начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.
Писма и указания

№ 20-08-13 от 16.04.2019 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20- 08-13/11.04.2019 г., в което отправяте въпрос относно прилагане на нормата на чл. 29, във връзка с чл. 50 от ЗДДФЛ. Описвате, че сте получили като регистриран земеделски стопанин финансиране за из...

№ 20-15-275 от 12.12.2018 г. Относно: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 20-15-275 от 19.11.2018 г., относно право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, препратен за отговор по компетентност от ТД на НАП …….. В запит...

№ 23-29-7 от 14.02.2019 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ППЗДДС при доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е спедиторска и логистична компания, която извършва услуги по организиране и осъществяване на дейности свързани със складиране, транспортиране, товарни операции, попълване на д...

№ 26-Б-209 от 11.02.2019 г. Относно: възложена на „Б…………..“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството искане по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с вх. №26-Б-13527/ 25.10.2018 г.

Във Ваше писмо, препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП …., постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-209#4/17/05.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на възложената на „Б……….“...

№ 26-У-11 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане на доходите (СИДДО)

С писмо Ваш изх. №771/04.06.2018 г., постъпило с вх. №26-У-11/08.06.2018 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), са поставени въпроси относно прилагане на СИДДО с Румъния за доходи от договор за управление и контрол,...

№ 3-2267 от 17.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, във връзка с изпълнението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа в гр. “С“ по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда“, на територията ...

№ 3-2282 от 19.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на сделка по закупуване на недвижим имот от свързани лица и на строително ремонтни разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, гр. В осъществява дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството възнамерява да закупи недвижим имот, който към настоящия момент е съпружеска имущ...

№ 3-483 от 18.03.2019 г. Относно: данъчно облекчение за платени лични вноски за доброволно здравно осигуряване съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложената фактическа обстановка и приложените документи, със застрахователна полица № ……. на …...2017 г. лице е сключило с „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД медицинска застраховка „ДЗИ БЕСТ ДОКТОРС“. За 2018 г. застрахователното дружество е из...

№ 3-753 от 25.04.2019 г. Относно: данъчно третиране на придобит доход от продажба на права и имущество по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, на 09.03.2018 г. физическо лице придобива чрез покупко-продажба урегулиран поземлен имот (УПИ) за сумата от 2 500 лв., за който е приложен нотариален акт (НА). На 05.04.2018 г. с нотариален акт за учредяване право на ...

№ 94-00-10 от 08.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. Ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Описвате, че Ви предлагат участие в управляващ орган на...

№ 94-00-56 от 21.03.2019 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……………… с вх. № ……………… от 07.03.2019 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на ЕТ и се осигурявате като самоо...

№ 96-00-82 от 23.04.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г. Дружество има отчетени несъбрани вземания от други предприятия. Приложени са документи, които отразяват кореспонденция и действия от страна на питащото...

№ 97-00-1339 от 18.01.2019 г. Относно: изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 98/27.11.2018 г.

Във връзка с Ваше писмо постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №97-00-1339/27.11.2018 г., изразявам следното становище: На основание чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019 г., с окончателен данък се облага ...

№ EП-52 от 30.01.2019 г. Относно: прилагане на чл. 22, т. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. № EП-52 от 13.12.2018 г., в което поставяте въпроси за начина на облагане на жилищни имоти по чл. 22, т. 2 ЗМДТ, разположени в курорти, които могат да се обобщят ...

Анотации

Авторски и лицензионни възнаграждения

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: XYZ е дружество със седалище в Полша. То сключва договор с ЕООД (Възложител) за инженерингови и помощни услуги по изграждане на нов завод в България на два етапа: 1. Да разр...

Безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според чл. 2, т. 5 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на тр...

Договор на управител на ЕООД

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество ООД, медицински център е регистрирано в Търговския регистър . Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружниците не е вписан...

Изготвяне на щатно разписание

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Кой нормативен акт задължава работодателя да изготвя щатно разписание? Щатното разписание на длъжностите при работодателя представля...

Обезщетение при придобиване на право на пенсия от учител

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм от 34 г. Тази година ще се преместя на работа в друго училище ,но ще се наложи да се регистрирам на борсата за 1 месец до новото ми назнач...

Обезщетение при уволнение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице назначено на основен трудов договор на 3 ч. и на втори трудов договор на 5 ч. Съкращават го от двете места едновременно на основ...

Отпускане и получаване на наследствена пенсия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм на 55 години. Тъй като съпругът ми почина, а той получаваше пенсия за общо заболяване на каква възраст ще имам право на...

Правила за регулиране на надомната работа

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: По какви правила се регулира надомната работа? Надомната работа определено се регулира по специални правила, които може да бъдат открити в действащия Кодекс на труда (КТ). Нещо повече. Там и...

Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учители

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм. Остават ми 4 години до пенсиониране, но се налага да се пенсионирам. Имам ли това право? Ще получа ли полагащите ми се за...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2019 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2019 г.

ДВ, бр. 18 от 1.3.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ...

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

Национална агенция за приходите От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняв...

Справочна информация бр. 13/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 28 юни 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...