Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г.
Законодателство

Липсата на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица имат право да ползват облекчения на годишните си данъчни задължения само ако към датата на подаване на годишната си данъчна декларация (ГДД) нямат подлежащи на принудително изпъ...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г. В параметрите на бюджета за догодина са разчетени общо разходи и трансфери в размер 4744,7 млн. лв. Сумата е с 394,7 млн. лв. повече от сумата за 2019 г....

Парламентът прие на първо гласуване бюджета на ДОО за догодина

Парламентът прие на първо гласуване бюджета на ДОО за догодина. Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” и фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО на нивото от 2019 г., както и размерите на вноските за другите фондове на ДОО, а ...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., се увеличават с 6,7 процента по швейцарското правило. Минималната работна заплата от...

Министерски съвет

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Въвежда се забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. С тях в обхвата на закона се включват и лиц...

Правителството одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, който да послужи като основа за водене на преговори

Правителството одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, който да послужи като ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 87 от 5.11.2019 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 246 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини. 2. Указ № 247 за назначаване на Маринела Милчева Петкова - извънре...

ДВ, бр. 88 от 8.11.2019 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие ...

Въпроси и отговори

Консолидиране на финансови отчети

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на Националните счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти. В чл. 32 от закона е посочено, че...

Методи за определяне на пазарна цена

Фирма e регистрирана по ДДС както в България, така и в Германия. Ще участва в изложение в Германия, където ще се извършват продажби на стоки, които ще се транспортират от България до Германия. По смисъла на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС фирмата осъществява ВО...

Осигуряване на очила за работещите с компютри

Длъжен ли е работодателят всяка година да купува очила на всички служители, работещи с компютри? Въпросът е уреден с Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодиспле...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по трудови и служебни правоотношения

Както и в другите небюджетни предприятия, към края на всеки месец (разглеждан като самостоятелен отчетен период) за положения труд от персонала, нает по трудови правоотношения в БО, съгласно разпоредбите на КТ1 работодателят трябва да извърши начисля...

Право на платен годишен отпуск и обезщетение за неизползван отпуск на лице, работещо на две места на по 1/2 щатна бройка

Моля да ни отговорите какъв размер платен годишен отпуск се полага на лице, работило на по половин щатна бройка при двама работодатели през периода от 01.05. 2019 г. до 31.08.2019 г. и какъв е размерът на паричното обезщетение по чл. 224 от КТ? Чл. ...

Справочник

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

ИА “Главна инспекция по труда” Въпрос: Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и 1 охранител на половин работен ден да се извършва денонощна въоръжена охрана при следния охранителен план: На пост №1 - двама охранители, смени от 08.00 д...

Заявление за безработица се подава и по електронен път

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) може да бъде извършено и по електронен път. Това става чрез електронната администр...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите І. Същност на данъчното облекчение: С Решение на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.) нотифицираната от България държавна помощ по чл. 189б от ЗКПО се обявява за съвместима с чл. 107, параграф 3, буква ...

Справочна информация бр. 42/2019

Централни валутни курсове за периода 08.11. - 14.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Съдът на ЕС постанови, че заличаването на резултати от търсене на интернет търсачка трябва да бъде извършено в рамките на целия ЕС, но това правило не важи извън съюза

Комисия за защита на личните данни На 24 септември 2019 г., с решение по дело C-507/17 Съдът на Европейския съюз постанови, че упражняването на “правото да бъдеш забравен”, изразяващо се в заличаване на резултати от търсене на интернет търсачка, изв...