Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.
Законодателство

Справки за доходи, изплатени на физически лица през 2019 г.

В резултат на новите разпоредби на чл. 73, ал. 6 и чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ, които са в сила от началото на тази година, платците на доходи на физически лица имат задължение за подаване на две нови справки - за доходите, изплатени на физически лица по трудови правоотношения съотве...

Министерски съвет

Правителството прие Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Правителството прие Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Приетото правителствено постановление е в изпълнение на измененията на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г.), които влизат в сила на 1 октомври 2019 г...

Държавен вестник

ДВ, бр. 91 от 19.11.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 282 от 14 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. 2. Постановление № 283 от 14 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструкту...

ДВ, бр. 92 от 22.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институ...

ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класифик...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Обединяване на предприятия Създаването на предприятие винаги е с мисълта за добър резултат, за проспериране и развитие, за имуществено и финансово благополучие. Съществува непрекъснат стремеж към разширяване на дейността; обхващане на нови пазари; въвеждане на нови дейности; усто...

Начисляване на клас прослужено време при работа по основен трудов договор на 4 часа и по втори трудов договор на 8 часа

Как се начислява клас прослужено време, при положение че лицето работи по основен трудов договор на 4 часа и по втори трудов договор на 8 часа? Според чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов с...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Фирма ЕООД (аптека) преди години по изискване на здравната каса, за да издадат лиценз за търговия с лекарства, искаха да има сключен трудов договор с работник (магистър фармацевт), тъй като собственикът и управител на фирмата е магистър фармацевт, ние сключихме трудов договор с н...

Отчитане на несвързани разходи

Съпругът ми е собственик на ЕООД - фирма за международен транспорт на стоки. При пътуване по погрешка е направено плащане в чужбина с фирмената дебитна карта. Плащането в магазин през ПОС терминал, следователно на извлечението пише плащане ПОС penny/Чехия. Как е най-правилно да с...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по извънтрудови правоотношения

И при извънтрудовите правоотношения разходите за заплати и разходите за работодателски осигуровки се отчитат по базовите модели, приложими за работещите по трудови правоотношения. За отчитане на разхода за възнаграждение се използва разгледаната вече с/ка 6044 Разходи за заплати ...

Производство и доставка на електрически велосипеди

Търговско дружество се занимава с производство на електрически велосипеди, ремонт на същите и отдаване под наем. Случва се част от готовата продукция да се трансформира в дълготраен актив (това са ел. велосипеди, които са произведени с намерение да се отдават под наем). Първият м...

Сключване на втори трудов договор по време на ползване на платен годишен отпуск по първия договор

Основният ми трудов договор е трета категория труд. Мога ли по време на платен годишен отпуск да сключа втори трудов договор, но той да бъде втора категория труд? Само за времето в отпуск да съм на втори трудов договор, но по втора категория труд. По кой член от КТ е правилно да ...

Служител може да заеме отново предишната си длъжност след прекратяване на пълномощията му като кмет

Служителка в кметство е кандидат за кмет. В случай че бъде избрана, какво се случва с нейния договор? Може ли да запази старата си позиция след изтичане на мандата - как се процедира в този случай, договорът прекратява ли се и как може да запази сегашното си място след изтичане н...

Уволнение по време на болнични

Преди около две седмици работодателят ми връчи заповед за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, с която ми отправи 30-дневно предизвестие. По време на предизвестието се разболях. Отпускът ми за временна неработоспособност е с продължителност след изтичане срока на отправеното ...

Справочник

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]] [[app_21186_6]] [[app_21272_7...

Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица

Национална агенция за приходите Публикувани са утвърдени нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/: Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ Служебна бележка по чл. 45,...

Справочна информация бр. 44/2019

Централни валутни курсове за периода 22.11. - 28.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Често задавани въпроси във връзка с мерките срещу изпирането на пари

Държавна агенция “Национална сигурност” Въпрос: Следва ли дружество, контролирано от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар (публично дружество), да подава декларация за действителни собственици? Отговор: За целите на чл. 63 от ЗМИП (информацията и данните за физи...