Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 7/2019 г.

ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 283 от 10 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрил...

Министерски съвет бр. 7/2019 г.

Правителството одобри изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС № 46 от 21.03.2005 г., като направената промяна е в Счетоводен стандарт 17 Лизинг. Измененията са във връзка с направените допълнения в Закона за корпорат...

Народно събрание бр.7/2019 г.

Парламентът прие на първо четена условията и реда за защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на неразкрити ноу-хау и търговска информация, представляваща търговска тайна. Законопроектът за защита на търговската тайна е нов, внос...

Основни задължения за адресатите на Закона за мерките против изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане

Миналата година бе приет изцяло нов ЗМИП, а в началото на тази година се обнародва и дългоочакваният правилник за неговото прилагане. Целта на въпросния правилник беше да конкретизира и доуточни основните права и задължения на лицата, задължени от ЗМ...

Въпроси и отговори

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

С приключване на отчетната година за бюджетните организации (БО), както и за останалите предприятия настъпва усилен период, през който те трябва да изготвят годишните си финансови отчети (ГФО). Във връзка с това за БО от първостепенно значение са раз...

Защита на личните данни

Като администратор на личните данни по Закона за защита на личните данни се интересувам кой нормативен акт трябва да спазим - Закона за защита на личните данни или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физич...

Извънреден труд в системата на МВР по време на избори

Следва ли да се заплаща извънреден труд на служителите на МВР, участващи в дейности във връзка с произвеждането на избори? За служителите по трудови договори в МВР се допуска полагане на извънреден труд, когато: • извършват работи, свързани с произв...

Обезценка на стоки

Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди пет години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответ...

Облагане доходите на преводач

Физическо лице от РБ извършва преводи за фирма в Холандия, която има VAT номер. Лицето не е регистрирано като свободна професия, не е самоосигуряващо се лице, не е регистрирано и по ЗДДС. Няма сключен трудов договор с фирма. Внася ли здравни осигуров...

Онлайн търговия

Гражданин на Обединеното кралство си прави фирма в България. Фирмата има сайт (платформа) за електронна търговия. Предлага стоки от 5 китайски доставчика на клиенти от ЕС, главно от Обединеното кралство. Клиентите правят заявка в сайта, плащат чрез P...

Отговорност на адвокат за вреди от дейността му

Българско дружество сключва договор за абонаментно обслужване (текущи консултантски услуги през месеца) с адвокат. В договора е заложена клауза, според която дружеството не може да претендира за обезщетения вследствие действия или бездействия, дадени...

Отпуск на майката при поемане на детето за отглеждане по чл. 26 от Закона за закрила на детето

Следва ли да прекратим отпуска за бременност и раждане на майка, чието дете е поето за отглеждане от друго лице по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето? В съответствие с чл. 163, ал. 7 от КТ работничка или служителка, при която е настанено ...

Подаване на заявление за действителни собственици Б7

Интересувам се трябва ли всички фирми да подават в Агенцията по вписванията до 31.05.2019 г. заявление за действителни собственици - Б7, независимо дали са регистрирани в офшорна зона или само в България? Този въпрос е изяснен в ал. 5 на чл. 63 от З...

Почасова работа по еднодневен договор

Може ли еднодневен договор по чл. 114а от КТ да се сключва за почасова работа? Нормалната продължителност на работното време по еднодневния договор е 8 часа. Страните по такъв трудов договор могат да уговарят работа и за половината от нея, тоест за ...

Прекъсване на срока за изпитване при ползване на законоустановен отпуск

Служителка е назначена с трудов договор по чл. 70 КТ със срок на изпитване 6 месеца. В рамките на срока на изпитване същата излиза в отпуск за бременност и раждане. След навършване на 1 година на детето подава молба и за полагащия се платен отпуск и ...

Придобиване на гориво за собствено потребление

Дружеството е регистрирано по ДДС, има ведомствена бензиностанция за нуждите на собствени транспортни средства и механизация. Закупува гориво на едро от доставчици на територията на страната. Дружеството не извежда акцизни стоки от данъчни складове и...

Придобиване на право на строеж

Физическо лице получава дарение безсрочно и безвъзмездно учредено право на строеж: “Да изгради двуетажна жилищна сграда с партер стоматологичен кабинет”. Общината допуска проекта в исканата към момента част за застрояване - “Първи етап - стомато...

Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица

ЕООД, регистрирано в България. Собственикът е грък. Пътува в ЕС и Китай. Има ДУК в писмена форма. Признават ли се за разход командировките му (доказано има срещи и реален резултат от тях), ако пътува по следните маршрути: Атина - Китай; Атина - Полша...

Смяната на собственика не е основание за уволнение

Фирмата, в която работим, беше продадена на друг собственик. Преди няколко дни получихме заповеди за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - поради ликвидация на предприятието, въпреки че то не е ликвидирано. Производството остава същ...

Справочник

Задължени субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съответно по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма

(в сила от 31.03.2018 г.) Държавна агенция “Национална сигурност” 1. Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции; 2. другите доставчиц...

Справочна информация бр. 7/2019

Централни валутни курсове за периода 08.02. - 14.02.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срокове за приемане и представяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Държавна агенция “Национална сигурност” Лицата по чл. 4 от ЗМИП приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина. Лицата по чл. 4, т....

Указания за изготвяне на план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служит...