Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 27, 6 - 12 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 6 - 12 юли 2020 г.
Законодателство

Промените в ЗДДС от 01.07.2020 г.

С преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за храните (ЗХ) и със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн., съответно в ДВ (бр. 52 от 09.06.2020 г. и бр. 55 от 18.06.2020 г.), са направени промени в разпоредбите на ЗДДС. Чрез тях в з...

Народно събрание

Парламентът одобри на първо четене поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът одобри на първо четене поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законови промени улесняват достъпа на малки и средни предприятия до финансиране чрез капиталовите пазари. С тях се улеснява достъпът на малки и средни пре...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение с постоянен характер

В Правилника за работната заплата е предвидено всеки месец на работниците да се начислява допълнително възнаграждение с един и същи процент. Той се начислява за отработените дни и дните на платен отпуск. За администрацията допълнителното възнагражден...

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Новите промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) са публикувани в ДВ, бр. 53 от 12 юни 2020 г., и са в сила от 12 юни 2020 г. Промените са направени във връзка с измененията на Закона за акцизите и данъчнит...

Облагане и отчитане продажбите на подаръчни ваучери

С цел увеличаване на продажбите си някои търговски магазини издават и предлагат на клиентите си ваучери, срещу които лицата, които ги предявят в магазините им, може да получат избрани стоки или услуги. Предвид възможността тези ваучери да се използва...

Отчетност при обработка и третиране на отпадъци

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и притежава разрешителни за приемане, третиране и обработка на отпадъци, както и за търговия с отпадъци. Съгласно договор с доставчик закупуваме излязло от употреба оборудване за 120 000 лв. с включено ДДС, т.е закуп...

Разходите направени за тестове за COVID-19 признават ли се за данъчни цели

Въпрос: Признават за данъчни цели разходите направени за тестове за COVID-19? Отговор: Разходите се признават за данъчни цели, когато отговарят на изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Основания за непризнаване на разхо...

Ремонт на нает актив

През 2019 г. имам ремонт на нает актив на стойност 60 000 лв. Отразен е като данъчен дълготраен нематериален актив. Къде е най-подходящо да впиша в баланса на дружеството? Можете да формирате отделна статия в счетоводния баланс в групата на дългот...

Справочник

Осъвременяване на размерите на пенсиите от 1 юли 2020 г.

Национален осигурителен институт На основание чл. 100, ал. 1 от КСО пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. включително, се осъвременяват от 1 юли 2020 г. въз основа на Решение по т. 3 от протокол № 5 от 12 май 2020 г. на Надзорния съвет на НОИ с...

Приложение на намалената ставка на ДДС от 9% съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.

Писмо на НАП от 29.06.2020 г. I. Съдържание на нормата В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касае...

Промени в обслужването на разплащания в чуждестранна валута за бюджетните предприятия, обслужвани от БНБ

Министерство на финансите Считано от 01.07.2020 г., Българската народна банка (БНБ) преустановява извършване на платежни услуги на бюджетните организации в чуждестранни валути, различни от евро (EUR) и щатски долар (USD). Изключение ще правят плащан...

Справочна информация бр. 27/2020

Централни валутни курсове за периода 26.06. - 02.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...