Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 6/2019 г.

ДВ, бр. 101 от 7.12.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. 2. Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между...

Народно събрание бр.6/2019 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. С тях се изменят още пет закона. Към сферата на организациите от публичния сектор, за които се прилагат разпоредбите на закона, се включват търговските дружества, вклю...

Новите промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Новите промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) имат за цел прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му приложение от компетентните органи. Измененията са публикувани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., и в ДВ, бр. 103 от 13 декември 201...

Въпроси и отговори

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

С приключване на отчетната година за бюджетните организации (БО), както и за останалите предприятия настъпва усилен период, през който те трябва да изготвят годишните си финансови отчети (ГФО). Във връзка с това за БО от първостепенно значение са разпоредби на глава 15 Бюджетно с...

Запазване на трудовото правоотношение при отдаване предприятието на концесия

Прекратява ли се трудовият договор, когато предприятието бъде отдадено под концесия? При сключване на договор за концесия трудовият договор не се прекратява, когато (чл. 123а, ал. 1, изр. второ от КТ): - в предмета на концесията са включени дейности, които са свързани с характер...

Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Юридическо лице от Словакия регистрира клон в България за извършване на ел. монтажни работи на обект в страната. Клонът няма нает персонал. Фирмата майка фактурира на клона си услуги за електромонтажни работи. Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО с данък при източника се облагат ...

Облагане на обезщетение срещу предоставено право на строеж

На фирмата ни и предстои нотариална сделка за учредяване на право на строеж срещу обезщетение (апартаменти и гаражи) на физически лица, за което ще издадем авансови фактури през месец декември 2018 г. Ще бъде издадена пазарна оценка на правото на строеж. 1. По какъв начин да се и...

Осигуряване на управител на търговско дружество

Управителят на ООД не е съдружник в дружеството. Осигурява се като самоосигуряващо се лице в друго дружество, в което е съдружник - чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, върху минималния месечен размер на осигурителния доход. Няма други доходи. Фактически управлява дружеството и не получава...

Правилно отразяване на доставките в дневника за продажби

Моля за компетентно мнение и съдействие. За първи път ми се получава коефициент на задължение, различен от 1, тъй като миналата година имам извършени освободени доставки. На тази база коефициентът ми на ДДС не е 1, а е 0,86. Нека разгледам примерен случай със следната фактура: Ст...

Регистрация по ЗДДС

ЕТ през изминалата година за пет месеца прави оборот 40 000 лв. Като физическо лице е консултант и комисионер към застрахователно дружество, което му е изплатило в декември месец 40 000 лв. Трябва ли лицето да се регистрира по ДДС? Задължителната регистрация по ЗДДС е регламенти...

Трудов договор с непълнолетен

Собственик съм на магазин за хранителни стоки. Мога ли да взема на работа племенника си, който е на 16 години? Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Кодексът на труда изрично забранява приемане на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се ...

Справочник

Списък на сметките на Aгенция “Mитници” за приходи от митни сборове, ДДС при внос, акциз при внос, акциз при сделки в страната и глоби, лихви и неустойки, в сила от 7 януари 2019 г.

[[app_19601_1]] [[app_19602_2]] [[app_19603_3]] [[app_19604_4]] [[app_19616_5]] [[app_19617_6]] [[app_19618_7]] [[app_19619_8]]...

Справочна информация бр. 6/2019

Централни валутни курсове за периода 31.01. - 07.02.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Условия, при които НОИ ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през 2019 г.

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. са предвидени средства за парични помощи за профилактика и рехабилитация, които ще се разходват при условията и по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профила...