Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2020 г.
Законодателство

Осигуряването през 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряв...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2020 г. влизат в сила нови промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г. Промените имат за цел прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му приложение от компет...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Закона за маслодайната роза

Народното събрание прие на второ четене Закона за маслодайната роза. Министерството на земеделието поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на пр...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са внесени от Министерския съвет и с тях се въвеждат в българското законодателство изискванията на европейска директива и регламент. Предложените и...

Парламентът прие на първо четене промени във Валутния закон, с които се засилва контролът по границата, който се осъществява от митническите служби, на парите в брой

Парламентът прие на първо четене промени във Валутния закон, с които се засилва контролът по границата, който се осъществява от митническите служби, на парите в брой. С 90 гласа “за”, четирима - “против” и един “въздържал се” депутатите решиха в зако...

Държавен вестник

ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. 3...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за нощен труд

Работя в шивашко предприятие. За изпълнение на спешна поръчка трябваше да се положи нощен труд. Бременна съм, но въпреки това се съгласих да работя през нощта. Имам ли право на допълнително възнаграждение, след като нощният труд е забранен за бремен...

Незаконна клауза в трудов договор

Постъпих на нова работа. В трудовия ми договор е предвидена клауза: “След прекратяване на настоящия трудов договор работникът се задължава в течение на две години да не постъпва на работа по трудово или гражданско правоотношение при конкурентен работ...

Прекратяване на ТД при продължително неявяване на работа

Работник повече от месец не се явява на работа. Каква е законосъобразната процедура за неговото дисциплинарно уволнение? В разпоредбата на чл. 190, ал. 1 от КТ е предвидено, че при неявяване на работа в течение на два или повече последователни работ...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за ...

При промяна в продължителността на работното време не се уведомява НАП

Трябва да променя работното време на двама служители, от 8-часов работен ден на 4-часов работен и обратното, на втори служител от 4-часов работен ден на 8 ч. работен ден. И в двата ли случая ли трябва да подам в НАП с допълнително споразумение? Прав...

Разходи за експлоатация на превозни средства

Едноличен собственик в ЕООД, който е самоосигуряващ и полага личен труд в дружеството по смисъла § 1, т. 26 буква “и” от ДР ЗДДФЛ, ползва фирмен лек автомобил за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на отчети и справки пре...

Справочник

Заповед № РД-01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служит...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 4/2020

Централни валутни курсове за периода 17.01. - 23.01.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Становище относно Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2020 г.)

Писмо № 20-00-8/10.01.2020 г. на НАП I. С §4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на издадената наредба се отменя Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работода...