Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.
Законодателство

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2020 г.

С § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., са направени промени и в ЗДДС, чрез които в него се въвеждат нормите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива...

Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

От 3 декември 2019 г. са в сила поредните изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те са обнародвани в ДВ., бр. 94 от 29 ноември 2019 г. С поредното изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) България изпълнява задъ...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки. Промените са свързани с поетапното въвеждане и прилагане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки и влизат в сила от 1 януари 2020 г. С въвеждането на ел...

Държавен вестник

ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 3. Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, “Материали, доставка на обор...

ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. 2. Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от е...

ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 3. Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA “Лицензи и техническа...

Въпроси и отговори

Авансови вноски по ЗКПО

Трябва ли да се правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2020 г., при положение че през 2019 г. според дневниците за продажба приходите не превишават 300 000 лв., а по ОПР и данъчна декларация за 2019 г. ги превишават. Като превишен...

Данъчно облагане на приходите, получени от фотоволтаични източници на електроенергия

Фирма ще отдава под наем обект за производство (цех + земя). В момента се изгражда фотоволтаична централа, която също ще се отдава под наем към гореспоменатия обект. 1. Ел. енергията, която по договор с ЕРП-то е за стопански нужди, за нея дължи ли се...

Относно промяната в ЗДДС, в сила от 1.1.2020 г. за регистрация по закона при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Въпрос: Във връзка с промяната на ЗДДС с ДВ, бр. 96, в сила от 01.01.2020 г. в чл., 96, ал. 10 и ал. 11: Имам две фирми с дейност счетоводни услуги на фирми. Същите не са регистрирани по ЗДДС. Адресът на регистрация и управление на фирмите е различен...

Отпуск за отглеждане на дете

Имам две деца - едното е на четири месеца, а другото на 2 години. При раждането на второто си дете получих усложнения. Какъв отпуск имам право да ползвам? Можете да ползвате два вида отпуски за отглеждане на второто ви дете .Първият отпуск е за отгл...

Отчитане на разходите за възнаграждения на персонал в натура

Освен парични възнаграждения персоналът може да получава определени облаги за сметка на работодателя в натурална форма. Такива възможности са предвидени в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса на труда. В Закона за корпоративно п...

Право на работно облекло за служители от администрацията на училище

Имаме ли право да предоставим работно облекло по Наредбата за безплатно работно и униформено облекло на служители от администрацията на училището като касиер и технически секретар? Условията и редът, при които работодателят е длъжен да осигури безп...

Размер на трудовото възнаграждение

Фирма ЕООД, занимаваща се с услуги, с оборот месечно около 200 000 лв., има минимални разходи. Всички плащания се извършват по банков път. Може ли да назначи специалист на трудов договор с месечна брутна заплата 180 000 лв.? От трудово- и осигурител...

Уволнение поради болест

На 20 септември 2019 г. наша служителка, заемаща определена длъжност за трудоустроени, представи решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност - 91,6% с препоръка за работа - “според възможностите и квалификацията”. Срокът на инвалидизирането е...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за 2020 г.

Приложение № 2 към чл. 14 на ЗБДОО за 2020 г. [[table_1]]...

Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2020 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 610 лв. и на минималната часова работна заплата 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 2/2020

Централни валутни курсове за периода 02.01. - 09.01.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...