Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.
Писма и указания

№ 08-П-19 от 24.10.2018 г. Относно: ползване на данъчно облекчение за лек автомобил, придобит по време на брака с изцяло лични средства

В Централно управление на НАП е получено Ваше писмо с вх. № ……….., в което излагате следната фактическа обстановка: В община …. е постъпила молба от Г. Б., в която тя възразява срещу определянето на задължения за данък върху превозните средства на не...

№ 26-Б-208 от 18.10.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на чл. 209, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-208/27.11.2017 г., искате да се изрази становище относно отправено от Вас предложение във връзка с прилагането на чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО и по-точ...

№ 3-1779 от 02.10.2018 г. Относно: вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложено в запитването, „О“ ЕООД е с основна дейност обществен превоз на пътници в страната. Дружеството притежава бензиностанция, намираща се на територията на депото на „О“ ЕООД, от която се зарежда дизелово гориво за собствени нужди. Същата...

№ 3-1807 от 05.10.2018 г. Относно: осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което предстои да му бъде отпусната пенсия

Според изложеното в запитването, самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец. Подало е в НОИ документи за пенсиониране, тъй като на 25.09.2018 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ще продължи да у...

№ 94-00-115 от 09.10.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице през периодите на бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……….. с вх. № ………./28.09.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик и управител ...

№ 94-00-120 от 3.10.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получено обезщетение за болестта „туберкулоза по животните“.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-120/03.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2017 г. в с.П, общ. …, област … възниква огнище на туберкулоза, в следствие на ...

№ 94-00-55 от 28.05.2018 г. Относно: Задължения при наследяване на починал ЕТ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-55/ 11.05.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Поради смърт на физическото лице служебно е дерегистриран по ЗДДС едноличен търговец (ЕТ) ...

№ 96-00-230 от 08.10.2018 г. Относно: Третиране на доставки на услуги по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-230/ 01.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има основен предмет на дейност спедиторска, логистично посредничество и тр...

№ М-04-22-2 от 30.10.2018 г. Относно: Облагане на месечна премия, отпусната на основание чл. 59б, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на треньор на олимпийски медалисти, местно лице за Република Франция

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-04-22-2 от 04.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В Министерство на младежта и спорта е постъпило пис...

Анотации

Доходи от продажби в интернет

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, е извършило продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от нова и с...

Зачитане на трудов стаж, положен в чужбина

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих няколко години на трудов договор в Дания. Какви документи да представя на сегашния ми български работодател, за да ми признае времето в Дания...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянна работа

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли работодателят да ме командирова за един ден в друг град намиращ се на 300 км от постоянната ти месторабота, като ангажираността със задачата ...

Обезщетение от работодателя при пенсиониране

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на безсрочен трудов договор в частна компания повече от 11 години. През юни 2017 г. придобих и упражних правото си на пенсия. Трудовият ми дог...

Облагане на свободна професия

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е подал документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Поставени са следните въпроси: 1. Необходимо ли ...

Отговорности на поръчител при заем

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви са отговорностите на поръчител при заем? Законовите разпоредби за поръчителството са главно в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Там на него е отделено специално място - поръчит...

Платен отпуск за обучение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител, който е редовна форма на обучение във висше учебно заведение има ли право на отпуск по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от КТ, ако об...

Сключване на договор за извършване на работа

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право да сключвам граждански договори с лица за извършване на странична дейност от основната дейност на фирмата ни? Основната...

Справочник

Данъчен календар 16 - 28 февруари 2019 г.

До 20-ти февруари ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти февруари ЗДДФЛ 1. Внасяне от...

Държавен вестник в бр. 3 от 2019 г.

ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране Министер...

Спецификация на файловете след 28.02.2019 г. за подаване на данни в НАП с Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (приложение № 1) към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Национална агенция за приходите Спецификацията е във връзка с влизането в сила от 1 март 2019 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда...

Справочна информация бр. 3/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23 януари - 6 февруари 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен ...