Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г.
Законодателство

Липсата на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица имат право да ползват облекчения на годишните си данъчни задължения само ако към датата на подаване на годишната си данъчна декларация (ГДД) нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. В ...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г. В параметрите на бюджета за догодина са разчетени общо разходи и трансфери в размер 4744,7 млн. лв. Сумата е с 394,7 млн. лв. повече от сумата за 2019 г....

Парламентът прие на първо гласуване бюджета на ДОО за догодина

Парламентът прие на първо гласуване бюджета на ДОО за догодина. Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” и фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО на нивото от 2019 г., както и размерите на вноските за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между оси...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., се увеличават с 6,7 процента по швейцарското правило. Минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. става 610 ле...

Министерски съвет

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Въвежда се забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. С тях в обхвата на закона се включват и лицата, които съхраняват, търгува...

Правителството одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, който да послужи като основа за водене на преговори

Правителството одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, който да послужи като основа за водене на преговори....

Държавен вестник

ДВ, бр. 87 от 5.11.2019 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 246 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини. 2. Указ № 247 за назначаване на Маринела Милчева Петкова - извънреден и пълномощен посланик на Р...

ДВ, бр. 88 от 8.11.2019 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на...

Въпроси и отговори

Консолидиране на финансови отчети

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на Националните счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти. В чл. 32 от закона е посочено, че консолидиран финансов отчет м...

Методи за определяне на пазарна цена

Фирма e регистрирана по ДДС както в България, така и в Германия. Ще участва в изложение в Германия, където ще се извършват продажби на стоки, които ще се транспортират от България до Германия. По смисъла на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС фирмата осъществява ВОД на стоки. По смисъл на чл. 2...

Осигуряване на очила за работещите с компютри

Длъжен ли е работодателят всяка година да купува очила на всички служители, работещи с компютри? Въпросът е уреден с Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. С наредбата работодателят с...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по трудови и служебни правоотношения

Както и в другите небюджетни предприятия, към края на всеки месец (разглеждан като самостоятелен отчетен период) за положения труд от персонала, нает по трудови правоотношения в БО, съгласно разпоредбите на КТ1 работодателят трябва да извърши начисляване на договореното и полагащ...

Право на платен годишен отпуск и обезщетение за неизползван отпуск на лице, работещо на две места на по 1/2 щатна бройка

Моля да ни отговорите какъв размер платен годишен отпуск се полага на лице, работило на по половин щатна бройка при двама работодатели през периода от 01.05. 2019 г. до 31.08.2019 г. и какъв е размерът на паричното обезщетение по чл. 224 от КТ? Чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда...

Справочник

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

ИА “Главна инспекция по труда” Въпрос: Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и 1 охранител на половин работен ден да се извършва денонощна въоръжена охрана при следния охранителен план: На пост №1 - двама охранители, смени от 08.00 до 20.00 часа и от 20.00 до 08:...

Заявление за безработица се подава и по електронен път

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) може да бъде извършено и по електронен път. Това става чрез електронната административна услуга, която е достъпн...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите І. Същност на данъчното облекчение: С Решение на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.) нотифицираната от България държавна помощ по чл. 189б от ЗКПО се обявява за съвместима с чл. 107, параграф 3, буква „в” от Договора за функционира...

Справочна информация бр. 42/2019

Централни валутни курсове за периода 08.11. - 14.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Съдът на ЕС постанови, че заличаването на резултати от търсене на интернет търсачка трябва да бъде извършено в рамките на целия ЕС, но това правило не важи извън съюза

Комисия за защита на личните данни На 24 септември 2019 г., с решение по дело C-507/17 Съдът на Европейския съюз постанови, че упражняването на “правото да бъдеш забравен”, изразяващо се в заличаване на резултати от търсене на интернет търсачка, извършено в съответствие с подаде...