Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.
Законодателство

Особености при годишното счетоводно приключване на предприятията от аграрния сектор

Дейността на предприятията, занимаващи се със селскостопанска дейност, притежава специфични особености, което няма как да остане без последствия при счетоводното отчитане на осъществените стопански операции, включително и по отношение на годишното сч...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните администр...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С три години се увеличава пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, з...

Държавен вестник

ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септем...

ДВ, бр. 8 от 28.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 2. Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина. 3. Решение за попълване съста...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходите от дивиденти

За изплатения дивидент през 2018 г. в месеца, следващ тримесечието, се подаваше декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и годишна по чл.73 ЗДДФЛ. За изплатения дивидент през 2019 съм подала декларация по чл. 55. Каква декларация трябва да подам за 2019 г. и ак...

Договор за цесия

Фирма А сключила договор за цесия за 97 000 лв. от фирма Б, на която е платила 20 000 лв. фирма В, която дължи на фирма Б 97 000 лв. Как да осчетоводим договора и плащането по цесията? В случая вашето предприятие е закупило финансов актив - вземане ...

Държавен служител не може да замества и да бъде заместван от служещ по трудово правоотношение

Работя като държавен служител. Имам ли право заедно с моята работа да замествам отсъстващ поради болест или друг отпуск служител, който работи по трудово правоотношение в същата администрация? Ако нямам право, по какъв друг ред биха могли да се уред...

Обезщетение за оставане без работа на уволнен поради намаляване обема на работата пенсионер

Може ли да се ползва от правото на обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ за времето, през което е останал без работа, служител, който е пенсионер, и чийто трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ - при намаляване на обе...

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

Отпуски за стар период - документи и причини за отлагане на отпуските и срокове за тяхното използване. Ако сме допуснали грешка в броя на дните на отпуските и лицето е използвало повече или по-малко дни, какво да правим? Как да поправим грешката и до...

Отчитане на разходите за персонал на касова основа

Резултатите на анализираните в предходните теми операции бяха счетоводно отчетени на начислена основа. В тях въобще не бяха обсъждани възможните съпътстващи ги или последващи платежни операции, тъй като се коментираха кореспондиращите разчетни сметки...

Прекратяване на трудов договор по време на срока на изпитване

Възможно ли е да бъде прекратен по време на платен отпуск трудов договор със срок на изпитване от страна на работодателя на основание чл. 71 от КТ? Когато в трудовия договор е включен срок за изпитване, страната, в чиято полза е договорен, може да г...

Ред и изисквания, на които трябва да отговаря земеделски производител на пчелен мед, за да има право да го продава в търговската мрежа в цялата страна

Основният нормативен документ, уреждащ материята за пчелните семейства и пчелните продукти, които те създават, е Законът за пчеларството,с последна промяна в ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г. Въпреки че в чл. 1, т. 4 на този закон ...

Суми, изплащани за храна и транспорт

С решение на борда на директорите се доплащат към заплатите на персонала суми за храна и транспорт само на присъствен ден. Считат ли се тези суми за допълнителни възнаграждения с постоянен характер съгласно чл. 15 от НСОРЗ? Трябва ли да се включват в...

Справочник

Оператори на ваучери за храна за 2020 г.

Министерство на финансите Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна [[table_1]] Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор ...

Сметки на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 02.03.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 11/2020

Централни валутни курсове за периода 06.03. - 12.03.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Често задавани въпроси по Годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Национален статистически институт Важно: • За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. • Копия на попълнените справки от...