Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.
Законодателство

Предварителните правни закрили при уволнение

С оглед защитата на няколко категории работници и служители, които се намират в по-неблагоприятно положение спрямо колегите си, в чл. 333 от КТ е предвидена предварителна закрила при прекратяването на трудовите им договори в няколко случая, в които преценката на работодателя е ре...

Народно събрание

Парламентът намали партийната субсидия от 11 лева на 1 лев за получен действителен глас

Парламентът намали партийната субсидия от 11 лева на 1 лев за получен действителен глас. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Партиите ще могат да получават дарения от юридически лица и еднолични търгов...

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които целят да бъдат отразени направени промени във фирмените наименования на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, София, и на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация “ВИТА” ЕООД, Велинград

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които целят да бъдат отразени направени промени във фирмените наименования на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, София, и на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация “ВИТА...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани със собствеността на язовирите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани със собствеността на язовирите. Законопроектът има за цел да отстрани констатираните противоречия в практиката по прилагането на последните изменения и допълнения в Закона за водите и да запълни съществуващите ...

Министерски съвет

Правителството прие Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Правителството прие Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. По този начин се усъвършенства нормативната база в областта на мрежовата и информационната сигурност съгласно Закона за киберсигурност. В наредбата са дефинирани принципите и целите на мре...

Правителството прие Постановление за изменение на за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Правителството прие Постановление за изменение на за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Промените на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове налагат създаването на нова орган...

Държавен вестник

ДВ, бр. 53 от 5.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 151 за награждаване на Христо Георгиев Мирянов с медал “За заслуга”. 2. Указ № 152 за награждаване на акад. Чавдар Станоев Руменин с орден “Св. св....

ДВ, бр. 54 от 9.7.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 165 от 3 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав. 2. Постановление № 166 от 4 ю...

ДВ, бр. 55 от 12.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ. Правителство...

Въпроси и отговори

Внос на стока от държава, установена извън ЕС

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, прави внос на сглобяеми къщи от Руската федерация и ги изнася за страни от ЕС. В конкретния случай къщата се изпраща от Русия, без да минава през България. В Полша пратката ще бъде освободена от упълномощено от нашата фирма лице и на ...

Изготвяне на краен ликвидационен баланс

Попълват ли се данни в колонката за “предходна година” в изготвяния краен ликвидационен баланс? На поставения кратък въпрос може също да се даде и кратък отговор. Но самото запитване подсказва, че то е породено от някои непълноти и неясноти в действаща нормативна уредба, позволя...

Издаване на Фактура за авансово плащане при тристранни операции

Фирмата ни купува стоки от Полша и ги продава в Словакия. Стоката не идва в България, а се транспортира от Полша за Словакия. И трите фирми са регистрирани по ДДС в съответните държави - членки на ЕС (тристранна операция). Преди да се продаде стоката, нашият клиент - словашката ф...

Изкупуване на дружество

Дружество “Х” (ЕООД) апортира свой актив на стойност 1 млн. лв. в капитала на друго ЕООД. Дружество “У”, в което е извършен апортът, увеличава капитала си с този 1 млн. Дружество “Х” става съсобственик на дружествени дялове в дружество “У”, което впоследствие си ги изкупува. Какв...

Консолидиран финансов отчет

Дружество майка е акционерно дружество холдинг. В групата са включени още 5 свързани дружества. Показателите на всички дружества ли участват за определяне на категорията от група предприятия, или има значение от свързаността? Ако следва да се изготвя консолидиран финансов отчет, ...

Коригиране на нефундаментална грешка

Извърших корекция на Д 1 и 6 по предписание на НОИ, не е отбелязан болничен лист като продължение и съответно са изчислени три дни за работодателя. Дотук всичко е отразено правилно в НОИ и НАП, но лошото е, че касае 2017 година и сега се видяха надвнесените суми - счетоводна греш...

Обезщетението за трудова злополука зависи от вината на работника

Във фирмата, на която съм управител, се случи авария, при която пострада работник. Сега той иска да му платим обезщетение, въпреки че аварията стана по негова вина - в резултат на поредното нарушаване на инструкцията за работа, която той системно не спазва. Длъжни ли сме да му пл...

Прехвърляне на имот

Фирма ЕТ изгради недвижим имот по стопански начин през 2019 г. Ползван е данъчен кредит за сумата от 190 хил. лв., пазарна оценка на лицензиран оценител е 133 хил. лв. Собственикът на фирмата иска да прехвърли имота на сина си. Като свързани лица ще начислим ДДС на пазарната оцен...

Справочник

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2019 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) по отношение на новите образци на докуме...

Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция по приходите I. ИЗБОР ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ е дадено право на работодателите да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура...

Промяна в правилата за издаване на медицински удостоверения в Полша

Национален осигурителен институт Промяна в правилата за издаване на медицински удостоверения в Полша В съответствие с полското законодателство медицинските удостоверения са доказателство за временна неработоспособност поради болест или необходимост от лична грижа на болен член н...

Специфичен данъчен режим при преместване на седалището на европейско дружество

Национална агенция по приходите I. ОБХВАТ Съгласно чл.152 от ЗКПО преместване на седалището на европейско дружество (ЕД) или европейско кооперативно сдружение (ЕКС) е операция, при която: 1.1. Преместване на седалище от България в друга държава членка Дружеството, без да се прек...

Справочна информация бр. 28/2019

Централни валутни курсове за периода 04.07. - 11.07.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...