начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 6, Юни 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2019 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април ...

Коментар на експерта

ДДС за продажби на стоки или услуги, свързани с използването на ваучери

Една от съществените промени в ЗДДС, в сила от 1 януари на настоящата година, произтича от въвеждането в закона на Директива (ЕС) 2016/1065 за изменение на Директива 2006/112/ ЕО относно данъчното третиране на доставките, свързани с използването на в...

Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В “Държавен вестник“, бр. 3 от 8 януари 2019 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). ПИДППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък вър...

Въпроси и отговори от практиката

Aкредитиран представител

Въпрос: Българско ЕООД е акредитиран представител по ЗДДС на швейцарско дружество. В ГФО трябва ли да включим фактурите за комисионата относно акредитираното представителство или всички фактури, минали по дневниците по ЗДДС реално получените от друже...

Ваучери за храна

Въпрос: На какво основание работодателят може да принуди работника си, вместо да получи трудово възнаграждение, част от него да получи под формата на ваучери за храна? Отговор: Нормативната уредба разглежда ваучерите за храна като допълнителна социа...

Издаване на фактури при разносна търговия

Въпрос: Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата...

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейност

Въпрос: През 2018 г. фирмата ми е ЕООД и не извършвала дейност през 2018 г. Имаме начислени амортизации за стопански инвентар в размер на 808,00 лв. В този случай каква декларация ще трябва да подадем по чл. 92 от ЗКПО или декларация без дейност към...

Няма пречка собственикът на ЕООД да полага личен труд в него извън задълженията си по управление на дружеството

Въпрос: Какви са вариантите за получаване на месечно възнаграждение за извършена работа от собственик на ЕООД и съдружници в ООД, които осъществяват дейността само със собствен труд? Осигуряват се като самоосигуряващи се лица. Отговор: Няма пречка с...

Обезщетение за временна неработоспособност

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор, ползва 3 месеца неплатен отпуск по негова молба. Отпускът не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Веднага след изтичане на неплатения отпуск представя болничен лист за 10 дни. Следва ли НОИ да му из...

Осигуряване на съдружник в ООД

Въпрос: Физическо лице се осигурява в ООД като СОЛ. Възможно ли е физическото лице да прекрати самоосигуряването си и да бъде назначен на трудов договор като управител? Трудовият договор ще бъде подписан от другите съдружници, които всъщност се явяв...

Подадаване на документи за пенсиониране

Въпрос: На 64 г. Съм, имам 42 г. трудов стаж. През месец март достигам изискваната от закона възраст от 64 г. и 2 месеца и мога да се пенсионирам. Работя на постоянен трудов договор и ще продължа да работя и след пенсионирането. Трябва ли да уведомя ...

Прекратяване на ТД на основание чл. 326 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

Въпрос: На работник от предприятието бе връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. След изтичане на тези 30 календарни дни (отработено предизвестие от работника) следв...

Разходи за лихви

Въпрос: Съпруг предоставя паричен заем на дружеството на съпругата си (ЕООД). Според пар. 1, т. 3 от ДР на ДОПК те са свързани лица. В същото време той е назначен на ТД в съответното дружество. За предоставеният паричен заем има сключен договор, съот...

Формиране на трудовото възнаграждение

Въпрос: Фирма назначава транспортни работници, които транспортират суровини за нейното производство и готова продукция в страната и страна от ЕС. Работодателят желае да стимулира транспортните работници с допълнително възнаграждение за пропътувани ки...

Писма и указания

№ МУ-4 от 28.02.2019 г. ОТНОСНО: Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ От 01.03.2019 г. се променя обхватът на контрола чрез случаен избор. На проверка подлежат процедурите, които едновременно отговарят на следните условия: 1. прогнозната им стойност е равна или по-голяма от: • 1 000 000 лв. - за ...

№ НДМСПО-01-1174 от 11.01.2019 г. ОТНОСНО: Искане за становище във връзка с определяне на качествата администратор и обработващ лични данни.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 09.01.2019 г., разгледа искане за становище (вх. № НДМСПО-01-1174/10.12.2018 г.) от „Б.С.М.Ц.“ ...

№ НДМСПО-01-6 от 03.01.2019 г. ОТНОСНО: Искане за издаване на разрешение за предоставяне на лични данни на физически лица на основание чл. 106, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за гражданската регистрация

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на 23.01.2019 г., разгледа искане с вх. № НДМСПО-01-6 / 03.01.2019 г. от г-жа М.И., в качеството и на представляващ дружество „И.Б.Л.К.“ ЕООД, ЕИК...

Решения на ВАС

Решение № 6201 от 23.05.2019 г. по адм. дело № 12785/2018 г.

Предмет на спора e наложена принудителна административна мярка запечатване на обект ресторант-пицария в гр. Бургас и забрана на достъп до обекта за срок от 15 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС. На основание чл. 25, ал. 3 от Наред...

Решение № 6278 от 24.05.2019 г. по адм. дело № 503/2019 г.

Предмет на спора e правото на приспадане на ДДС за данъчни периоди 02., 08., 11. и 12.2015 г. по различни фактури на две ЕООД с предмет „изработка на плетени изделия“. Съдът следва да определи вида на доставката - дали се доставя стока, или се предо...

Решение № 6291 от 24.05.2019 г. по адм. дело № 7800/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък върху превозните средства и лихви за просрочие. По делото е безспорно, че касаторът притежава качеството на собственик на превозните средства и задължено лице по смисъла на чл. 53 ЗМДТ. Съгласно чл....

Решение № 6393 от 25.05.2019 г. по адм. дело № 1494/2019 г.

Предмет на спора е определена солидарна отговорност във връзка с неизплатени от доставчик задължения по ЗДДС. Съгласно чл. 177 ЗДДС, регистрирано лице - получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото ...

Решение № 6435 от 30.05.2019 г. по адм. дело № 2205/2019 г.

Предмет на спора e определен допълнително ДДС за внасяне вследствие на непризнато право на данъчен кредит. Текста на чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗДДС предвижда отрицателни материални предпоставки, при наличието на които е недопустимо упражняване на правото ...

Решение № 6532 от 02.05.2019 г. по адм. дело № 13244/2018 г.

Предмет на спора e начислен ДДС и лихви за внасяне на основание чл. 25, ал. 7 ЗДДС върху извършени авансови плащания, по които е закупен точков продукт, даващ право на купувача на хотелско настаняване в бъдещ период, в дестинация и хотел по негов изб...

Решение № 6568 от 07.05.2019 г. по адм. дело № 15378/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 01., 02., 03., 04.2012 г. и от 11.2014 г. до 11.2015 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС, ВОД на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика ...

Решение № 6770 от 08.05.2019 г. по адм. дело № 6648/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ДДС и лихви, данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г., както и вноски за здравно осигуряване за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно с лихви. Данъчната основа по реда на чл. 122, ...

Решение № 6975 от 10.05.2019 г. по адм. дело № 14723/2018 г.

Предмет на спора e акт за прихващане или възстановяване. След като органът по приходите е сезиран с искане за прихващане или възстановяване на ДДС, като за същите задължения и за същия данъчен период е в ход данъчна ревизия, наличието на недължимо с...

Решение № 7058 от 13.05.2019 г. по адм. дело № 9262/2018 г.

Предмет на спора e ангажирана солидарна отговорност за дължим ДДС за данъчни периоди 12. 2014 г. и 01.2015 г., ведно с начислена лихва за 9 бр. доставки. Съгласно чл. 177, ал. 2 ЗДДС, за да се реализира отговорността, е необходимо наличието на знани...

Решения на ВКС

Решение № 55 от 16.05.2017 г. на ВКС по гр.д. № 60167/2016 г., I г.о.

Законно определеният и вписан в Търговския регистър управител не е единственият, който може да сключва валидно правни сделки. Правни действия могат да се извършват без ограничения от упълномощени от управителя лица. Търговски сделки могат да бъдат и ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 27 до бр. 32 от 2019 г.

ДВ, бр. 27 от 2.4.2019 г. Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Министерски съвет Постановление № 57 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 58 от...