Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.
Законодателство

Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия

1. Увод В периода декември 2019 - януари 2020 г. предстои да бъде обявена процедура за набиране на проектни предложения - “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”. Процедурата е в рамките на Оперативна програма “Иновации и к...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и редица данъчни закони

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и редица данъчни закони. Сред тях са Законът за ДДС, Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси. С измененият...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, с който се прави прецизиране на разпоредби, свързани с поетапното въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки, като се отразяват специфик...

Държавен вестник

ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 3. Решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г. 4. Решение за възл...

Въпроси и отговори

ДДС за доставки при търговски операции с три участника, при които междинен участник е лице, установено в трета страна

Коментарът по темата е провокиран от зададен ни в редакционната поща въпрос относно данъчното третиране, документиране и отчитане на доставките, възникващи при следните фактологични обстоятелства: Регистрирана по ЗДДС българска фирма продава стока на...

Договор за управление и контрол

Полагане на труд по договор за управление и контрол - права и задължения. Осигурително-правни последици от сключването на ДУК. По първата част от въпроса: Договорната практика у нас изпитва известни колебания при уреждането на отношенията между търг...

Корекция на кредитно известие

Издадено е кредитно известие от миналия месец от нашата фирма, но по погрешка е осчетоводено като дебитно. Как да се оправи грешката? С осчетоводяването на кредитно известие се намалява данъчната основа (сума, а понякога и количество, и сума, в зави...

Коригиране на декларация ОкД-5 - за регистрация на самоосигуряващо се лице

Декларация ОкД-5 - декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, е подадена в седемдневен срок. В подадената декларация погрешно е вписано, че избраното осигуряване е за всички осигурителни рискове. Може ли да се коригира подадената декларац...

Условия за преотстъпване на корпоративен данък

Дружество преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, като дейността му се състои в производство на непреработена животинска продукция. Преотстъпеният за 2018 г. данък е инвестиран през 2019 г. в обновяване и реконструкция на селскост...

Справочник

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите І. Същност на данъчното облекчение: С Решение на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.) нотифицираната от България държавна помощ по чл. 189б от ЗКПО се обявява за съвместима с чл. 107, параграф 3, буква ...

Справочна информация бр. 41/2019

Централни валутни курсове за периода 01.11. - 07.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...