Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.
Писма и указания

№ 04-14-7 от 27.04.2020 г. Относно: Прилагането на ЗДДФЛ и на осигурителното законодателство

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №04-14-7/23.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.01.2017 г. е сключен граждански договор №329 с физическо лице за извършване на определени дейности във връзка с п...

№ 20-00-72 от 22.04.2020 г. Относно: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) във връзка с  § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР)  на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

По повод § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и във връзка с прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социал...

№ 20-39-1 от 22.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, препратено от дирекция ОДОП, което е заведено в общия деловоден регистър с вх. №20-39-1/03.04.2020 г. С писмото е изпратена дискета, която съдържа информация съгласно ...

№ 24-35-6 от 13.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-6/19.02.2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Адвокатско дружеств...

№ 26-Д-327 от 25.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №26-Д-327/06.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество е сключило с ученици трудови договори с условие за обучение по време на работа по чл. 230 от...

№ 94-К-117 от 14.04.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-К-117 от 25.07.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството Ви на физическо лице отдавате Ваш собствен имот (апартамент) по...

№ 94-П-211 от 10.04.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 1, ал. 6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №94-П-211/23.03.2020 г, е изложена следната фактическа обстановка: Като самоосигуряващо се лице извършвате трудова дейност и се осигурявате без прекъсване в това си к...

№ М-26-Б-136 от 01.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, което е заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-Б-136/05.03.2020 г. Запитването е поставено от счетоводна кантора „…….“ ООД, но се отнася за дружество, което и...

№ М-26-М-112 от 27.04.2020 г. Относно: Прилагането на разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-26-М-112#2 от 27.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: С писмо наш вх. № М-26-М-112/28.02.2020 г. сте отправил писмено запитване по прилагането на данъчното и осигури...

№ М-26-С-297 от 08.04.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-С-297 от 20.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с обявеното извънредно положение в страната фирми, на които извършвате счетоводно обслужване, п...

№ М-26-С-334 от 23.04.2020 г. Относно: Зачитането на осигурителен стаж при непълно работно време, въведено по време на извънредното положение

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-26-С-334/14.04.2020 г. е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ със заповед работодателят е въвел непълно работно време (4 ч.) в предпр...

№ М-94-В-461 от 23.04.2020 г. Относно: Прилагане на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-94-В-461/14.04.2020 г. е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ работодателят е въвел непълно работно време в предприятието за работниц...

№ М-94-С-405 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-С-405 от 31.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вашето запитване е породено от разпоредбите на § 27 от ПЗР на ЗМДВИП, с който са направени промени, кас...

Анотации

Ваучери за храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предоставяме ваучери по Наредба 7, а на част от работниците и по Наредба 11. Могат ли едни и същи хора да получават необлагаеми ваучери и по двата наредби? Безплатна храна и/или добавки към нея, осигурявани на основание чл. 285 на К...

Данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: “X” АД е регистриран земеделски стопанин. Дружеството произвежда, изкупува и търгува с продукти от животински и растителен произход. “X” АД има свинекомплекс, като отглеждането на животните се осъществяв...

Изплащане на заплати по мярката 60/40

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Одобрени сме по мярката 60/40. Отпуснати са ни пари за м. март на база м. януари. Заплатите за март и осигуровките са платени до 25.04.2020 г. Компенсациите за март са отпуснати на 27.05.2020г. Трябва ли да изравняваме заплатите за м...

Командироване на работник през почивни дни

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Командирован е служител през събота и неделя, освен дневни, пътни и квартирни пари за периода на командировката. Трябва ли да се изплати и положеният труд по КТ чл. 262 и 264? Съгласно чл. 2 от Наредба за командировките в страната ...

Облагане доставките на технически услуги и хостинг

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество работи в областта на информационните технологии. Ежемесечните, присъщи разходи на предприятието, са хостинг и технически услуги от чуждестранни лица. Във връзка с приложението на чл. 82, ал. 2,...

Прекратяване на ТД с наследници на починал ЕТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счетоводител съм в ЕООД. Едноличният собственик на капитала, който е и единствен управител, почина. В дружеството има назначено само едно лице на трудов договор. Наследниците спорят помежду си и не са приели наследството. С оглед спр...

Уволнение от работодателя с предизвестие

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога работодателят е длъжен да уволни с предизвестие? Кодексът на труда (КТ) има специални разпоредби, които определят случаите, в които работодателят трябва да прекрати едно трудово правоотношение с предизвестие. Там са...

Формиране на трудовото възнаграждение и включените елементи в него

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как да се прилага изискването за "трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.", имайки предвид че има разлика в компонентите, които формират двете суми. Като пример ще дам обезщете...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2020 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са уст...

Държавен вестник в бр. 13 от 2020 г.

ДВ, бр. 20, от дата 10.3.2020 г. Народно събрание Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически на...

От 1 юли е-търговците, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП

Национална агенция за приходите От 1 юли 2020 г., чрез електронната услуга за подаване на информация по Приложение № 33 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им...

Промяна в ставките по ДДС в Германия (на вниманието на задължените лица, регистрирани по MOSS)

Национална агенция за приходите Данъчната администрация на Германия уведоми ДЧ за промяна в ставките по ДДС, приложими за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги, предоставяни по електронен път. Германия въвежда временно намаление на ставките п...

Справочна информация бр. 13/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 29 юни 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...