Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 11, 18 - 24 март 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 18 - 24 март 2019 г.
Законодателство

Администраторите на лични данни и новите промени в Закона за защита на личните данни

Необходимостта от по-пълно въвеждане на европейските стандарти за защита на личните данни наложи изменения в Закона за защита на личните данни, обн. в ДВ, бр. 17 от 2019 г. Целта на приетите промени е създаване на условия за прилагане на Регламент (Е...

Народно събрание бр.11/2019 г.

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за социалните услуги. Той влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на някои разпоредби от него. Със законопроекта се създава изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги към м...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2018 г. са направени изменения и д...

Въпроси и отговори

Договор за управление и контрол

1. В дружество (ООД) с двама съдружници е вписан в Търговския регистър управител по договор за управление и контрол - може ли същият да се осигурява на 4 часа? 2. Едно от лицата в дружеството, което е по трудов договор, е вписано като съдружник в същ...

Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време

Понякога при сумирано изчисляване на работното време в края на периода се получават повече отработени часове от нормата и работодателят ги плаща като положен извънреден труд. Длъжен ли е съгласно чл. 149 от КТ да води книга за отчитане на извънреден ...

Облагаем оборот по смисъла на чл. 96 от ЗДДС

Фирма е регистрирана по ДДС във връзка с чл. 97а. Извършва услуги както в страни в ЕС, така също в България и в страни извън ЕС. За следене на облагаемия оборот над 50 000 лв. и задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС кой оборот присъства? Облага...

Отпуск на бащата за отглеждане на новородено дете

Може ли бащата на новородено да поеме отглеждането му вместо майката с нейно съгласие? Това е възможнo едва след като детето навърши 6-месечна възраст. В чл. 163, ал. 10 от КТ е посочено, че със съгласието на майката, ако работи по трудово правоотно...

Отчитане на улов на риба и нейната последваща продажба

Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и притежава разрешително за извършване на стопански риболов и собствен плавателен съд (моторна лодка), започна дейност. Уловената риба и други водни организми се описват в риболовен дневник по видове и след уло...

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, имат право на данъчно облекчение, като сумата от годишните данъчни основи за облагане на доходите им за да...

Придобиване правото на собственост върху транспортно средство, за което е ползван данъчен кредит

През месец януари 2017 г. сключихме договор за финансов лизинг на товарен автомобил с опция за прехвърляне. Първоначалната вноска беше 10 000 лв. без ДДС. До месец ноември 2018 правихме вноски по 500 лева без ДДС. През месец декември 2018 продадохме ...

Размер на платения годишен отпуск при 4-часов работен ден

Месецът има 23 работни дни. За да бъде целия месец в платен годишен отпуск, работник на пълно работно време 8 часа трябва да ползва 23 дни. Колко дни трябва да ползва при 4-часов работен ден, за да е в отпуск през целия месец - 23 или 12? Платеният ...

Справочник

Въпроси и отговори, свързани със софтуерите за управление на продажбите в търговски обект

Национална агенция за приходите В търговски обект се използва фискално устройство (ФУ), което не се управлява от софтуер за управление на продажбите. Следва ли издаваните от устройството фискални бонове (ФБ) да съдържат УНП? Фискалните бонове, разп...

Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Фонд “Условия на труд” Фонд “Условия на труд” на основание чл. 4 от Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд” обявява, че набира предложения за финансиране на п...

Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-112 от 4 февруари 2019 г. На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г. Заповедта да се о...

Справочна информация бр. 11/2019

Централни валутни курсове за периода 08.03. - 14.03.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...