начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 4, Февруари 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Февруари 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008...

Коментар на експерта

Правни проблеми на процедурите по информиране и консултиране

Без съмнение е от особена важност трудовото законодателство да гарантира на работниците и служителите правото на достъп до своевременна, пълна и достоверна информация за всички обстоятелства от значение за трудовата заетост. Нещо повече – законът тря...

Правото на данъчен кредит и моментът за извършване на облагаема доставка

Съгласно механизма за функциониране на ДДС и нормите на действащото законодателство за неговото прилагане правото на данъчен кредит за закупени стоки и/или ползвани услуги зависи от вида на доставките, за които ще бъдат използвани те. По силата на ра...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2020 г.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2020 г., са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. Повечето от тях водят до намаляване на административната тежест. С промените в чл. 23, ал. 1 (отмяна на т...

Уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация (чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ) или при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ)

Чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда предоставя възможност на работодателя да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ, когато работникът или служителят не притежава ...

Въпроси и отговори от практиката

Временна промяна на длъжността

Въпрос: Служител от предприятието, заемащ длъжността „Работник“, ще бъде преназначен на длъжност „Шофьор“, докато титулярят „Шофьор“ е в платен отпуск. С допълнително споразумение ли да се оформи това преназначаване? Следва ли да се подаде уведомлени...

Допълнително трудово възнаграждение за съвместяването на работата по две длъжности

Въпрос: Работя на длъжност „главен счетоводител“ на 8-часов работен ден и вече повече от година изпълнявам задълженията и на длъжност „ТРЗ и личен състав“, за което не ми се заплаща допълнително, а работодателят ми не назначава друго лице за втората ...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж при неплатен отпуск

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор от 19.07.2019 г. През м.10.2019 г. лицето е в неплатен отпуск. През м. 10.2019 г. полага труд по извънтрудово правоотношение и подписва декларация, че не е осигурено на друго основание. Фирмата, при която ли...

Облагане на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ТЗ

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, занимаваща се с търговия на дребно с плодове и зеленчуци. През тази година има земеделски производители (не са регистрирани по ЗДДС), които доставят стоки с издадена от тях фактура с касова бележка. Тези земеделск...

Определяне на източника на доход по чл. 8 от ЗДДФЛ

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, която внася от чужбина употребявани леки автомобили от чужбина. Освен от автокъщи от различни страни - членки на ЕС, има изкупени автомобили от физически лица с договори за покупко-продажба. Плащането е направено пр...

Осигуряване и данъчно облагане на наемодател

Въпрос: Физическо лице отдава под наем 8 стаи в сграда, категоризирана като хостел. Договорите за наем са за дългосрочно настаняване. Освен това в сградата, в която живее, отдава още 4 апартамента под наем за дългосрочно настаняване. Лицето работи въ...

Осигуряване на адвокат

Въпрос: Интересуваме се може ли адвокат, регистриран като самоосигуряващо се лице със свободна професия, член на осигурителна каса (осигуряването се осъществява чрез нея), да се регистрира като едноличен търговец и да назначи юрисконсулт на работа ...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Местно юридическо лице (EООД), на което собственикът на капитала е чуждестранно физическо лице (произход – Русия) е пенсионер в Русия. Лицето (собственикът на ЕООД-то) получава документ за постоянно пребиваване в България. Не упражнява труд...

Подобрение на ДНМА

Въпрос: Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС, прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти и поддръжка на хардуер. Дружеството има изработен софтуерен продукт, който предоставя за п...

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

Въпрос: Може ли самоосигуряващо се лице да полага личен труд срещу възнаграждание по-малко от минималния осигурителен доход? Как точно се оформя документирането на личния труд? Отговор: При получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице з...

Разход за нощувка с резервация, направена през Airbnb при командировка в чужбина

Въпрос: При командировка в чужбина ще се признае ли като разход за нощувка резервация, направена през Airbnb? Резервацията е на името на пътуващия, потвърдено е плащането, но фактура не може да бъде издадена нито на името на пътуващия, нито на името ...

Упражняването на трудова дейност в България от граждани от държави извън ЕС

Въпрос: Българска фирма със седалище Бургас и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу заплащане, издаден от МТИТС, извършва международни тра...

Писма и указания

№ 08-Г-3 от 19.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 от Закона за местните данъци и такси

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, прието с вх. №08-Г-3 от 05.03.2019 г., в което поставяте въпроси относно прилагането на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 ЗМДТ. В писмото посочвате, че: 1. Съгласно чл. ...

№ 3 -1832 от 02.12.2019 г. Относно: Възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване - универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)

Според изложеното в запитването на 15.10.2019 г. лице е подало заявление в офис на НАП, с което е упражнило правото си на избор да промени осигуряването си от ДЗПО-УПФ във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното о...

№ 3-1918 от 18.12.2019 г. Относно: данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. Пояснено е, че за целите на извършваната земеделска дейност е необходимо да се закупи ...

Решения на ВАС

Решение № 16516 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 6468/2019 г.

Предмет на спора е решение в частта, с която РА е отменен по отношение на: начислени допълнително ДДС за 12.2011 г., 12.2012 г., 01. и 12.2013 г., 12.2014 г., 10.2015 г. и данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2009 г., 2011 г. и 2012 г.; определени задълже...

Решение № 16845 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 5414/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за 02., 04. и 06.2017 г. и лихви. В решение № 15585/25.11.2013 г. по адм. д. № 4568/2013 г. на Върховния административен съд и решение по дело С-412/2003 на СЕО е разгледана хипотеза на предоставени ...

Решение № 17059 от 12.12.2019 г. по адм. дело № 7289/2019 г.

Предмет на спора е установен ДДС за внасяне за данъчни периоди 22.02. - 28.02.2018 г. и 01.03. - 18.03.2018 г. ведно с лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС (в приложимата редакция, ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) за оп...

Решение № 17072 от 12.12.2019 г. по адм. дело № 5270/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за внасяне ведно с прилежащи лихви за забава. Съгласно § 1, т. 26, б. „и“ ПЗР ЗДДФЛ (нова, ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), „По смисъла на този закон трудови правоотношения са:… правоо...

Решение № 17305 от 17.12.2019 г. по адм. дело № 7850/2019 г.

Предмет на спора са установените задължения за данък по ЗДДФЛ за 2011 г. и 2014 г. и лихви. Според разпоредбата на чл. 35, т. 6 ЗДДФЛ облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от всички други източници,...

Решение № 17470 от 19.12.2019 г. по адм. дело № 9319/2019 г.

Предмет на спора е акт за дерегистрация по ЗДДС, с който на основание чл. 176, т. 3 и т. 4 ЗДДС е прекратена регистрацията по ЗДДС на дружество. Незаплащането на дължим ДДС за 4 данъчни периода съставлява системно неизпълнение на задълженията по ЗДД...

Решение № 17478 от 19.12.2019 г. по адм. дело № 7496/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения за внасяне - данък върху добавената стойност, корпоративен данък и лихви. Въз основа на представените от ответника доказателства и заключението на вещото лице по назначената съдебна компютърно-техническа екс...

Решение № 17662 от 23.12.2019 г. по адм. дело № 8533/2019 г.

Предмет на спора са установени данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2014 г. и лихви поради отказано право на преотстъпване на данъка. Разпоредбата на чл. 48, ал. 7 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., предвижда, че преотстъпването на данък по ал. 6, представл...

Решение № 17721 от 27.12.2019 г. по адм. дело № 7346/2019 г.

Предмет на спора са начислен на основание чл. 79, ал. 2 и чл. 86, ал. 1 ЗДДС ДДС и отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, ведно с начислени лихви. Счетоводните и консултантските услуги не се явяват...

Решение № 3592 от 12.03.2019 г. по адм. дело № 10608/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви в резултат на отказ на правото на данъчен кредит по фактури, издадени от лизингово дружество, с предмет лизингови вноски за автомобил по договор за лизинг от 2013 г. По силата на чл. 70, ал. ...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 5 до бр. 9 от 2020 г.

ДВ, бр. 5 от 17.1.2020 г. Народно събрание Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България Министерски съвет Постановление № 3 от 10 януари 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на на...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 5 от 2020 г.

Закон за местните данъци и такси Нови моменти в Закона за местните данъци и такси Разработване на счетоводна политика Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. Conditio sine qua non: Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана и...