Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.
Законодателство

Регистрация по ЗДДС на лица, получаващи доставки, свързани с резервации за нощувки

Масова практика е лица, които извършват настаняване в апартаменти, стаи и други обекти за настаняване, да ползват услугите на интернет сайтове (основно “Букинг”) за резервация. Получаването на услуга, свързана с регистрация, е облагаема доставка по смисъла на Закона за данък върх...

Народно събрание

Депутатите приеха на първо четене законопроекта за марките и географските означения

Депутатите приеха на първо четене законопроекта за марките и географските означения. Според вносителя целта на предложения законопроект е транспониране в националното законодателство на разпоредбите на европейска директива, с която се постига сближаване на законодателствата на дъ...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за посевния и посадъчния материал

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за посевния и посадъчния материал. С приемането на проекта ще се облекчат условията за заявителите за сортоизпитване и търговците на посевен и посадъчен материал, като отпаднат някои изисквания към тях, посочва в мотивите си вноси...

Създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар предвиждат промените в Закона за енергетиката, приети от парламента на първо четене

Създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар предвиждат промените в Закона за енергетиката, приети от парламента на първо четене. Промените целят създаване на условия за демонополизация на пазара и установяване на ликв...

Министерски съвет

Правителството прие постановление за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Правителството прие постановление за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Целта е да се намали административна тежест за лицата, извършващи дейност като обменно бюро. С постановлението се о...

Правителството прие прие промени в две правителствени постановления - ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Правителството прие прие промени в две правителствени постановления - ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации и ПМС № 64/2016 г. за условията и реда за утвърж...

Държавен вестник

ДВ, бр. 52 от 2.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. Правителството прие Постановление № 156 от 27 юни 2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата. Министърът на труда и социалната пол...

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 27/2019

Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” Въпрос: Дружество ООД, медицински център, е регистрирано в Търговския регистър. Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружниците не е вписан като управител. В Търговския регистър е определено и е...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 27/2019 г.

Дело C‑225/18, решение от 2 май 2019 г. страни: Grupa Lotos S.A. срещу Minister Finansów Предмет на спора е отказ за възстановяване на ДДС за начислен при закупуването на услуги за нощуване и хранене. Данъчно задължено лице по ДДС в Полша получава услуги за нощуване и ...

ЗДДС и извършването на непарична вноска в търговско дружество

Дружество е извършило непарична вноска в капитала на друго дружество. Предмет на непаричната вноска е недвижим имот - сграда, за която апортиращото дружество е приспаднало данъчен кредит при придобиването й. Непосредствено след апорта дружеството е продало дяловете си, пирдобити ...

Кога е приложима разпоредбата на чл. 78, ал. 6 от ЗДДС

В стопанската практика не са рядкост случаите, при които се налага да се извършват корекции на данъчен кредит, използван при придобиването на активи, които се ползват от данъчно задължените лица по силата на лизингови договори. Най-често такива корекции се налага да бъдат извърше...

Необлагаема доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Българска фирма, регистрирана по ДДС, изпраща на кипърска фирма, също регистрирана по ДДС в Кипър, стока, която ще се качва на кораб, намиращ се в Белгия. Получател е корабът на кипърската фирма. Българският доставчик организира доставката. По кой член според вас е доставката и т...

Отписване на задължение

В счетоводна сметка 151 Получени краткосрочни кредити има кредитно  салдо от отчетен получен паричен заем с дата на възникване от 2008 г.  Задължението по паричния заем не е обслужвано и не е данъчно регулирано  в съответствие с чл. 46 от ЗКПО. Относно условията на чл. 46, ал. 1 ...

Отчитане на разходите за амортизации

Българско дружество има регистриран клон в друга държава членка. Българското дружество прехвърля собствено МПС в клона си. За МПС-то е издаден регистрационен талон на името на клона от държавата, в която е регистриран клонът. Прехвърлянето е направено с Протокол за движение на ак...

Ползване на платен годишен отпуск

Работник има право на платен годишен отпуск от текущата година в размер на 20 дни и 4 дни неизползван платен годишен отпуск от минали години. Работникът решава да ползва 5 дни платен годишен отпуск от отпуска за текущата година. Работодателят счита, че отпускът за текущата година...

Право на удължен платен годишен отпуск

Как се определят работниците и служителите, които имат право на удължен платен годишен отпуск? Законодателят е дал право на някои категории работници и служители, да ползват удължен размер на основния платен годишен отпуск. Става дума за: - работници или служители, изпълняващи р...

Прекратяване на трудов договор по чл. 114 от КТ

Има ли особености при прекратяването на трудовия договор по чл. 114 от КТ за работа до 5 дни в месеца? Трудов договор може да се сключва и за работа през определени между двете страни дни от месеца (виж чл. 114 от КТ). Такъв договор може да е както за неопределено време, така и ...

Уважителни причини за неспазване на срок по трудово правоотношение

В някои разпоредби на Кодекса на труда е посочено, че предвиденият в тях срок може да не бъде спазен от работника или служителя, при наличие на уважителни причини. Кои причини могат да се приемат като уважителни в такива случаи? При отмяна на незаконно уволнение и възстановяване...

Справочник

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА “Главна инспекция по труда” за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” I. Общи положения Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания (Вътрешни правила) се издават на основание чл. 28, ал. 1 от Правилник...

Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност

Национална агенция по приходите I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на глава двадесет и първа (чл. 158...

КФН и НАП се споразумяха да си сътрудничат

Ръководителите на Комисията за финансов надзор и на НАП подписаха Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между двете ведомства. Целта на споразумението е бърз обмен на информация по електронен път между двете институции, като очакваните резултати са в посока на: - н...

Отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната

Агенция “Митници” С внедряването на нова версия на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) е реализирано изпълнението на разпоредбата на чл. 167а от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2019 г., относно възможността, предвидена в чл. 211 от Дир...

Справочна информация бр. 27/2019

Централни валутни курсове за периода 26.06. - 03.07.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...