Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.
Законодателство

Относно изменение на Постановление № 55 на МС в ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г.

Поредното изменение на ПМС 55 на МС е свързано с изплащането на компенсациите на работниците и служителите, с цел запазване на заетостта им в предприятието. Действието на постановлението се удължава и през периода на извънредната епидемична обстановка. В наименованието на постано...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Парламентът регламентира възможността за учредяване на нов вид лечебно заведение за самостоятелно осъществяване на медицински и здравни грижи, манипулации, превенция и профилактика на болести. Медици...

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Предвижда се създаването на Държавно предприятие “Държавна петролна компания” към министъра на икономиката и на държавни бензиностанции. С изграждането на данъчните складове, коит...

Държавен вестник

ДВ, бр. 51 от 5.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция “Разузнаване”. 3. Закон за управление на агрохранителната верига. 4. Решение по Отчета за дейността на Комис...

Въпроси и отговори

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

В механизма за финкциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК): - когато извършват облагаеми доставк...

Деклариране от физическо лице на придобити доходи от наем от източник в чужбина

Следва ли местно физическо лице да декларира доход от наем на имот в Австрия? На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Облагането на доходите на местните физически лица от н...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 25/2020 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑329/18, решение от 3 октомври 2019 г. страни: Valsts ieņēmumu dienests срещу „Altic“ SIA Предмет на спора е данъчна измама с храни. През юли и август 2011 г. Altic закупува семена от рапица от “Sakorex” SIA...

Здравно осигуряване по време на неплатен отпуск

При неплатен отпуск на работник по чл. 160, ал. 1, т. 1 от КТ здравноосигурителните вноски са за сметка на осигуреното лице. Това означава ли, че работникът трябва да върне на работодателя парите за здравноосигурителни вноски? По рекапитулация обаче нещата не стоят така. Във ТРЗ ...

Издаване на касова бележка от земеделски производител

Регистриран земеделски производител, който е регистриран и по ЗДДС, продава мляко на млекопреработвателно предприятие. Млякото се извозва от животновъдната ферма от автомобил на млекопреработвателното предприятие и се заплаща в брой. Задължен ли е в този случай земеделският произ...

Обезщетения при пенсиониране след непълен работен месец

През последния месец преди пенсионирането ползвах 10 дни платен годишен отпуск. Как това ще се отрази при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ? Обезщетението по чл. 222, ал.3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовия договор, след като лицето е придобило право н...

Определяне на трудовия стаж във връзка с размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Във връзка с изчисляване на полагащо се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия за възраст и осигурителен стаж имам следния трудов стаж на лицето: - от 01.10.2010 г. до 16.03.2011 г. = 00 г. 05 м. 15 дни - работи в предприятието; - от 25.03.2011 г. до 23...

Отчитане на стоково-материални запаси

Ще закупим китари, които смятаме да модифицираме, като добавим нови функционалности. Процесът на модифициране може да отнеме месец или повече от година. В момента нямаме конкретен клиент, на който да продадем модифицираните китари. Не планираме и отделяне на бюджет за търсене на ...

Платен годишен отпуск по време на предизвестие

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор и излиза в платен годишен отпуск. Удължава ли се срокът на предизвестието с дните на ползвания отпуск? Срокът на предизвестието се договаря при сключването на трудовия договор и е еднакъв за двете страни. Този срок...

Платен годишен отпуск при командировка в чужбина

Командирован съм по реда на чл. 121а от КТ в държава от ЕС от българска фирма. Осигуряват ме върху максималния осигурителен доход. Когато ползвам платен годишен отпуск, каква сума следва да ми се плати? За срока на командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ...

Прекратяване на трудовия договор след продължителен отпуск

Служителка е била в болничен една година и след връщането си на работа в първия работен ден трудовото й правоотношение е прекратено по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. На каква база се изчисляват полагащите й се обезщетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ? Приложима ли е разпоред...

Професионална квалификация на работниците и служителите

Какви възможности са предвидени в Кодекса на труда за професионалната квалификация на работниците и служителите? В глава ХI чл. (229-237) от Кодекса на труда (КТ) се съдържа уредбата на професионалната квалификация на работниците и служителите. Тази уредба е изградена изцяло вър...

Счетоводно отчитане на интернет сайт, който изпълнява функцията на онлайн магазин

Фирмата, в която работя, е онлайн магазин. Наскоро тя направи големи реконструкции в уебсайта си. Компютърен специалист изгради нов уебсайт. Тази услуга ни струва 2800 лв. Имам ли основание да разсроча този разход и да го заведа като неамортизируемо ДМА? В националната ни счетов...

Фактура за получено авансово плащане

Получила съм в м. май авансово платена на 100% сума в евро от Дубай за стока, която ще изнеса през юни. Трябва ли да издам фактура за авансово плащане в май и след това фактура за износ през юни с приспаднат аванс? В този случай фактурата ми за износ става със стойност 0 и няма к...

Справочник

НАП ще запечатва обекти само на доказано недобросъвестни търговци

Национална агенция за приходите НАП актуализира указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка “Запечатване на търговски обект”. Липсата на реквизити във фискалните бонове, несъхраняването в търговските обекти на паспорт на касовите апарати или п...

Процедура за установяване на трудовите злополуки

Национален осигурителен институт Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 55, чл. 57 - 60 Кодекс на труда (КТ) Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) Закон за инспектиране на труда (ЗИТ)...

Справочна информация бр. 25/2020

Централни валутни курсове за периода 12.06. - 18.06.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Удължаване на срока за предоставяне на информация по линия на автоматичния обмен на информация за финансови сметки за 2019 г.

Национална агенция за приходите Поради ситуацията, свързана с COVID-19, се предвижда удължаване на сроковете за предоставяне на информация за отчетната 2019 година. Българските финансови институции, които имат задължения съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа от ДОПК, могат да...