Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.
Законодателство

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.

В брой 44 на “Държавен вестник”, от 13.5.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г. На основание § 16, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на закона, през 2020 г. за оси...

Държавен вестник

ДВ, бр. 48 от 26.5.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. 2. Решение за избиране на омбудсман. Конституционният съд прие Решение № 4 от 14 май 2020 г. по ...

ДВ, бр. 49 от 29.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 105 от 27 май 2020 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана. 2. Решение № 349 от 26 май 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Иканталъка 2”, о...

ДВ, бр. 50 от 2.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. 2. Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 201...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на разходите за спонсорство

Фирма, регистрирана по ДДС, е подписала договор за спонсорство с колоездачен клуб. В договора е записано, че спонсорът се задължава да предостави на спонсорираното лице екипировка, на която е отпечатано името на спонсора и неговото лого. С тази екипи...

ДДС при вътреобщностно придобиване на автомобил

Фирма възнамерява да закупи употребяван автомобил от държава членка. Ако закупим автомобила от физическо лице или от дилър, който прилага схемата на маржа, нямаме задължение да си самоначисляваме ДДС с протокол. Ако закупим автомобила от юридическо л...

Доставка на наемна услуга

Физическо лице, регистрирано по ДДС във връзка с адвокатска дейност, при достигане на оборот за регистрация отдава под наем собствени недвижими имоти. И двата имота се отдават от него като физическо лице на други две юридически лица. 1. Следва ли да ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 23/2020 г.

Дело C‑242/18, решение от 3 юли 2019 г. страни: “У. Лизинг” ЕАД срещу директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. … Предмет на спора е правото на намаляване на данъчната основа в случаите на разваляне на договор На 6...

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции н...

Обезщетение за неизползван отпуск отпреди 2010 г.

Имам неизползван платен годишен отпуск за 2008 и 2009 г. Имат ли давностен срок платените годишни отпуски за тези години? Неизползваните платени годишни отпуски до 01.01.2010 г. могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение със същ...

Обезщетение по чл. 224 КТ за неизползван отпуск при непълна година

Предвид отмяната на ал. 1 на чл. 42 от НРВПО, как следва да се определи размерът на обезщетението по чл. 224 КТ при неизползван отпуск от служителя и прекратяване на правоотношението в началото на годината? Дължи ли се обезщетение за целия неизползва...

Отпуски за бременност и майчинство

1. Когато лицето не иска да ползва болничен дори и 45 дни преди майчинство, как да оформим документацията и имаме ли право на това? 2. Майчинство за четвърто и следващо дете: Моля да бъдат разгледани съществените моменти, прилики и разлики с майчинс...

Ползване на отпуск по едностранно разпореждане на работодателя

Когато работодател пуска всички работници едновременно в платен отпуск, тези дни приспадат ли се от договорения размер на отпуска? Има ли ограничение относно размера на отпуска, който работодателят може едностранно да предостави? Правото на работода...

Прекратяване на дейност на самоосигуряващо се лице

При продажба на дяловете на ЕООД от физическо лице на друго физическо лице как е коректно да се подаде ОКД5 за първото физическо лице: прекратяване или прекъсване на дейността? ЕООД-то ще продължи да работи. Коя дата би трябвало да се посочи като пре...

Промяна на трудово възнаграждение по време на продължителен отпуск

Непосредствено след продължителен отпуск по болест служителка иска да ползва полагащия се за 2020 г. платен годишен отпуск. Заплатите на служителите са увеличени от 01.01.2020 г., когато тя е била в отпуска по болест. Има ли право възнаграждението за...

Третиране по ЗДДС на дарение

Земеделски производител - физическо лице, регистрирано по ЗДДС, има дълготрайни активи - мандра, с остатъчна стойност към момента 24 000 лв. Как би се оформило дарението на тази мандра в полза на манастир (при покупката на мандрата е ползван данъчен ...

Трудоустрояването е задължително за спазване

Боледувах в продължение на 5 месеца, след което лекарската комисия ме трудоустрои на по-лека работа за половин година. Отидох в предприятието, но от “Човешки ресурси” ми казаха, че длъжността, на която съм трудоустроена, е заета от трудоспособен рабо...

Справочник

Митническо задължение. Информация как се попълват платежни нареждания, за да се идентифицира преводът

Агенция “Митници” Терминът “митническо задължение” е дефиниран в чл. 5, т. 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) и означава задължението на лице да заплати размера на вн...

Обществените поръчки изцяло електронни от 14 юни

Агенция за обществени поръчки Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. ...

Специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция

Национална агенция за приходите Данъчни ефекти от наличието на хибридно несъответствие I. Непризнати за данъчни цели счетоводни разходи и суми (чл. 47ж от ЗКПО) [[app_21610_1]] II. Признаване на счетоводни приходи и суми, водещи до увеличаване на с...

Справочна информация бр. 23/2020

Централни валутни курсове за периода 29.05. - 04.06.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Утвърден е образецът на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

ИА “Главна инспекция по труда” Със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден образецът на трудов договор по § 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за...