Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 27, 6 - 12 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 6 - 12 юли 2020 г.
Законодателство

Промените в ЗДДС от 01.07.2020 г.

С преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за храните (ЗХ) и със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн., съответно в ДВ (бр. 52 от 09.06.2020 г. и бр. 55 от 18.06.2020 г.), са направени промени в разпоредбите на ЗДДС. Чрез тях в закона се отразяват измененията...

Народно събрание

Парламентът одобри на първо четене поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът одобри на първо четене поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законови промени улесняват достъпа на малки и средни предприятия до финансиране чрез капиталовите пазари. С тях се улеснява достъпът на малки и средни предприятия до финансиране чрез к...

Въпроси и отговори

Допълнително възнаграждение с постоянен характер

В Правилника за работната заплата е предвидено всеки месец на работниците да се начислява допълнително възнаграждение с един и същи процент. Той се начислява за отработените дни и дните на платен отпуск. За администрацията допълнителното възнаграждение не е гарантирано. То се нач...

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Новите промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) са публикувани в ДВ, бр. 53 от 12 юни 2020 г., и са в сила от 12 юни 2020 г. Промените са направени във връзка с измененията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани...

Облагане и отчитане продажбите на подаръчни ваучери

С цел увеличаване на продажбите си някои търговски магазини издават и предлагат на клиентите си ваучери, срещу които лицата, които ги предявят в магазините им, може да получат избрани стоки или услуги. Предвид възможността тези ваучери да се използват като подарък, те са наречени...

Отчетност при обработка и третиране на отпадъци

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и притежава разрешителни за приемане, третиране и обработка на отпадъци, както и за търговия с отпадъци. Съгласно договор с доставчик закупуваме излязло от употреба оборудване за 120 000 лв. с включено ДДС, т.е закупуваме актив/стока и го завежда...

Разходите направени за тестове за COVID-19 признават ли се за данъчни цели

Въпрос: Признават за данъчни цели разходите направени за тестове за COVID-19? Отговор: Разходите се признават за данъчни цели, когато отговарят на изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Основания за непризнаване на разходи за тестове за COVID могат д...

Ремонт на нает актив

През 2019 г. имам ремонт на нает актив на стойност 60 000 лв. Отразен е като данъчен дълготраен нематериален актив. Къде е най-подходящо да впиша в баланса на дружеството? Можете да формирате отделна статия в счетоводния баланс в групата на дълготрайни нематериални активи и тя...

Справочник

Осъвременяване на размерите на пенсиите от 1 юли 2020 г.

Национален осигурителен институт На основание чл. 100, ал. 1 от КСО пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. включително, се осъвременяват от 1 юли 2020 г. въз основа на Решение по т. 3 от протокол № 5 от 12 май 2020 г. на Надзорния съвет на НОИ с 6,7 на сто. С член единствен ...

Приложение на намалената ставка на ДДС от 9% съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.

Писмо на НАП от 29.06.2020 г. I. Съдържание на нормата В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалена ста...

Промени в обслужването на разплащания в чуждестранна валута за бюджетните предприятия, обслужвани от БНБ

Министерство на финансите Считано от 01.07.2020 г., Българската народна банка (БНБ) преустановява извършване на платежни услуги на бюджетните организации в чуждестранни валути, различни от евро (EUR) и щатски долар (USD). Изключение ще правят плащанията по публичен дълг в следни...

Справочна информация бр. 27/2020

Централни валутни курсове за периода 26.06. - 02.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...