Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.
Писма и указания

№ 08-Г-1 от 06.02.2019 г. Относно: просрочени задължения на заличен търговец

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 08-Г-1/10.01.2019 г., сте изложили следната фактическа обстановка: При извършена проверка в Търговския регистър е установено, че …………..е със статут на заличен търговец. Дружеството има начислени задължения з...

№ 12-00-534 от 17.04.2019 г. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваша молба, постъпила в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведена с вх. №12-00-534#45/01.02.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: С Определение № 6798 от 31.12.2018 г. на ….. градски съд, Търговска колегия, VІ-10 състав по т.д. № 2126 ...

№ 20-00-382 от 11.01.2019 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-382/21.12.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:...

№ 3-503 от 20.03.2019 г. Относно: приложение на Глава деветнадесета „а” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на данъчното третиране на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 от закона

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е с основна дейност търговия на едро със зърнени култури. През месец декември 2018 г. дружеството е договорило покупката на … т царевица от фирма „В“ ЕООД с ЕИК ……........ Издадена е фактура №……………/13.12.2018 г. за …….. лв. Стоката е полу...

№ 3-561 от 27.03.2019 г. Относно: подаване на информация от лице, което извършва продажба на стоки чрез електронен магазин

Според изложеното в запитването, дружеството извършва електронна търговия през наета онлайн платформа и собствен домейн https://www......bg. През 2018 г. са закупени и добавени още два домейна: https://www......ro и https://........еu, които предcтавляват отделни потребителски об...

№ 94-00-83 от 11.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-83/01.04.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Фирма приема да произведе мебели по договор с физическо лице - гражданин на ЕС. Във връзка с проектирането на мебелите са...

№ 96-00-100 от 07.05.2019 г. Относно: Разваляне на доставка, по която е извършено авансово плащане, и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-100/ 07.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е с прекратена регистрация по ЗДДС на основание чл.176 от ЗДДС за невнасяне на данъчни задължения поради недостиг на...

№ 96-00-40 от 21.03.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по организиране на мероприятие с развлекателен характер, предлагана на туроператори

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-40 от 07.03.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по организиране на развлекателно мероприятие, предлагано на туроператори – данъчно задължени лица, установени...

№ М-24-36-48 oт 06.02.2019 г. Относно: ползването на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-36-48/31.10.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистриран земеделски производител и отглежда лавандула. От добития лавандулов цвят се произвежда етерично масло, коет...

Анотации

Договор за изпитване

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли разлики между договора за изпитване и нормалния трудов договор? В Кодекса на труда (КТ) има текстове за договорите за изпитване, които вече се ползват масово от работодателите. Всъщност те са основно именно в тяхн...

Минимална почасова ставка

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Длъжен ли е собственикът на фирмата, в която работя да ми плаща по 3.37 лв. на час колкото е тарифната ставка за минималната работна заплата за 2019 г. или може да ми плаща по ста...

Разходи, свързани с транспортиране на стоки с наето МПС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “AБ” АД извършва дейност в сферата на търговията на дребно с хранителни и нехранителни продукти през поръчки по интернет. То не поддържа склад, а получава стоката от магазин на “Х” ЕООД, след...

Санкции по Програмата за селски райони при неизпълнение на бизнес плановете

Във в. "Капитал" Кристина Цветанска, председател на БАКЕП, отговаря на въпроса: Какви са санкциите по Програмата за селски райони при неизпълнение на бизнес плановете? Вече сме в края на настоящия програмен период и голяма част от проектите по първите приеми на подмерки 4.1 и 4....

Софтуер за управление на продажбите

Експерти от НАП отговарят на въпроса: Приравняват ли се програмите за фактуриране към изискванията на софтуер за управление на продажбите? Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС "софтуер за управление на продажбите в търговския обект" (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, нез...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител работи в условията на сумирано изчисляване на работното време, при тримесечен период на отчитане. Основното трудово възнаграждение на лицето е 1000 лв. Пр...

Ученически отпуск

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Към настоящия момент работя в общинска администрация. Преди да започна работа се записах да уча в - ДИКПО-Варна към ШУ "Епископ Константин Преславски" задочно обучение, за придоби...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2019 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец август 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия д...

Държавен вестник в бр. 17 от 2019 г.

ДВ, бр. 34 от 23.4.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Ре­публика България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във...

Справочна информация бр. 17/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 23 август 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...