Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.
Законодателство

Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия

1. Увод В периода декември 2019 - януари 2020 г. предстои да бъде обявена процедура за набиране на проектни предложения - “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”. Процедурата е в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) 20...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и редица данъчни закони

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и редица данъчни закони. Сред тях са Законът за ДДС, Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси. С измененията в Закона за корпоративното п...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, с който се прави прецизиране на разпоредби, свързани с поетапното въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки, като се отразяват спецификите на процеса чрез централизи...

Държавен вестник

ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 3. Решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г. 4. Решение за възлагане на Сметната палата да из...

Въпроси и отговори

ДДС за доставки при търговски операции с три участника, при които междинен участник е лице, установено в трета страна

Коментарът по темата е провокиран от зададен ни в редакционната поща въпрос относно данъчното третиране, документиране и отчитане на доставките, възникващи при следните фактологични обстоятелства: Регистрирана по ЗДДС българска фирма продава стока на фирма, регистрирана в Хонконг...

Договор за управление и контрол

Полагане на труд по договор за управление и контрол - права и задължения. Осигурително-правни последици от сключването на ДУК. По първата част от въпроса: Договорната практика у нас изпитва известни колебания при уреждането на отношенията между търговските дружества и лицата, ко...

Корекция на кредитно известие

Издадено е кредитно известие от миналия месец от нашата фирма, но по погрешка е осчетоводено като дебитно. Как да се оправи грешката? С осчетоводяването на кредитно известие се намалява данъчната основа (сума, а понякога и количество, и сума, в зависимост от доставката и основан...

Коригиране на декларация ОкД-5 - за регистрация на самоосигуряващо се лице

Декларация ОкД-5 - декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, е подадена в седемдневен срок. В подадената декларация погрешно е вписано, че избраното осигуряване е за всички осигурителни рискове. Може ли да се коригира подадената декларация и да се избере осигуряване ...

Условия за преотстъпване на корпоративен данък

Дружество преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, като дейността му се състои в производство на непреработена животинска продукция. Преотстъпеният за 2018 г. данък е инвестиран през 2019 г. в обновяване и реконструкция на селскостопански сгради, в които се отг...

Справочник

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите І. Същност на данъчното облекчение: С Решение на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.) нотифицираната от България държавна помощ по чл. 189б от ЗКПО се обявява за съвместима с чл. 107, параграф 3, буква „в” от Договора за функционира...

Справочна информация бр. 41/2019

Централни валутни курсове за периода 01.11. - 07.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...