Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 9, Септември 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2020 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от...

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2016 г. Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 10 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 17 май 2019 г., изм. и доп...

Коментар на експерта

Актуална практика на Върховния административен съд по казуси от областта на обществените поръчки

Ежегодно значителна част от публичните разходи в България се насочват към финансирането на обществени поръчки. Всеки от възложителите у нас (публични и секторни такива и възложители ad hoc) е длъжен да прилага Закона за обществените поръчки (ЗОП) в случаите, когато фактическата о...

Определяне на осигурителните вноски във връзка с Решение 429 на Министерския съвет от 26 юни 2020 г.

Считано от 1 юли 2020 г. започва прилагането на Решение № 429 на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати...

Проблеми с ДДС в условията на извънредното положение

На 18.07.2020 г. с извънреден брой на ДВ, бр. 64, със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) са обнародвани поредните промени в редица закони, кодекси и наредби, свързани с извънредното положение, породено от пандемията с COV...

Промени в наредби, свързани с осигуряването

1. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване В „Държавен вестник“, брой 72 от 14.08.2020 г., е обнародвано Постановление № 202 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното ...

Решение на Конституционния съд за разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

В ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г., е публикувано решение на Конс­титуционния съд по к.д. № 14 от 2019 г., с което най-висшият орган в съдебната система на страната обявява, че чл. 102, ал. 4 от ЗДДС не противоречи на Конституцията на Република България. Инициатор на искането до Конст...

Срокове за съхранение на лични данни от трудовото досие съгласно българското законодателство

[[table_1]] [[table_2]]...

Въпроси и отговори от практиката

Дарения на лични предпазни средства

Въпрос: Болница е получила дарения на лични предпазни средства (маски, ръкавици и т.н.) от фирми и държавни институции. Даренията са предадени с приемно-предавателни протоколи, в които личните предпазни средства са отразени само количествено. Как следва да се определи и документи...

Даряване на стоки

Въпрос: Физическо лице е закупило стоки от Китай с митническа декларация, платени мита и ДДС, които иска да прехвърли в новорегистрираната си фирма с цел последваща препродажба. Как би следвало да се отрази счетоводно прехвърлянето, ако е под форма на дарение, и в кой момент се п...

Медицински услуги, извършвани от български гражданин в чужбина

Въпрос: Лекар - българин, постоянно живеещ в България, местно лице за България, си е регистрирал ЕООД. Засега фирмата няма поет ангажимент в България, но има подписан договор с френска клиника. Всеки месец лекарят ще пътува до Париж, където една седмица ще преглежда в частна клин...

Обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: Лице на трудов договор получава обезщетение за временна нетрудоспособност поради общо заболяване. На същото предстои да получава обезщетение за бременност и раждане от декември 2020 г. Ако лицето е в болнични за временна нетрудоспособност поради общо заболяване до момента...

Облагане с ДДС продажбата на детско меню от частна детска кухня

Въпрос: Магазин за хранителни стоки е пункт на частна детска кухня. От частната детска кухня издават фактура към магазина за доставените менюта, а от своя страна от магазина се издава касов бон на всеки клиент за поръчаното меню. С какъв процент ДДС следва да се облага продажбата...

Осигуряване на собственик на ЕООД, работещ в чужбина

Въпрос: Собственик на българско ЕООД - лекар, сключва договор между ЕООД-то и френска клиника за прегледи на пациенти. Прегледите се извършват във френската клиника и са с продължителност по една седмица всеки месец. В България засега ЕООД-то няма пациенти. Собственикът е самооси...

Отдаване под наем на земеделска земя

Въпрос: Юридическо лице, фирма ООД - отдава под наем земеделска земя на юридическо лице ЕТ. ООД-то получава пари за наема един път годишно срещу договор. Трябва ли ООД то да издаде фактура на ЕТ - за сумата на наема - със или без ДДС? ООД е регистрирано по ДДС. Отговор: Съгласно...

Отчитане на наеми

Въпрос: Фирмата ни наема търговски обекти за осъществяване на дейността си. Във връзка с пандемията COVID-19 и затварянето на обектите и намалените обороти след тяхното отваряне наемодателите по наше искане ни дават различни видове отстъпки за дължимите наеми. Обикновено плащаме ...

Парично обезщетение от работодателя за неизползваните дни платен годишен отпуск

Въпрос: Имаме работник, работещ за първи път по трудов договор, който няма натрупан стаж от 8 месеца. След 2 месеца при нас (т.е. с общ стаж два месеца) лицето напуска. На лицето следва ли да се изплати обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ и ако да, за колко дни? Отговор: В съот...

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Въпрос: Лице получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО от 2011 г. Последното разпореждане на ТП на НОИ за отпускане (изменяне) на пенсия е от м. октомври 2019 г. Последното експертно решение на ТЕЛК е от м. септември 2019 г., като с него е опред...

Прекратяване на трудов договор

Въпрос: Имаме служителка с дете под 3 г. Служителката желае да прекратим трудовия договор с нея на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 KT - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Като причина посочва, че няма кой да гледа детето, съответно тя е възпрепятствана...

Признаване на разход за данъчни цели

Въпрос: Фирмата ми е наела складово помещение от фирма, която има 20 склада в един парцел. Всеки месец с протокол фирмата разпределя между наемателите разходите за газ и режийни разноски. На протокола не е записано името на фирмата ни, а номерът на наетия от нас склад. Фирмата на...

Продажба на стоки чрез разносна търговия, при която поръчките се приемат дистанционно чрез интернет платформа

Въпрос: Дейността на фирмата е търговия със стоки (разносна търговия). Досега заявките се събираха по телефона, но от тази година фирмата изгради платформа за поръчки, т.е. B2B (бизнес към бизнес) там всички фирми, с които работим, сами да си пускат заявките. Фирмата преди изграж...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма ЕТ с предмет на дейност търговия има и онлайн магазин считано от днес 24.07.20 г. има оборот за последните 12 месеца 50 000,00 лв., от което следва, че трябва да се регистрира по ДДС. Може ли обаче, преди да се подадат документите за задължителна регистрация, това Е...

Специални правила за определяне, деклариране и внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък за 2020 г.

Въпрос: На 27.02.2020 г. сме подали ГДД чл. 92, като в част X сме отбелязали по желание да внасяме тримесечни авансови вноски в размер на 1200. Фирмата няма дейност от м. 06.2020 г. и сме пропуснали срока до 15.07.2020 г. да декларираме намаляване на 0 лв. тримесечна авансова в...

Писма и указания

СТАНОВИЩЕ Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и свързаните с нея нормативни текстове от съ...

№ 20-00-111 от 13.07.2020 г. Относно: Попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н- 13) във връзка с измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

Във връзка с прилагане на Наредба № Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: С § 5 от заключителните разпоред...

№ М-26-И-51 от 13.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) на доставки на стоки, които се заплащат с подаръчни карти

В Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-26-И-51#1/03.02.2020 г. е заведено ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество се занимава с търговия на дребно на облекла и аксесоари и издава подаръчни карти на различни сто...

Решения на ВАС

Решение № 4224 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 12427/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за периода 12.2009 г., 12.2010 г. и в частта на определения ДДС за данъчен период 10.2013 г. – 01.2014 г., както установени задължения по чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2009 г. Безспорно е установена предпоставката на чл. 122, ал. 1, т...

Решение № 5462 от 11.05.2020 г. по адм. дело № 12545/2019 г.

Предмет на спора е допълнително начислен през 04.2015 г. ДДС, като е намалено задължението, както и прилежащите лихви. Разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС е изменена (ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) и текстът е съобразен с Директива 2006/112/ЕО. Съгласно нея, ...

Решение № 5500 от 12.05.2020 г. по адм. дело № 11122/2019 г.

Предмет на спора е прекратена на основание чл. 106, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗДДС, регистрация по ЗДДС на ЕООД поради констатирани обстоятелства по чл. 176, т. 3 от ЗДДС, а именно дружеството не е внесло дължимия ДДС по СД за 33 данъчни периода. По общото във вр. с § 2 от ДР на ДО...

Решение № 5503 от 12.05.2020 г. по адм. дело № 14450/2019 г.

Предмет на спора е невнесен в срок дължим ДДС за данъчни периоди от 03.2018 г. до 11.2018 г. Разпоредбата на чл. 176, т. 3 от ЗДДС предоставя на органите по приходите възможност за прекратяване на регистрацията по ЗДДС при условията на оперативна самостоятелност, което налага пр...

Решение № 5555 от 13.05.2020 г. по адм. дело № 11740/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 02., 03. и 05.2011 г., 09.,10. и 11.2012 г., в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит, и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2011 г. ведно с лихви за забава. Съгласно тълкуването на СЕ...

Решение № 5622 от 14.05.2020 г. по адм. дело № 1656/2020 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит по процесните фактури. Осъществяването на доставките и използването на стоките или услугите от получателя за неговите облагаеми доставки, респ. във връзка с осъществяваната независима икономическа дейност, са основните две пр...

Решение № 5796 от 19.05.2020 г. по адм. дело № 1256/2020 г.

Предмет на спора са установени за ревизираните данъчни периоди от 01.01.2014 г. до 31.08.2015 г., от 01.10.2015 г. до 30.11.2015 г. и от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. задължения за ДДС и корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви за забава. Макар и програмният продук...

Решение № 6214 от 27.05.2020 г. по адм. дело № 2822/2020 г.

Предмет на спора е установено задължение за данъчен период май 2016 г. за ДДС с лихви на основание чл. 111, ал. 1 от ЗДДС. След дерегистрацията си на 19.05.2016 г. дружеството е преустановило облагаемата си икономическа дейност. Не са налице данни за следваща регистрация по ЗДДС...

Решение № 6728 от 04.06.2020 г. по адм. дело № 759/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и корпоративен данък за 2014 г. и съответните лихви. При недоказано обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ЗДДС липсите на стоково-материални ценности за целите на ЗДДС се регулират съгласно материалния закон – чл. 79, ал. 1 и ч...

Решение № 6784 от 05.06.2020 г. по адм. дело № 13700/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период 02.2015 г. и съответните лихви, резултат от корекция на данъчен кредит въз основа на кредитно известие, издадено от ЕООД към фактура от 01.12.2009 г. По аргумент от чл. 185, § 1 от Директивата за ДДС коригиранет...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 2 от 13.07.2020 г. по тълк. Д. № 2/2018 г., ОСТК на ВКС

1. Когато производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ, без да се е развила фаза по предявяване и приемане на вземанията, се погасяват на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права,...

Решения на СЕС

Решение от 25 юни 2020 г. на СЕС по съединени дела C‑762/18 и C‑37/19

Относно: Правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 25 юни 2020 година „Преюдициално запитване — Социална политика — Защита на безопасността и здравето на работниците — Директива 2003/88/ЕО — Член 7 — Незаконно уволнен работ...

Процедури

Стандартни счетоводни записвания за счетоводните събития, произтичащи от финансовото управление на оперативните програми, финансирани от ЕСФ, ЕФРР и КФ на ЕС през програмен период 2014 – 2020 г.

Министерство на финансите Стандартни счетоводни записвания по чл. 33, ал.(2) от Наредба № Н-3 от 22/ 05/2018 (версия юни 2020) Ангажименти за плащане [[app_22100_1]] [[app_22101_2]] [[app_22102_3]] [[app_22103_4]] [[app_22104_5]] [[app_22105_6]] [[app_22106_7]] [[app_22107_8]] ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 49 до бр. 69 от 2020 г.

ДВ, бр. 49 от 29.5.2020 г. Правителството прие: 1. Постановление № 105 от 27 май 2020 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана. 2. Решение № 349 от 26 май 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Иканталъка 2“, общи...