начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 14, 6 - 12 април 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 6 - 12 април 2020 г.
Законодателство

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с из...

Държавен вестник

ДВ, бр. 10 от 4.2.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. 2.Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правите...

ДВ, бр. 11 от 7.2.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Правителството прие Постановление № 16 от 31 януари 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. Националеният съвет по...

ДВ, бр. 12 от 11.2.2020 г.

Народното събрание прие Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония. Правителството прие: 1. Постановление № 17 от 6 февруари 2020 г. за изменение и допълнение ...

ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедиц...

ДВ, бр. 14 от 18.2.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. 2. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон. Правителството прие: 1. Постановление № 19 от 13 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опазва...

Въпроси и отговори

Безвъзмездна финансова помощ

“Х” ЕООД в края на 2017 г. е сключило договор за БФП (безвъзмездна финансова помощ) с Министерството на икономиката по процедура “Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” (инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на Х ЕООД)...

Вписване на обезщетения при прекратяване на трудов договор

Какво трябва да се впише на стр. 26 в трудовата книжка на лицето при получаване на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ и чл. 224 от КТ - брутното или нетното възнаграждение? Според чл. 349, ал. 1, т. 10 от КТ в трудовата книжка се вписват изплатенит...

Данъчно облекчение за дарение

Юридическо лице с нестопанска цел (футболен клуб) ще получава дарения от фирми, трябва ли да има договор и необходимо ли да е нотариално заверен? Парите, които ще получат с банков превод ли трябва да са, или може и в брой, за което ще им се дава доку...

Заплащане при отработени в повече часове

За обслужване и експлоатация на котелното в дружеството са назначени трима монтьори огняри, които работят по график на сумарно работно време, с еднакви длъжностни характеристики. През месец февруари единият работник ползва платен годишен отпуск и ост...

Обезщетение за съдружник, упражняващ дейност в ТД

Действащо ООД, регистрирано по ЗДДС, с двама съдружници, единият от тях управител. И двамата се осигуряват в дружеството. Единият съдружник - майка, ползва отпуск след раждане от 135 до 410 дни до 17.07.2020 г. Управителят желае да прекъсне дейността...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и де...

Отмяна на акт за прекратяване на служебно правоотношение по чл. 121, ал. 2 от ЗДСл

Зачита ли се служебен стаж при отмяна на акт за прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаването? В съответствие с чл. 121, ал. 2 от Закона за държавния служител органът по назначаването може и по свой почин да отмени издадения о...

Оценка и измерване на намалението на приходите от продажби във връзка с прилагане ПМС № 55/30.03.3020 г.

В ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 година е обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 година за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положен...

Третиране по ЗДДФЛ на доходите на членовете на различните видове избирателни комисии

Хонорарът, който се дава на участници в изборните комисии, подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ? Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от...

Справочник

Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Обн., ДВ, бр. 31 от 1.04.2020 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен ...

Справочна информация бр. 14/2020

Централни валутни курсове за периода 27.03. - 02.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски

Писмо на НАП № 20-00-56/31.03.2020 г. Във връзка с внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по Наредба № Н- 13 от самоосигуряващите се лица, на основание ...