Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.
Законодателство

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2020 г.

С § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., са направени промени и в ЗДДС, чрез които в него се въвеждат нормите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива...

Народно събрание

Народното събрание одобри трансферите и субсидиите за делегираните от държавата дейности към общините

Народното събрание одобри трансферите и субсидиите за делегираните от държавата дейности към общините. С гласувания проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности ...

Парламентът прие бюджета на ДОО за 2019 г. на второ четене

Парламентът прие бюджета на ДОО за 2019 г. на второ четене. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли догодина да бъде 250 лв., гласува окончателно парламентът. Дневният минимален размер на обезщетението при безработица да е 9,00 лв....

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за защита на потребителите. Целта на законопроекта е да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за п...

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г.

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г. В бюджета на НЗОК за 2020 г. са предвидени 2,2 млрд. лева за болнична помощ, а за лекарства - 1,2 млрд. лв. За дентална помощ са пред...

Парламентът прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс

Парламентът прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Съдът ще следи служебно за наличието на неравноправни клаузи в договорите с потребители. Удължават се сроковете за подаване на възражение от страна на длъжника срещу издадена...

Парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността

Парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността. С него се предлага давността за придобиване на земеделски земи, собственост на държавни и общински училища, да спре да тече до 31 декември 2022 г., по аналогия с ...

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. депутатите приеха промени в Закона за акцизите и данъчните складове

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. депутатите приеха промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Система за видеонаблюдение и контрол трябва да има и в лицензираните складове за алкохол и тют...

Министерски съвет

Правителството прие проект на Протокол за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО), подписана на 24.11.2003 г.

Правителството прие проект на Протокол за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО), подписана на 24.11.2003...

Държавен вестник

ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 2. Решение за персонални промени в Минис­терския съвет на Репуб­лика България. Правителството прие: 1. Постановление № 303 от 29 ноември 2019 ...

ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация. 2. Постановление № 305 о...

Въпроси и отговори

Болничен лист на лице, назначено по договор за управление в другата фирма

Имаме лице, което е назначено по трудов договор в една фирма и в друга е назначено по договор за управление. Същото лице има представен болничен лист. Трябва ли да отразявам болничния лист на лицето, където е назначено по договор за управление в друг...

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

EООД извършва търговия на употребявани стоки (смятайте купени от битака) онлайн в Европа и извън Европейски съюз. ЕООД-то е регистрирано по ДДС. За европейски доставки политиката е ясна. По отношение на продажбите извън ЕС има становище на Агенция “М...

Изготвяне на ГФО на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Общата презумпция (изходно предположение) за предприятията, съставящи финансови отчети в съответствие с НСС, е, че предприятието ще продължи да осъществява независима икономическа дейност, която ще има за цел да реализира печалби. В счетоводната терм...

Придобиване на доход от трудово правоотношение в чужбина

Норвежка фирма иска да назначи управителя ни на трудов договор по един европейски проект. Управителят ни ще работи дистанционно и центърът на жизнените интереси ще е в България. Той не прекратява ДУК с нашата фирма, на която е управител. Осигурен е н...

Разваляне на договора с купувач

Фирмата ни е 100% собственост на Министерството на отбраната. Продаваме стоки на Министерството на отбраната (МО) в качеството на комисионер от наше име за тяхна сметка. 1) За целта имаме подписан комисионен договор с МО, в който е записано: “…В случ...

Размер на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ

Предстои пенсиониране на наш работник, който постъпи на работа в болницата ни като санитар от 01.01.2011 г. до 06.11.2017 г. От 06.11.2017 г. работникът постъпва на работа в Центъра за спешна медицинска помощ като санитар при условията на чл. 123 КТ....

Размер на отпуска при промяна на работодателя

До 30 септември работех на трудов договор и годишният ми отпуск беше 25 дни. Напуснах работа и започнах при нов работодател, където отпуската е 20 работни дни. При стария работодател съм ползвала 11 дни, 8 ми е изплатил, общо 19 за 9 месеца. На колко...

Справочник

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Национална агенция за приходите До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 46/2019

Централни валутни курсове за периода 06.12. - 12.12.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...