Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 6/2019 г.

ДВ, бр. 101 от 7.12.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. 2. Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механиз...

Народно събрание бр.6/2019 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. С тях се изменят още пет закона. Към сферата на организациите от публичния сектор, за които се прилагат разпоредбите на закона, се включв...

Новите промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Новите промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) имат за цел прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му приложение от компетентните органи. Измененията са публикувани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., и в ...

Въпроси и отговори

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

С приключване на отчетната година за бюджетните организации (БО), както и за останалите предприятия настъпва усилен период, през който те трябва да изготвят годишните си финансови отчети (ГФО). Във връзка с това за БО от първостепенно значение са раз...

Запазване на трудовото правоотношение при отдаване предприятието на концесия

Прекратява ли се трудовият договор, когато предприятието бъде отдадено под концесия? При сключване на договор за концесия трудовият договор не се прекратява, когато (чл. 123а, ал. 1, изр. второ от КТ): - в предмета на концесията са включени дейности...

Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Юридическо лице от Словакия регистрира клон в България за извършване на ел. монтажни работи на обект в страната. Клонът няма нает персонал. Фирмата майка фактурира на клона си услуги за електромонтажни работи. Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО с д...

Облагане на обезщетение срещу предоставено право на строеж

На фирмата ни и предстои нотариална сделка за учредяване на право на строеж срещу обезщетение (апартаменти и гаражи) на физически лица, за което ще издадем авансови фактури през месец декември 2018 г. Ще бъде издадена пазарна оценка на правото на стр...

Осигуряване на управител на търговско дружество

Управителят на ООД не е съдружник в дружеството. Осигурява се като самоосигуряващо се лице в друго дружество, в което е съдружник - чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, върху минималния месечен размер на осигурителния доход. Няма други доходи. Фактически управ...

Правилно отразяване на доставките в дневника за продажби

Моля за компетентно мнение и съдействие. За първи път ми се получава коефициент на задължение, различен от 1, тъй като миналата година имам извършени освободени доставки. На тази база коефициентът ми на ДДС не е 1, а е 0,86. Нека разгледам примерен с...

Регистрация по ЗДДС

ЕТ през изминалата година за пет месеца прави оборот 40 000 лв. Като физическо лице е консултант и комисионер към застрахователно дружество, което му е изплатило в декември месец 40 000 лв. Трябва ли лицето да се регистрира по ДДС? Задължителната ре...

Трудов договор с непълнолетен

Собственик съм на магазин за хранителни стоки. Мога ли да взема на работа племенника си, който е на 16 години? Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Кодексът на труда изрично забранява приемане на работа на лица, ненавършили 16 годи...

Справочник

Списък на сметките на Aгенция “Mитници” за приходи от митни сборове, ДДС при внос, акциз при внос, акциз при сделки в страната и глоби, лихви и неустойки, в сила от 7 януари 2019 г.

[[app_19601_1]] [[app_19602_2]] [[app_19603_3]] [[app_19604_4]] [[app_19616_5]] [[app_19617_6]] [[app_19618_7]] [[app_19619_8]]...

Справочна информация бр. 6/2019

Централни валутни курсове за периода 31.01. - 07.02.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Условия, при които НОИ ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през 2019 г.

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. са предвидени средства за парични помощи за профилактика и рехабилитация, които ще се разходват при условията и по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане ...