Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.
Законодателство

Прекратяване на трудово правоотношение на учителите при пенсиониране

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 *1 при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на ...

Народно събрание

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за устройството на черноморското крайбрежие. Измененията бяха приети отново със 143 гласа “за”, 66 “против” и 1 “въздържал се”

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за устройството на черноморското крайбрежие. Измененията бяха приети отново със 143 гласа “за”, 66 “против” и 1 “въздържал се”. С промените се въвеждат изисквания за временно разполагане на палатки, кемпери и кара...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за българските лични документи

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за българските лични документи. Паспортите на българските граждани ще се издават със срок на валидност 5 или 10 години съгласно заявения от лицето срок. На децата до 18-годишна възраст ще се издават паспорти със срок на валидност ...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за посевния и посадъчния материал

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за посевния и посадъчния материал. С измененията се въвежда минимален срок от десет работни дни за отстраняване на нередовности по всички видове заявления, които се подават и за които досега такъв срок не е бил предвиден. Когато п...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата. Предвижда се търговската експлоатация на тол-системата да започне не по-късно от 1 март догодина. С приетите на първо четене изменения в Закона за пътищата се променя концепцията за функциите, които доставчиците на де...

Министерски съвет

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), които са свързани и се отнасят до дейността на “клиринговата къща”

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), които са свързани и се отнасят до дейността на “клиринговата къща”. В ЗСТБ е предвиден лицензионен режим за осъществяване на дейност като клирингова къща, който режим не е впис...

Правителството прие изменение и допълнение в Списъка на регулираните професии в Република България

Правителството прие изменение и допълнение в Списъка на регулираните професии в Република България. По предложение на Министерството на туризма и въз основа на решение на Комисията за осъществяване на процедура по изготвяне на предложения за включване или изключване на професии о...

Въпроси и отговори

Акцизна стока ли е битумът

ЕООД закупува битум 5070 от гръцко дружество с регистрация по ДДС в Гърция и го транспортира от Гърция до България. В България А ЕООД продава битума на друго българско дружество. Предвид чл. 2, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 13, ал. 1, т. 2 също от Закона з...

Облагане по ЗДДС на наем на имот, който е семейна собственост

Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Съпругът е ЕТ и е регистриран по ДДС. ЕТ не се занимава с отдаване под наем. Следва ли наемът от семейния имот (търговско помещение) да се дели между двамата и съпругът да издава ...

Обявяване недействителност на трудов договор

Преди няколко месеца работодателят ни прие на работа по трудов договор лице, което твърдеше, че има завършено висше икономическо образование, но в момента не може да представи документ за това. Длъжността, на която това лице беше назначено, е само за служител с висше образование....

Определяне на данъка върху недвижимите имоти

Във връзка с обнародваното в “Държавен вестник” на 16 април 2019 г. Решение № 4 от 09.04.2019 г. по дело № 15/2018 на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ, възникват редица въпроси: Кой нормативен акт да спазвам? Следва ...

Платен годишен отпуск на инвалид

До 07.04.2019 г. имах определена група инвалидност. След тази дата поради одобряване на здравословното ми състояние бях признат от ТЕЛК за трудоспособен и групата инвалидност ми беше отнета. За времето на действието на решението на ТЕЛК и след това заемам и работя на една и съща ...

Ремонт на нает офис

Нерегистрирано по ЗДДС юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис. Постига договореност с наемодателя си разходите за направения ремонт да се приспаднат от наемните вноски (ремонтът е на сериозна стойност, а приспадането ...

Третиране по ЗДДС на услуга по монтиране на апаратура и съоръжения

На две регистрирани по ЗДДС български фирми предстои да сключат договор с немска фирма за монтаж на апаратура и съоръжения в Германия, собственост на немската фирма. Българските фирми са посочени в договора като съизпълнители, като едната отговаря за организационните въпроси, а ...

Справочник

Авансово облагане на доходи от стопанска дейност

Национална агенция по приходите НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 43, чл. 45, ал. 4, 5, 6 и 8, чл. 9, чл. 64, ал. 3 и 4, чл. 65, ал. 12 и 13, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 68, ал.1, 2 и 3; § 1, т. 28 - 30 и т. 33 от ДР на ЗДДФЛ [[app_20696_1]] ПРИМЕР: Изплаща се доход по извънтрудово правоо...

Българските пенсионери в Турция са задължени да подават декларации за живот два пъти в годината

Национален осигурителен институт Българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението между правителствата на Република България и на Република Турция за изплащане на български пенсии в Турция, са задължени по силата на това споразумение два пъти в годината да дек...

Внедрено е поредно улеснение за клиентите на НОИ в София

Национален осигурителен институт Нова информационно-указателна система ще улесни ориентацията на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в София към местата за предоставяне на исканата от тях услуга. В помощ на гражданите е видео...

Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция по приходите I. Определяне на данъчната основа Съгласно общото правило на чл. 215а, ал. 1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или пред...

Справочна информация бр. 30/2019

Централни валутни курсове за периода 19.07. - 25.07.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...