Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2020 г.
Законодателство

Осигуряването през 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряването колкото пъти желаят, но ...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2020 г. влизат в сила нови промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г. Промените имат за цел прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му приложение от компетентните органи. По-важните изм...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Закона за маслодайната роза

Народното събрание прие на второ четене Закона за маслодайната роза. Министерството на земеделието поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна р...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са внесени от Министерския съвет и с тях се въвеждат в българското законодателство изискванията на европейска директива и регламент. Предложените изменения са свързани с идентиф...

Парламентът прие на първо четене промени във Валутния закон, с които се засилва контролът по границата, който се осъществява от митническите служби, на парите в брой

Парламентът прие на първо четене промени във Валутния закон, с които се засилва контролът по границата, който се осъществява от митническите служби, на парите в брой. С 90 гласа “за”, четирима - “против” и един “въздържал се” депутатите решиха в закона изрично да се запишат право...

Държавен вестник

ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. 3. Закон за изменение и допълне...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение за нощен труд

Работя в шивашко предприятие. За изпълнение на спешна поръчка трябваше да се положи нощен труд. Бременна съм, но въпреки това се съгласих да работя през нощта. Имам ли право на допълнително възнаграждение, след като нощният труд е забранен за бременни? Нощен е трудът, който се ...

Незаконна клауза в трудов договор

Постъпих на нова работа. В трудовия ми договор е предвидена клауза: “След прекратяване на настоящия трудов договор работникът се задължава в течение на две години да не постъпва на работа по трудово или гражданско правоотношение при конкурентен работодател. В противен случай дълж...

Прекратяване на ТД при продължително неявяване на работа

Работник повече от месец не се явява на работа. Каква е законосъобразната процедура за неговото дисциплинарно уволнение? В разпоредбата на чл. 190, ал. 1 от КТ е предвидено, че при неявяване на работа в течение на два или повече последователни работни дни работодателят има право...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за собствени акции не се преоценя...

При промяна в продължителността на работното време не се уведомява НАП

Трябва да променя работното време на двама служители, от 8-часов работен ден на 4-часов работен и обратното, на втори служител от 4-часов работен ден на 8 ч. работен ден. И в двата ли случая ли трябва да подам в НАП с допълнително споразумение? Правилно в запитването изхожда от ...

Разходи за експлоатация на превозни средства

Едноличен собственик в ЕООД, който е самоосигуряващ и полага личен труд в дружеството по смисъла § 1, т. 26 буква “и” от ДР ЗДДФЛ, ползва фирмен лек автомобил за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на отчети и справки пред държавни институции и за лич...

Справочник

Заповед № РД-01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злопол...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]] [[app_21186_6]] [[app_21272_7...

Справочна информация бр. 4/2020

Централни валутни курсове за периода 17.01. - 23.01.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Становище относно Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2020 г.)

Писмо № 20-00-8/10.01.2020 г. на НАП I. С §4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на издадената наредба се отменя Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигу...