Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 8/2019 г.

ДВ, 104 от 14.12.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 283 от 10 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държа...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определени консолидационни процедури, каквито не са валидни за индивидуалните финансови отчети. Консолидирани финансови отчети поначало следва да изг...

Министерски съвет бр. 8/2019 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Проектът предвижда въвеждане на задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметс...

Основни задължения за адресатите на Закона за мерките против изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане

Миналата година бе приет изцяло нов ЗМИП, а в началото на тази година се обнародва и дългоочакваният правилник за неговото прилагане. Целта на въпросния правилник беше да конкретизира и доуточни основните права и задължения на лицата, задължени от ЗМИП да прилагат мерките против ...

Въпроси и отговори

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

С приключване на отчетната година за бюджетните организации (БО), както и за останалите предприятия настъпва усилен период, през който те трябва да изготвят годишните си финансови отчети (ГФО). Във връзка с това за БО от първостепенно значение са разпоредби на глава 15 Бюджетно с...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

При какви условия предходният трудов стаж на служителя трябва да бъде отчетен за целите на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12 НСОРЗ? Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е отд...

Обезщетение за временна неработоспособност след продължителен неплатен отпуск

Служител е в продължителен неплатен отпуск без стаж до 31.10.2018 г. От 01.11.2018 г. излиза в 30 дни неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж. На 09.11.2018 г. му издават болничен лист за общо заболяване в размер на 42 дни. Има ли право на обезщетение по този болничен л...

Отчитане на финансов лизинг

Имаме сключен договор за финансов лизинг на автомобил. Интересува ме разходите за административни такси по регистрацията, вписване в ЦРОЗ, репатриране на автомобил до КАТ, регистрация в КАТ включват ли се в стойността на автомобила, или се отчитат като текущ разход? Съгласно пар...

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Служител работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор при друг работодател за 4 часа. След прекратяването на основното трудово правоотношение служителят остава да работи при другия работодател по досегашния допълнителен трудов договор. Ще се промени...

Трудов стаж от първа категория труд

Имам 9 години и 10 месеца трудов стаж от първа категория. В момента работя при трета категория. Мога ли да взема 2 месеца неплатен отпуск, да сключа допълнителен трудов договор и по него да отработя още два месеца стаж от първа категория, за да получа право на пенсия при първа ка...

Справочник

Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски

Национална агенция за приходите От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъл...

Брекзит. Информация във връзка с напускането на Великобритания на ЕС

Агенция “Митници” Забрани и ограничения Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., повечето от правните последици от Брекзит ще настъпят на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца, условията за който са посочени в проекта на споразу...

Справочна информация бр. 8/2019

Централни валутни курсове за периода 15.02. - 21.02.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници, пристигащи от трети за ЕС страни

Съгласно чл. 58, от ал. 4 до ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 51а от Правилника за прилагане на ЗДДС, чл. 41 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия на Реглам...