Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.
Законодателство

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.

В брой 44 на “Държавен вестник”, от 13.5.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г. На основание § 16, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на закона, през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2...

Държавен вестник

ДВ, бр. 48 от 26.5.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. 2. Решение за избиране на омбудсман. Конституционният съд прие Решение № 4 от 14 май 2020 г. по конституционно дело № 9 от 201...

ДВ, бр. 49 от 29.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 105 от 27 май 2020 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана. 2. Решение № 349 от 26 май 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Иканталъка 2”, община Каварна, област Добрич. ...

ДВ, бр. 50 от 2.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. 2. Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г. 3. Решение за приемане на...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на разходите за спонсорство

Фирма, регистрирана по ДДС, е подписала договор за спонсорство с колоездачен клуб. В договора е записано, че спонсорът се задължава да предостави на спонсорираното лице екипировка, на която е отпечатано името на спонсора и неговото лого. С тази екипировка се подпомагат участницит...

ДДС при вътреобщностно придобиване на автомобил

Фирма възнамерява да закупи употребяван автомобил от държава членка. Ако закупим автомобила от физическо лице или от дилър, който прилага схемата на маржа, нямаме задължение да си самоначисляваме ДДС с протокол. Ако закупим автомобила от юридическо лице, регистрирано по ДДС в съо...

Доставка на наемна услуга

Физическо лице, регистрирано по ДДС във връзка с адвокатска дейност, при достигане на оборот за регистрация отдава под наем собствени недвижими имоти. И двата имота се отдават от него като физическо лице на други две юридически лица. 1. Следва ли да се начисли ДДС при отдаването ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 23/2020 г.

Дело C‑242/18, решение от 3 юли 2019 г. страни: “У. Лизинг” ЕАД срещу директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. … Предмет на спора е правото на намаляване на данъчната основа в случаите на разваляне на договор На 6 февруари 2006 г. дружество “А...

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции на отчетени в данъчни регистри ...

Обезщетение за неизползван отпуск отпреди 2010 г.

Имам неизползван платен годишен отпуск за 2008 и 2009 г. Имат ли давностен срок платените годишни отпуски за тези години? Неизползваните платени годишни отпуски до 01.01.2010 г. могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение със същия работодател. Правото на пол...

Обезщетение по чл. 224 КТ за неизползван отпуск при непълна година

Предвид отмяната на ал. 1 на чл. 42 от НРВПО, как следва да се определи размерът на обезщетението по чл. 224 КТ при неизползван отпуск от служителя и прекратяване на правоотношението в началото на годината? Дължи ли се обезщетение за целия неизползван отпуск? На основание чл. 22...

Отпуски за бременност и майчинство

1. Когато лицето не иска да ползва болничен дори и 45 дни преди майчинство, как да оформим документацията и имаме ли право на това? 2. Майчинство за четвърто и следващо дете: Моля да бъдат разгледани съществените моменти, прилики и разлики с майчинството до трето дете. Съгласно...

Ползване на отпуск по едностранно разпореждане на работодателя

Когато работодател пуска всички работници едновременно в платен отпуск, тези дни приспадат ли се от договорения размер на отпуска? Има ли ограничение относно размера на отпуска, който работодателят може едностранно да предостави? Правото на работодателя едностранно да предоставя...

Прекратяване на дейност на самоосигуряващо се лице

При продажба на дяловете на ЕООД от физическо лице на друго физическо лице как е коректно да се подаде ОКД5 за първото физическо лице: прекратяване или прекъсване на дейността? ЕООД-то ще продължи да работи. Коя дата би трябвало да се посочи като прекъсване/прекратяване: датата н...

Промяна на трудово възнаграждение по време на продължителен отпуск

Непосредствено след продължителен отпуск по болест служителка иска да ползва полагащия се за 2020 г. платен годишен отпуск. Заплатите на служителите са увеличени от 01.01.2020 г., когато тя е била в отпуска по болест. Има ли право възнаграждението за платен годишен отпуск да бъде...

Третиране по ЗДДС на дарение

Земеделски производител - физическо лице, регистрирано по ЗДДС, има дълготрайни активи - мандра, с остатъчна стойност към момента 24 000 лв. Как би се оформило дарението на тази мандра в полза на манастир (при покупката на мандрата е ползван данъчен кредит). Ще има ли начисляване...

Трудоустрояването е задължително за спазване

Боледувах в продължение на 5 месеца, след което лекарската комисия ме трудоустрои на по-лека работа за половин година. Отидох в предприятието, но от “Човешки ресурси” ми казаха, че длъжността, на която съм трудоустроена, е заета от трудоспособен работник и не знаят как да го осво...

Справочник

Митническо задължение. Информация как се попълват платежни нареждания, за да се идентифицира преводът

Агенция “Митници” Терминът “митническо задължение” е дефиниран в чл. 5, т. 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) и означава задължението на лице да заплати размера на вносните или износните мита, при...

Обществените поръчки изцяло електронни от 14 юни

Агенция за обществени поръчки Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Съгласно §12 от преходните и з...

Специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция

Национална агенция за приходите Данъчни ефекти от наличието на хибридно несъответствие I. Непризнати за данъчни цели счетоводни разходи и суми (чл. 47ж от ЗКПО) [[app_21610_1]] II. Признаване на счетоводни приходи и суми, водещи до увеличаване на счетоводния резултат (чл. 47з о...

Справочна информация бр. 23/2020

Централни валутни курсове за периода 29.05. - 04.06.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Утвърден е образецът на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

ИА “Главна инспекция по труда” Със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден образецът на трудов договор по § 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, брой 44 о...