Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.
Законодателство

Някои хипотези за ангажиране на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС за дължим и невнесен данък

Отговорността по чл. 177 от ЗДДС е особен вид солидарна отговорност за регистрирано по ЗДДС лице, която възниква, ако са изпълнени сложните фактически състави, предвидени в посочената разпоредба. Същността на отговорността се състои във възникване на задължение за едно регистрира...

Държавен вестник

ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 3. Закон за публичните предприятия. 4. Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред при прове...

ДВ, бр. 80 от 11.10.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 246 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. 2. Постановление № 247 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 201...

ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужван...

Въпроси и отговори

Зачитане на трудов стаж на съпруга на задграничен служител

Съгласно вписване в трудовата книжка за периода април - октомври 1988 г. на служителка е зачетен трудов стаж на основание чл. 70 от НТППЗС като съпруга, придружаваща в чужбина съпруга си - служител. Трябва ли този стаж да бъде зачетен при определяне на допълнителното възнагражден...

Извършване на счетоводни услуги по трудово или облигационно правоотношение

Управител съм на счетоводна къща, която е ЕООД. Собственик е синът ми. Имам подписан договор за управление, в който е посочено, че ще извършвам управлението безвъзмездно. Нямам нает персонал. Извършвам сама счетоводното обслужване на клиентите на фирмата. Отговарям на изискваният...

Корекции на данъчен кредит

Дружество ЕООД има финансов лизингов договор за лек автомобил. Автомобилът притежава сертификат N1, 4+1 места. Ще се ползва основно за независимата икономическа дейност на дружеството, като ще има и една част, която ще е за цели, различни от тази дейност. Дейността е в общи линии...

Обезщетение за временна неработоспособност

Лице има издаден болничен за периода 01-13.09.2019 г. - първичен; на 13.09 се издава следващ болничен отново първичен за 45 дни преди раждане. Въпросът ми е във ведомостта ще имам само три дни за сметка на работодателя или 6? На основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално оси...

Основни изисквания към съдържанието и съставянето на ГФО

По силата на Закона за счетоводството всички предприятия в страната следва да съставят своите финансови отчети (годишни, междинни или към определена дата) на български език, с арабски цифри и в хиляди левове. По този начин всяко едно предприятие, подвластно на разпоредбите на Зак...

Осчетоводяване на разходи

Изграждаме ел. захранване на два фургона и не съм сигурна как да го осчетоводя: 1. Закупените материали да бъдат осчетоводени по 302/401. За изписването на вложените материали - 601/302 и 613 (Разходи за придобиване на ДМА)/601. За тези, които са над 700 лв. - 613/401. След това ...

Превръщане на трудов стаж от първа в трета категория

Новопостъпващ служител има над 20 г. стаж от първа категория, който се приравнява на 50 години стаж от трета категория. Колко години се включват при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Има ли максимум за процента на това възнаграждение...

Продажба на магазини

Дружество на едноличен търговец има 2 магазина, които през 2008 г. е получил на бартер и които са заприходени като стоки, тъй като са за продажба, респективно не се начислявала амортизация и не са давани под наем, нито са ползвани за дейността. Дружеството е ползвало данъчен кред...

Размер на отпуска за трудоустроено лице

Работя в химическо предприятие, където платеният годишен отпуск е 25 дни. Имам ТЕЛК 70%. Полагат ли ми се допълнително 6 дни, защото ми е даден само 1 ден, за да се достигнат минималните 26 дни. Разпоредбата на чл. 319 от КТ определя минималния размер 26 работни дни на основния ...

Справочник

Освобождаване от облагане с корпоративен данък

Национална агенция за приходите Редът за освобождаване от облагане с корпоративен данък е регламентиран с разпоредбите на Раздел II от Глава двадесет и втора на ЗКПО. Категориите данъчно задължени лица, които са освободени от облагане с корпоративен данък са следните: 1. Колекти...

Справочна информация бр. 39/2019

Централни валутни курсове за периода 18.10. - 24.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Установени пропуски при някои общини по отношение на отчитането на касова и начислена основа на операциите по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

Министерство на финансите В хода на подготовката на информацията за финансовото състояние на общините на база тримесечните отчети, която Министерството на финансите публикува на своята интернет страница в изпълнение на изискването на чл. 130г, ал. 2 от Закона за публичните финан...