Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.
Законодателство

Справки за доходи, изплатени на физически лица през 2019 г.

В резултат на новите разпоредби на чл. 73, ал. 6 и чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ, които са в сила от началото на тази година, платците на доходи на физически лица имат задължение за подаване на две нови справки - за доходите, изплатени на физически лица по...

Министерски съвет

Правителството прие Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Правителството прие Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Приетото правителствено постановление е в изпълнение на измененията на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г.), които влиз...

Държавен вестник

ДВ, бр. 91 от 19.11.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 282 от 14 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. 2. Постановление № 283 от 14 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на Методиката ...

ДВ, бр. 92 от 22.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционир...

ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана ...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Обединяване на предприятия Създаването на предприятие винаги е с мисълта за добър резултат, за проспериране и развитие, за имуществено и финансово благополучие. Съществува непрекъснат стремеж към разширяване на дейността; обхващане на нови пазари; въ...

Начисляване на клас прослужено време при работа по основен трудов договор на 4 часа и по втори трудов договор на 8 часа

Как се начислява клас прослужено време, при положение че лицето работи по основен трудов договор на 4 часа и по втори трудов договор на 8 часа? Според чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното труд...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Фирма ЕООД (аптека) преди години по изискване на здравната каса, за да издадат лиценз за търговия с лекарства, искаха да има сключен трудов договор с работник (магистър фармацевт), тъй като собственикът и управител на фирмата е магистър фармацевт, ни...

Отчитане на несвързани разходи

Съпругът ми е собственик на ЕООД - фирма за международен транспорт на стоки. При пътуване по погрешка е направено плащане в чужбина с фирмената дебитна карта. Плащането в магазин през ПОС терминал, следователно на извлечението пише плащане ПОС penny/...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по извънтрудови правоотношения

И при извънтрудовите правоотношения разходите за заплати и разходите за работодателски осигуровки се отчитат по базовите модели, приложими за работещите по трудови правоотношения. За отчитане на разхода за възнаграждение се използва разгледаната вече...

Производство и доставка на електрически велосипеди

Търговско дружество се занимава с производство на електрически велосипеди, ремонт на същите и отдаване под наем. Случва се част от готовата продукция да се трансформира в дълготраен актив (това са ел. велосипеди, които са произведени с намерение да с...

Сключване на втори трудов договор по време на ползване на платен годишен отпуск по първия договор

Основният ми трудов договор е трета категория труд. Мога ли по време на платен годишен отпуск да сключа втори трудов договор, но той да бъде втора категория труд? Само за времето в отпуск да съм на втори трудов договор, но по втора категория труд. По...

Служител може да заеме отново предишната си длъжност след прекратяване на пълномощията му като кмет

Служителка в кметство е кандидат за кмет. В случай че бъде избрана, какво се случва с нейния договор? Може ли да запази старата си позиция след изтичане на мандата - как се процедира в този случай, договорът прекратява ли се и как може да запази сега...

Уволнение по време на болнични

Преди около две седмици работодателят ми връчи заповед за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, с която ми отправи 30-дневно предизвестие. По време на предизвестието се разболях. Отпускът ми за временна неработоспособност е с продължителност след ...

Справочник

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица

Национална агенция за приходите Публикувани са утвърдени нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/: Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДД...

Справочна информация бр. 44/2019

Централни валутни курсове за периода 22.11. - 28.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Често задавани въпроси във връзка с мерките срещу изпирането на пари

Държавна агенция “Национална сигурност” Въпрос: Следва ли дружество, контролирано от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар (публично дружество), да подава декларация за действителни собственици? Отговор: За целите на чл. 63 от ЗМИП (...