app_19616_5]] [[app_19617_6]] [[app_19618_7]] [[app_19619_8]]...

Списък с нови длъжностни наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2019

Централни валутни курсове за периода 23.01. - 30.01.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Хората с увреждания ще имат право на нова финансова помощ от 2019 г.

Национален осигурителен институт От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на...