начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.
Писма и указания

№ 20-08-13 от 16.04.2019 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20- 08-13/11.04.2019 г., в което отправяте въпрос относно прилагане на нормата на чл. 29, във връзка с чл. 50 от ЗДДФЛ. Описвате, че сте получили като регистриран земеделски стопанин финансиране за из...

№ 20-15-275 от 12.12.2018 г. Относно: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 20-15-275 от 19.11.2018 г., относно право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, препратен за отговор по компетентност от ТД на НАП …….. В запит...

№ 23-29-7 от 14.02.2019 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ППЗДДС при доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е спедиторска и логистична компания, която извършва услуги по организиране и осъществяване на дейности свързани със складиране, транспортиране, товарни операции, попълване на д...

№ 26-Б-209 от 11.02.2019 г. Относно: възложена на „Б…………..“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството искане по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с вх. №26-Б-13527/ 25.10.2018 г.

Във Ваше писмо, препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП …., постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-209#4/17/05.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на възложената на „Б……….“...

№ 26-У-11 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане на доходите (СИДДО)

С писмо Ваш изх. №771/04.06.2018 г., постъпило с вх. №26-У-11/08.06.2018 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), са поставени въпроси относно прилагане на СИДДО с Румъния за доходи от договор за управление и контрол,...

№ 3-2267 от 17.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, във връзка с изпълнението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа в гр. “С“ по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда“, на територията ...

№ 3-2282 от 19.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на сделка по закупуване на недвижим имот от свързани лица и на строително ремонтни разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, гр. В осъществява дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството възнамерява да закупи недвижим имот, който към настоящия момент е съпружеска имущ...

№ 3-483 от 18.03.2019 г. Относно: данъчно облекчение за платени лични вноски за доброволно здравно осигуряване съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложената фактическа обстановка и приложените документи, със застрахователна полица № ……. на …...2017 г. лице е сключило с „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД медицинска застраховка „ДЗИ БЕСТ ДОКТОРС“. За 2018 г. застрахователното дружество е из...

№ 3-753 от 25.04.2019 г. Относно: данъчно третиране на придобит доход от продажба на права и имущество по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, на 09.03.2018 г. физическо лице придобива чрез покупко-продажба урегулиран поземлен имот (УПИ) за сумата от 2 500 лв., за който е приложен нотариален акт (НА). На 05.04.2018 г. с нотариален акт за учредяване право на ...

№ 94-00-10 от 08.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. Ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Описвате, че Ви предлагат участие в управляващ орган на...

№ 94-00-56 от 21.03.2019 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……………… с вх. № ……………… от 07.03.2019 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на ЕТ и се осигурявате като самоо...

№ 96-00-82 от 23.04.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г. Дружество има отчетени несъбрани вземания от други предприятия. Приложени са документи, които отразяват кореспонденция и действия от страна на питащото...

№ 97-00-1339 от 18.01.2019 г. Относно: изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 98/27.11.2018 г.

Във връзка с Ваше писмо постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №97-00-1339/27.11.2018 г., изразявам следното становище: На основание чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019 г., с окончателен данък се облага ...

№ EП-52 от 30.01.2019 г. Относно: прилагане на чл. 22, т. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. № EП-52 от 13.12.2018 г., в което поставяте въпроси за начина на облагане на жилищни имоти по чл. 22, т. 2 ЗМДТ, разположени в курорти, които могат да се обобщят ...

Анотации

Авторски и лицензионни възнаграждения

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: XYZ е дружество със седалище в Полша. То сключва договор с ЕООД (Възложител) за инженерингови и помощни услуги по изграждане на нов завод в България на два етапа: 1. Да разр...

Безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според чл. 2, т. 5 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на тр...

Договор на управител на ЕООД

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество ООД, медицински център е регистрирано в Търговския регистър . Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружни...

Изготвяне на щатно разписание

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Кой нормативен акт задължава работодателя да изготвя щатно разписание? Щатното разписание на длъжностите при работодателя представля...

Обезщетение при придобиване на право на пенсия от учител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм от 34 г. Тази година ще се преместя на работа в друго училище ,но ще се наложи да се регистрирам на борсата за 1 месец до ...

Обезщетение при уволнение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице назначено на основен трудов договор на 3 ч. и на втори трудов договор на 5 ч. Съкращават го от двете места едновременно на основ...

Отпускане и получаване на наследствена пенсия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм на 55 години. Тъй като съпругът ми почина, а той получаваше пенсия за общо заболяване на каква възраст ще имам право на...

Правила за регулиране на надомната работа

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: По какви правила се регулира надомната работа? Надомната работа определено се регулира по специални правила, които може да бъдат открити в действащия Кодекс на труда (КТ). Нещо повече. Там и...

Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учители

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм. Остават ми 4 години до пенсиониране, но се налага да се пенсионирам. Имам ли това право? Ще получа ли полагащите ми се за...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2019 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2019 г.

ДВ, бр. 18 от 1.3.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ...

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

Национална агенция за приходите От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняв...

Справочна информация бр. 13/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 28 юни 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...