Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 7/2019 г.

ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 283 от 10 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от д...

Министерски съвет бр. 7/2019 г.

Правителството одобри изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС № 46 от 21.03.2005 г., като направената промяна е в Счетоводен стандарт 17 Лизинг. Измененията са във връзка с направените допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, кой...

Народно събрание бр.7/2019 г.

Парламентът прие на първо четена условията и реда за защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на неразкрити ноу-хау и търговска информация, представляваща търговска тайна. Законопроектът за защита на търговската тайна е нов, вносител е Министерският съвет. С ...

Основни задължения за адресатите на Закона за мерките против изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане

Миналата година бе приет изцяло нов ЗМИП, а в началото на тази година се обнародва и дългоочакваният правилник за неговото прилагане. Целта на въпросния правилник беше да конкретизира и доуточни основните права и задължения на лицата, задължени от ЗМИП да прилагат мерките против ...

Въпроси и отговори

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

С приключване на отчетната година за бюджетните организации (БО), както и за останалите предприятия настъпва усилен период, през който те трябва да изготвят годишните си финансови отчети (ГФО). Във връзка с това за БО от първостепенно значение са разпоредби на глава 15 Бюджетно с...

Защита на личните данни

Като администратор на личните данни по Закона за защита на личните данни се интересувам кой нормативен акт трябва да спазим - Закона за защита на личните данни или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица, във връзка с обра...

Извънреден труд в системата на МВР по време на избори

Следва ли да се заплаща извънреден труд на служителите на МВР, участващи в дейности във връзка с произвеждането на избори? За служителите по трудови договори в МВР се допуска полагане на извънреден труд, когато: • извършват работи, свързани с произвеждане на избори; • изготвяне ...

Обезценка на стоки

Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди пет години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответствие със законите ЗКПО и ЗДДС...

Облагане доходите на преводач

Физическо лице от РБ извършва преводи за фирма в Холандия, която има VAT номер. Лицето не е регистрирано като свободна професия, не е самоосигуряващо се лице, не е регистрирано и по ЗДДС. Няма сключен трудов договор с фирма. Внася ли здравни осигуровки като безработно лице? За из...

Онлайн търговия

Гражданин на Обединеното кралство си прави фирма в България. Фирмата има сайт (платформа) за електронна търговия. Предлага стоки от 5 китайски доставчика на клиенти от ЕС, главно от Обединеното кралство. Клиентите правят заявка в сайта, плащат чрез Paypal на сайта, в края на деня...

Отговорност на адвокат за вреди от дейността му

Българско дружество сключва договор за абонаментно обслужване (текущи консултантски услуги през месеца) с адвокат. В договора е заложена клауза, според която дружеството не може да претендира за обезщетения вследствие действия или бездействия, дадени консултации от адвоката към д...

Отпуск на майката при поемане на детето за отглеждане по чл. 26 от Закона за закрила на детето

Следва ли да прекратим отпуска за бременност и раждане на майка, чието дете е поето за отглеждане от друго лице по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето? В съответствие с чл. 163, ал. 7 от КТ работничка или служителка, при която е настанено дете за отглеждане по реда на ...

Подаване на заявление за действителни собственици Б7

Интересувам се трябва ли всички фирми да подават в Агенцията по вписванията до 31.05.2019 г. заявление за действителни собственици - Б7, независимо дали са регистрирани в офшорна зона или само в България? Този въпрос е изяснен в ал. 5 на чл. 63 от Закона за мерките срещу изпиран...

Почасова работа по еднодневен договор

Може ли еднодневен договор по чл. 114а от КТ да се сключва за почасова работа? Нормалната продължителност на работното време по еднодневния договор е 8 часа. Страните по такъв трудов договор могат да уговарят работа и за половината от нея, тоест за 4 часа (чл. 114а, ал. 4, изр. ...

Прекъсване на срока за изпитване при ползване на законоустановен отпуск

Служителка е назначена с трудов договор по чл. 70 КТ със срок на изпитване 6 месеца. В рамките на срока на изпитване същата излиза в отпуск за бременност и раждане. След навършване на 1 година на детето подава молба и за полагащия се платен отпуск и след ползването му подава заяв...

Придобиване на гориво за собствено потребление

Дружеството е регистрирано по ДДС, има ведомствена бензиностанция за нуждите на собствени транспортни средства и механизация. Закупува гориво на едро от доставчици на територията на страната. Дружеството не извежда акцизни стоки от данъчни складове и няма взаимоотношения с Агенци...

Придобиване на право на строеж

Физическо лице получава дарение безсрочно и безвъзмездно учредено право на строеж: “Да изгради двуетажна жилищна сграда с партер стоматологичен кабинет”. Общината допуска проекта в исканата към момента част за застрояване - “Първи етап - стоматологичен кабинет”. Какво е нео...

Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица

ЕООД, регистрирано в България. Собственикът е грък. Пътува в ЕС и Китай. Има ДУК в писмена форма. Признават ли се за разход командировките му (доказано има срещи и реален резултат от тях), ако пътува по следните маршрути: Атина - Китай; Атина - Полша и Атина - Белгия. Пътуването ...

Смяната на собственика не е основание за уволнение

Фирмата, в която работим, беше продадена на друг собственик. Преди няколко дни получихме заповеди за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - поради ликвидация на предприятието, въпреки че то не е ликвидирано. Производството остава същото и мястото на производствот...

Справочник

Задължени субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съответно по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма

(в сила от 31.03.2018 г.) Държавна агенция “Национална сигурност” 1. Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции; 2. другите доставчици на платежни услуги по смисъл...

Справочна информация бр. 7/2019

Централни валутни курсове за периода 08.02. - 14.02.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Срокове за приемане и представяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Държавна агенция “Национална сигурност” Лицата по чл. 4 от ЗМИП приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина. Лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП (ЮЛНЦ), които не п...

Указания за изготвяне на план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с...