Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.
Законодателство

Някои хипотези за ангажиране на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС за дължим и невнесен данък

Отговорността по чл. 177 от ЗДДС е особен вид солидарна отговорност за регистрирано по ЗДДС лице, която възниква, ако са изпълнени сложните фактически състави, предвидени в посочената разпоредба. Същността на отговорността се състои във възникване на...

Държавен вестник

ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 3. Закон за публичните предприятия. 4. Закон за изменение на Закона за опазван...

ДВ, бр. 80 от 11.10.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 246 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. 2. Постановление № 247 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери п...

ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безо...

Въпроси и отговори

Зачитане на трудов стаж на съпруга на задграничен служител

Съгласно вписване в трудовата книжка за периода април - октомври 1988 г. на служителка е зачетен трудов стаж на основание чл. 70 от НТППЗС като съпруга, придружаваща в чужбина съпруга си - служител. Трябва ли този стаж да бъде зачетен при определяне ...

Извършване на счетоводни услуги по трудово или облигационно правоотношение

Управител съм на счетоводна къща, която е ЕООД. Собственик е синът ми. Имам подписан договор за управление, в който е посочено, че ще извършвам управлението безвъзмездно. Нямам нает персонал. Извършвам сама счетоводното обслужване на клиентите на фир...

Корекции на данъчен кредит

Дружество ЕООД има финансов лизингов договор за лек автомобил. Автомобилът притежава сертификат N1, 4+1 места. Ще се ползва основно за независимата икономическа дейност на дружеството, като ще има и една част, която ще е за цели, различни от тази дей...

Обезщетение за временна неработоспособност

Лице има издаден болничен за периода 01-13.09.2019 г. - първичен; на 13.09 се издава следващ болничен отново първичен за 45 дни преди раждане. Въпросът ми е във ведомостта ще имам само три дни за сметка на работодателя или 6? На основание чл. 40, ал...

Основни изисквания към съдържанието и съставянето на ГФО

По силата на Закона за счетоводството всички предприятия в страната следва да съставят своите финансови отчети (годишни, междинни или към определена дата) на български език, с арабски цифри и в хиляди левове. По този начин всяко едно предприятие, под...

Осчетоводяване на разходи

Изграждаме ел. захранване на два фургона и не съм сигурна как да го осчетоводя: 1. Закупените материали да бъдат осчетоводени по 302/401. За изписването на вложените материали - 601/302 и 613 (Разходи за придобиване на ДМА)/601. За тези, които са над...

Превръщане на трудов стаж от първа в трета категория

Новопостъпващ служител има над 20 г. стаж от първа категория, който се приравнява на 50 години стаж от трета категория. Колко години се включват при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Има ли максимум за п...

Продажба на магазини

Дружество на едноличен търговец има 2 магазина, които през 2008 г. е получил на бартер и които са заприходени като стоки, тъй като са за продажба, респективно не се начислявала амортизация и не са давани под наем, нито са ползвани за дейността. Друже...

Размер на отпуска за трудоустроено лице

Работя в химическо предприятие, където платеният годишен отпуск е 25 дни. Имам ТЕЛК 70%. Полагат ли ми се допълнително 6 дни, защото ми е даден само 1 ден, за да се достигнат минималните 26 дни. Разпоредбата на чл. 319 от КТ определя минималния разм...

Справочник

Освобождаване от облагане с корпоративен данък

Национална агенция за приходите Редът за освобождаване от облагане с корпоративен данък е регламентиран с разпоредбите на Раздел II от Глава двадесет и втора на ЗКПО. Категориите данъчно задължени лица, които са освободени от облагане с корпоративен...

Справочна информация бр. 39/2019

Централни валутни курсове за периода 18.10. - 24.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Установени пропуски при някои общини по отношение на отчитането на касова и начислена основа на операциите по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

Министерство на финансите В хода на подготовката на информацията за финансовото състояние на общините на база тримесечните отчети, която Министерството на финансите публикува на своята интернет страница в изпълнение на изискването на чл. 130г, ал. 2...