начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.
Писма и указания

№ 23-22-771 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (...

№ 53-04-727 от 19.07.2019 г. Oтносно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-727/03.07.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната ф...

№ 53-04-765 от 01.08.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-765/12.07.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложе...

№ 96-00-164 от 16.07.2019 г. Относно: Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-164 от 03.07.2019 г., относно документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност. В запитването е из...

№ 96-00-182 от 31.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006 г./

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-182 от 16.07.2019 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18. В запитването е изложена следнат...

№ 96-00-186 от 01.08.2019 г. Относно: Изплатени доходи на чуждестранни лица

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № ………./19.07.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с патентоване на изобретение в чужбина са изплатени доходи на чуждестранни лица. За патентоване...

Анотации

Договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет. От 2018 г. в Закона за развитие на академичният...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител има над 18 години трудов стаж в организация. Служителят подава молба за ползване на неплатен отпуск за една година, като пре...

Осигурителни вноски на регистриран земеделски производител

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски стопанин практикува дейност пчеларство всяка година в периода от април до септември. През останалото време от годината прекъсва дейността си, но порад...

Отпуск на кандидат за кмет

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещ по трудов договор, който не заема ръководна длъжност, но е включен от ЦИК като кандидат за кмет има претенции за служебен пла...

Право на платен отпуск за обучение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Синът ми е приет за студент, редовна форма на обучение. Договорът му е срочен, по проект "Работа" и е към края си. Има ли право на пл...

Предварителен договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата един предварителен договор да стане окончателен, ако едната страна си е изпълнила всичко, а другата страна не иска? При предварителните договори, включително и когато ста...

Трудов договор по чл. 114 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник назначен на трудов договор на 5 дневна работна седмица. По негово желание иска да премине на непълно работно време да работи...

Трудов стаж на стажант-юрист

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През 2018 г. положих задължителния шестмесечен стаж в СГС като стажант-юрист. Съгласно ПДР от ЗСВ, стажът се счита за трудов. Може ли...

Увеличен размер на основен отпуск по чл. 319 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител е придобил, но не е упражнил правото си на пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО (за осигурителен стаж и възраст). Пр...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2019 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2019 г.

ДВ, бр. 44 от 4.6.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г. Решение по Годишния доклад за дейността на Българска...

Осигурителен календар за ноември 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 септември - 9 октомври 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...