начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.
Писма и указания

№ 23-22-771 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (...

№ 53-04-727 от 19.07.2019 г. Oтносно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-727/03.07.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната ф...

№ 53-04-765 от 01.08.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-765/12.07.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложе...

№ 96-00-164 от 16.07.2019 г. Относно: Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-164 от 03.07.2019 г., относно документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност. В запитването е из...

№ 96-00-182 от 31.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006 г./

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-182 от 16.07.2019 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18. В запитването е изложена следнат...

№ 96-00-186 от 01.08.2019 г. Относно: Изплатени доходи на чуждестранни лица

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № ………./19.07.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с патентоване на изобретение в чужбина са изплатени доходи на чуждестранни лица. За патентоване...

Анотации

Договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет. От 2018 г. в Закона за развитие на академичният...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител има над 18 години трудов стаж в организация. Служителят подава молба за ползване на неплатен отпуск за една година, като пре...

Осигурителни вноски на регистриран земеделски производител

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски стопанин практикува дейност пчеларство всяка година в периода от април до септември. През останалото време от годината прекъсва дейността си, но порад...

Отпуск на кандидат за кмет

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещ по трудов договор, който не заема ръководна длъжност, но е включен от ЦИК като кандидат за кмет има претенции за служебен пла...

Право на платен отпуск за обучение

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Синът ми е приет за студент, редовна форма на обучение. Договорът му е срочен, по проект "Работа" и е към края си. Има ли право на платен или неплате...

Предварителен договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата един предварителен договор да стане окончателен, ако едната страна си е изпълнила всичко, а другата страна не иска? При предварителните договори, включително и когато ста...

Трудов договор по чл. 114 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник назначен на трудов договор на 5 дневна работна седмица. По негово желание иска да премине на непълно работно време да работи...

Трудов стаж на стажант-юрист

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През 2018 г. положих задължителния шестмесечен стаж в СГС като стажант-юрист. Съгласно ПДР от ЗСВ, стажът се счита за трудов. Може ли същият да се вп...

Увеличен размер на основен отпуск по чл. 319 от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител е придобил, но не е упражнил правото си на пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО (за осигурителен стаж и възраст). Представя решение ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2019 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2019 г.

ДВ, бр. 44 от 4.6.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г. Решение по Годишния доклад за дейността на Българска...

Осигурителен календар за ноември 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 септември - 9 октомври 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...