Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.
Законодателство

Особености при годишното счетоводно приключване на предприятията от аграрния сектор

Дейността на предприятията, занимаващи се със селскостопанска дейност, притежава специфични особености, което няма как да остане без последствия при счетоводното отчитане на осъществените стопански операции, включително и по отношение на годишното счетоводно приключване. Независи...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по ред...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С три години се увеличава пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, за които се изисква хабилитация...

Държавен вестник

ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. 2. Решение за пред...

ДВ, бр. 8 от 28.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 2. Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина. 3. Решение за попълване състава на постоянната делегация на...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходите от дивиденти

За изплатения дивидент през 2018 г. в месеца, следващ тримесечието, се подаваше декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и годишна по чл.73 ЗДДФЛ. За изплатения дивидент през 2019 съм подала декларация по чл. 55. Каква декларация трябва да подам за 2019 г. и ако трябва да подам годишна, коя...

Договор за цесия

Фирма А сключила договор за цесия за 97 000 лв. от фирма Б, на която е платила 20 000 лв. фирма В, която дължи на фирма Б 97 000 лв. Как да осчетоводим договора и плащането по цесията? В случая вашето предприятие е закупило финансов актив - вземане от фирма В в размер на 97 000 ...

Държавен служител не може да замества и да бъде заместван от служещ по трудово правоотношение

Работя като държавен служител. Имам ли право заедно с моята работа да замествам отсъстващ поради болест или друг отпуск служител, който работи по трудово правоотношение в същата администрация? Ако нямам право, по какъв друг ред биха могли да се уредят тези отношения, т.е. замест...

Обезщетение за оставане без работа на уволнен поради намаляване обема на работата пенсионер

Може ли да се ползва от правото на обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ за времето, през което е останал без работа, служител, който е пенсионер, и чийто трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ - при намаляване на обема на работа? Служителят е пен...

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

Отпуски за стар период - документи и причини за отлагане на отпуските и срокове за тяхното използване. Ако сме допуснали грешка в броя на дните на отпуските и лицето е използвало повече или по-малко дни, какво да правим? Как да поправим грешката и документи за това? Разпоредбата...

Отчитане на разходите за персонал на касова основа

Резултатите на анализираните в предходните теми операции бяха счетоводно отчетени на начислена основа. В тях въобще не бяха обсъждани възможните съпътстващи ги или последващи платежни операции, тъй като се коментираха кореспондиращите разчетни сметки. Използването на този подход ...

Прекратяване на трудов договор по време на срока на изпитване

Възможно ли е да бъде прекратен по време на платен отпуск трудов договор със срок на изпитване от страна на работодателя на основание чл. 71 от КТ? Когато в трудовия договор е включен срок за изпитване, страната, в чиято полза е договорен, може да го прекрати по всяко време в ра...

Ред и изисквания, на които трябва да отговаря земеделски производител на пчелен мед, за да има право да го продава в търговската мрежа в цялата страна

Основният нормативен документ, уреждащ материята за пчелните семейства и пчелните продукти, които те създават, е Законът за пчеларството,с последна промяна в ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г. Въпреки че в чл. 1, т. 4 на този закон се определя основната му цел: ...

Суми, изплащани за храна и транспорт

С решение на борда на директорите се доплащат към заплатите на персонала суми за храна и транспорт само на присъствен ден. Считат ли се тези суми за допълнителни възнаграждения с постоянен характер съгласно чл. 15 от НСОРЗ? Трябва ли да се включват в брутното трудово възнагражден...

Справочник

Оператори на ваучери за храна за 2020 г.

Министерство на финансите Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна [[table_1]] Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна [[table_2]...

Сметки на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 02.03.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2020

Централни валутни курсове за периода 06.03. - 12.03.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Често задавани въпроси по Годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Национален статистически институт Важно: • За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. • Копия на попълнените справки от годишните отчети в Информацио...