Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.
Писма и указания

СТАНОВИЩЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Относно: изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облекчение по ч...

№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че Ваша служителка ползва неплатен отпуск по собствено желание в периода 08.09.14 г. – 07.09.17 г....

№ 20-13-7 от 07.11.2019 г. Относно: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.10.19 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, препратено по компетентност за отговор от Дирекция ОДОП, Ви уведомявам за следното: В запитването предприятието е посочило, че предметът му на дейност са продукто...

№ 3-1620 от 21.10.2019 г. Относно: Дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за платени такси от взискател съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, в кантората на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), регистрирано по ЗДДС лице, са депозирани молби от взискателя А.В.С. АД, акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република Чехия, идентификационен № …….., действащо чрез адвокат по изп...

№ 3-1659 от 28.10.2019 г. Относно: Подаване на данни в справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, дружество планира да закупи автомобил от чуждестранно физическо лице, гражданин на Италия. За целта се използва стандартен типов договор за покупко-продажба, като в него се нанасят данните за продавач и купувач и се подписва от същите. Впоследстви...

№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.……, с вх. № ………../17.10.19 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка по два казуса: Казус 1: През месец февруари 2019 г. работите единствено по извън труд...

№ 96-00-243 от 16.10.2019 г. Относно: Данъчно облагане по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при учредяване и предоставяне на стипендия

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-243 от 02.10.19г., Ви уведомявам за следното: Представена фактическа обстановка: Дружество учредява и предоставя стипендия в няколко направлени...

№ 96-00-246 от 16.10.2019 г. Относно: Признаване по ЗКПО на разходи за рекламни услуги при отсъствие на хартиен документ

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-246/03.10.19 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Дейността на представляваното от вас дружество е рекламни услуги по Интернет с компании от ЕС и трети стра...

№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че във връзка с разширяване на дейността на представляваното от Вас дружество откривате офис в Реп...

№ М-94-И-793 от 11.12.2019 г. Относно: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване

Във Вашето писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-94-И-793/……….., посочвате, че през 2017 г. и 2018 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на многонационална група предприятия (МГП) с крайно пре...

Анотации

Възнаграждение за времето на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Заемам длъжност ЗДУД в ЦСОП - гр. В. През месец януари 2020 г. съм ползвала два дни платен годишен отпуск и осем календарни дни отпуск поради временна нетрудоспосо...

Задължение за регистрация по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин изработва копчета от дърво от паднали клони и ги предлага в онлайн магазин с благотворителна цел. Всички получени средства ще бъдат дарени. Трябва ли да се начислява ДДС на извършените продажби...

Заплащане на дневни, пътни и квартирни пари

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В трудов договор с работниците фирма посочва обект на работа София. Със заповед за командировка работниците се изпращат на конкретен обект в страната. Изплащат се ...

Отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителка излиза по майчинство през 2020 г. Тя планира да се завърне от майчинство през 2022 г. Има неизползван платен годишен отпуск от 2019 г. Кога ще се погаси...

Платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график? Правилата за установяване на ненормиран работен ден с...

Почивки на работещите с видеодисплеи

Във в. "Труд" Д-р Тодор Капитанов, юрист, дава отговор на въпроса: Работата ми е изцяло свързана с компютър и други технологии с дисплеи и очите са ми натоварени постоянно докато изпълнявам служебните си задължения. Има ли изисквания, които работодателят трябва да спазва, когато ...

Правила за определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Родена съм през месец март 1962 г. Работя като директор на училище. Към 01.01.2020 г. имам 34 г. 9 м. общ стаж и 27 г. 3 м. педагогически стаж. През м. септември 2...

Размер на добавките от пенсията на починал съпруг

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Може ли сбор на личната пенсия за стаж и възраст и добавка за починалия съпруг да надвишава максималния размер на пенсията 1200 лв? 2. Задължени ли са служители...

Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В дружеството работят лица, които са назначени по ИТД с определена основна месечна заплата. Начисляването на месечно възнаграждение е на база заработеното по трудо...

Справочник

Данъчен календар 16 - 29 февруари 2020 г.

До 20-ти февруари ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти февруари ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 3 от 2020 г.

ДВ, бр. 66 от 20.8.19 г. Министерство на земеделието, храните и горите Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2...

Справочна информация бр. 3/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 декември 2019 г. - 13 януари 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календ...