Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 11, 18 - 24 март 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 18 - 24 март 2019 г.
Законодателство

Администраторите на лични данни и новите промени в Закона за защита на личните данни

Необходимостта от по-пълно въвеждане на европейските стандарти за защита на личните данни наложи изменения в Закона за защита на личните данни, обн. в ДВ, бр. 17 от 2019 г. Целта на приетите промени е създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския пар...

Народно събрание бр.11/2019 г.

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за социалните услуги. Той влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на някои разпоредби от него. Със законопроекта се създава изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2018 г. са направени изменения и допълнения: 1. В част I - Данни...

Въпроси и отговори

Договор за управление и контрол

1. В дружество (ООД) с двама съдружници е вписан в Търговския регистър управител по договор за управление и контрол - може ли същият да се осигурява на 4 часа? 2. Едно от лицата в дружеството, което е по трудов договор, е вписано като съдружник в същото дружество в Търговския рег...

Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време

Понякога при сумирано изчисляване на работното време в края на периода се получават повече отработени часове от нормата и работодателят ги плаща като положен извънреден труд. Длъжен ли е съгласно чл. 149 от КТ да води книга за отчитане на извънреден труд и да подава до 31 януари ...

Облагаем оборот по смисъла на чл. 96 от ЗДДС

Фирма е регистрирана по ДДС във връзка с чл. 97а. Извършва услуги както в страни в ЕС, така също в България и в страни извън ЕС. За следене на облагаемия оборот над 50 000 лв. и задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС кой оборот присъства? Облагаем оборот по смисъла на чл. 96...

Отпуск на бащата за отглеждане на новородено дете

Може ли бащата на новородено да поеме отглеждането му вместо майката с нейно съгласие? Това е възможнo едва след като детето навърши 6-месечна възраст. В чл. 163, ал. 10 от КТ е посочено, че със съгласието на майката, ако работи по трудово правоотношение, бащата може да ползва в...

Отчитане на улов на риба и нейната последваща продажба

Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и притежава разрешително за извършване на стопански риболов и собствен плавателен съд (моторна лодка), започна дейност. Уловената риба и други водни организми се описват в риболовен дневник по видове и след улова същата прясна риба и др. се...

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, имат право на данъчно облекчение, като сумата от годишните данъчни основи за облагане на доходите им за дадена година може да се намали ...

Придобиване правото на собственост върху транспортно средство, за което е ползван данъчен кредит

През месец януари 2017 г. сключихме договор за финансов лизинг на товарен автомобил с опция за прехвърляне. Първоначалната вноска беше 10 000 лв. без ДДС. До месец ноември 2018 правихме вноски по 500 лева без ДДС. През месец декември 2018 продадохме автомобила, като предсрочно пл...

Размер на платения годишен отпуск при 4-часов работен ден

Месецът има 23 работни дни. За да бъде целия месец в платен годишен отпуск, работник на пълно работно време 8 часа трябва да ползва 23 дни. Колко дни трябва да ползва при 4-часов работен ден, за да е в отпуск през целия месец - 23 или 12? Платеният годишен отпуск се иска от рабо...

Справочник

Въпроси и отговори, свързани със софтуерите за управление на продажбите в търговски обект

Национална агенция за приходите В търговски обект се използва фискално устройство (ФУ), което не се управлява от софтуер за управление на продажбите. Следва ли издаваните от устройството фискални бонове (ФБ) да съдържат УНП? Фискалните бонове, разпечатани от ФУ, които не работя...

Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Фонд “Условия на труд” Фонд “Условия на труд” на основание чл. 4 от Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд” обявява, че набира предложения за финансиране на проекти за подобряване на услов...

Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-112 от 4 февруари 2019 г. На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г. Заповедта да се обнародва в “Държавен вестник” ...

Справочна информация бр. 11/2019

Централни валутни курсове за периода 08.03. - 14.03.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...