начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.
Законодателство

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2020 г.

С § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., са направени промени и в ЗДДС, чрез които в него се въвеждат нормите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива...

Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

От 3 декември 2019 г. са в сила поредните изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те са обнародвани в ДВ., бр. 94 от 29 ноември 2019 г. С поредното изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) България изпълнява задъ...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки. Промените са свързани с поетапното въвеждане и прилагане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки и влизат в сила от 1 януари 2020 г. С въвеждането на ел...

Държавен вестник

ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 3. Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, “Материали, доставка на обор...

ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. 2. Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от е...

ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 3. Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA “Лицензи и техническа...

Въпроси и отговори

Авансови вноски по ЗКПО

Трябва ли да се правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2020 г., при положение че през 2019 г. според дневниците за продажба приходите не превишават 300 000 лв., а по ОПР и данъчна декларация за 2019 г. ги превишават. Като превишен...

Данъчно облагане на приходите, получени от фотоволтаични източници на електроенергия

Фирма ще отдава под наем обект за производство (цех + земя). В момента се изгражда фотоволтаична централа, която също ще се отдава под наем към гореспоменатия обект. 1. Ел. енергията, която по договор с ЕРП-то е за стопански нужди, за нея дължи ли се...

Относно промяната в ЗДДС, в сила от 1.1.2020 г. за регистрация по закона при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Въпрос: Във връзка с промяната на ЗДДС с ДВ, бр. 96, в сила от 01.01.2020 г. в чл., 96, ал. 10 и ал. 11: Имам две фирми с дейност счетоводни услуги на фирми. Същите не са регистрирани по ЗДДС. Адресът на регистрация и управление на фирмите е различен...

Отпуск за отглеждане на дете

Имам две деца - едното е на четири месеца, а другото на 2 години. При раждането на второто си дете получих усложнения. Какъв отпуск имам право да ползвам? Можете да ползвате два вида отпуски за отглеждане на второто ви дете .Първият отпуск е за отгл...

Отчитане на разходите за възнаграждения на персонал в натура

Освен парични възнаграждения персоналът може да получава определени облаги за сметка на работодателя в натурална форма. Такива възможности са предвидени в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса на труда. В Закона за корпоративно п...

Право на работно облекло за служители от администрацията на училище

Имаме ли право да предоставим работно облекло по Наредбата за безплатно работно и униформено облекло на служители от администрацията на училището като касиер и технически секретар? Условията и редът, при които работодателят е длъжен да осигури безп...

Размер на трудовото възнаграждение

Фирма ЕООД, занимаваща се с услуги, с оборот месечно около 200 000 лв., има минимални разходи. Всички плащания се извършват по банков път. Може ли да назначи специалист на трудов договор с месечна брутна заплата 180 000 лв.? От трудово- и осигурител...

Уволнение поради болест

На 20 септември 2019 г. наша служителка, заемаща определена длъжност за трудоустроени, представи решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност - 91,6% с препоръка за работа - “според възможностите и квалификацията”. Срокът на инвалидизирането е...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за 2020 г.

Приложение № 2 към чл. 14 на ЗБДОО за 2020 г. [[table_1]]...

Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2020 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 610 лв. и на минималната часова работна заплата 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 2/2020

Централни валутни курсове за периода 02.01. - 09.01.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...