Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.
Законодателство

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2020 г.

С § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., са направени промени и в ЗДДС, чрез които в него се въвеждат нормите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО с цел хармонизира...

Народно събрание

Народното събрание одобри трансферите и субсидиите за делегираните от държавата дейности към общините

Народното събрание одобри трансферите и субсидиите за делегираните от държавата дейности към общините. С гласувания проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности да е в размер от 3 653 185, 2 ...

Парламентът прие бюджета на ДОО за 2019 г. на второ четене

Парламентът прие бюджета на ДОО за 2019 г. на второ четене. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли догодина да бъде 250 лв., гласува окончателно парламентът. Дневният минимален размер на обезщетението при безработица да е 9,00 лв., а максималният - 74,29 лв. П...

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за защита на потребителите. Целта на законопроекта е да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателствот...

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г.

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г. В бюджета на НЗОК за 2020 г. са предвидени 2,2 млрд. лева за болнична помощ, а за лекарства - 1,2 млрд. лв. За дентална помощ са предвидени близо 180 млн. лв. Няма...

Парламентът прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс

Парламентът прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Съдът ще следи служебно за наличието на неравноправни клаузи в договорите с потребители. Удължават се сроковете за подаване на възражение от страна на длъжника срещу издадената заповед за изпълнение, какт...

Парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността

Парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността. С него се предлага давността за придобиване на земеделски земи, собственост на държавни и общински училища, да спре да тече до 31 декември 2022 г., по аналогия с тази на имотите - частна държа...

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. депутатите приеха промени в Закона за акцизите и данъчните складове

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. депутатите приеха промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Система за видеонаблюдение и контрол трябва да има и в лицензираните складове за алкохол и тютюневи изделия, реши парламентъ...

Министерски съвет

Правителството прие проект на Протокол за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО), подписана на 24.11.2003 г.

Правителството прие проект на Протокол за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО), подписана на 24.11.2003 г. Основната причина, която н...

Държавен вестник

ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 2. Решение за персонални промени в Минис­терския съвет на Репуб­лика България. Правителството прие: 1. Постановление № 303 от 29 ноември 2019 г. за одобряване на допълнител...

ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация. 2. Постановление № 305 от 5 декември 2019 г. за структ...

Въпроси и отговори

Болничен лист на лице, назначено по договор за управление в другата фирма

Имаме лице, което е назначено по трудов договор в една фирма и в друга е назначено по договор за управление. Същото лице има представен болничен лист. Трябва ли да отразявам болничния лист на лицето, където е назначено по договор за управление в другата фирма? Лицето, предполага...

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

EООД извършва търговия на употребявани стоки (смятайте купени от битака) онлайн в Европа и извън Европейски съюз. ЕООД-то е регистрирано по ДДС. За европейски доставки политиката е ясна. По отношение на продажбите извън ЕС има становище на Агенция “Митници”, че когато доставката ...

Изготвяне на ГФО на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Общата презумпция (изходно предположение) за предприятията, съставящи финансови отчети в съответствие с НСС, е, че предприятието ще продължи да осъществява независима икономическа дейност, която ще има за цел да реализира печалби. В счетоводната терминология обозначаваме това изх...

Придобиване на доход от трудово правоотношение в чужбина

Норвежка фирма иска да назначи управителя ни на трудов договор по един европейски проект. Управителят ни ще работи дистанционно и центърът на жизнените интереси ще е в България. Той не прекратява ДУК с нашата фирма, на която е управител. Осигурен е на максималния осигурителен пра...

Разваляне на договора с купувач

Фирмата ни е 100% собственост на Министерството на отбраната. Продаваме стоки на Министерството на отбраната (МО) в качеството на комисионер от наше име за тяхна сметка. 1) За целта имаме подписан комисионен договор с МО, в който е записано: “…В случай че купувачът не изнесе сток...

Размер на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ

Предстои пенсиониране на наш работник, който постъпи на работа в болницата ни като санитар от 01.01.2011 г. до 06.11.2017 г. От 06.11.2017 г. работникът постъпва на работа в Центъра за спешна медицинска помощ като санитар при условията на чл. 123 КТ. В центъра, който се обособи к...

Размер на отпуска при промяна на работодателя

До 30 септември работех на трудов договор и годишният ми отпуск беше 25 дни. Напуснах работа и започнах при нов работодател, където отпуската е 20 работни дни. При стария работодател съм ползвала 11 дни, 8 ми е изплатил, общо 19 за 9 месеца. На колко дни отпуска имам право при но...

Справочник

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Национална агенция за приходите До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване н...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]] [[app_21186_6]] [[app_21272_7...

Справочна информация бр. 46/2019

Централни валутни курсове за периода 06.12. - 12.12.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...