Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 9, Септември 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2020 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруар...

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2016 г. Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 10 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40...

Коментар на експерта

Актуална практика на Върховния административен съд по казуси от областта на обществените поръчки

Ежегодно значителна част от публичните разходи в България се насочват към финансирането на обществени поръчки. Всеки от възложителите у нас (публични и секторни такива и възложители ad hoc) е длъжен да прилага Закона за обществените поръчки (ЗОП) в с...

Определяне на осигурителните вноски във връзка с Решение 429 на Министерския съвет от 26 юни 2020 г.

Считано от 1 юли 2020 г. започва прилагането на Решение № 429 на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в пре...

Проблеми с ДДС в условията на извънредното положение

На 18.07.2020 г. с извънреден брой на ДВ, бр. 64, със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) са обнародвани поредните промени в редица закони, кодекси и наредби, свързани с извънредното положение...

Промени в наредби, свързани с осигуряването

1. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване В „Държавен вестник“, брой 72 от 14.08.2020 г., е обнародвано Постановление № 202 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщ...

Решение на Конституционния съд за разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

В ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г., е публикувано решение на Конс­титуционния съд по к.д. № 14 от 2019 г., с което най-висшият орган в съдебната система на страната обявява, че чл. 102, ал. 4 от ЗДДС не противоречи на Конституцията на Република България. ...

Срокове за съхранение на лични данни от трудовото досие съгласно българското законодателство

[[table_1]] [[table_2]]...

Въпроси и отговори от практиката

Дарения на лични предпазни средства

Въпрос: Болница е получила дарения на лични предпазни средства (маски, ръкавици и т.н.) от фирми и държавни институции. Даренията са предадени с приемно-предавателни протоколи, в които личните предпазни средства са отразени само количествено. Как сле...

Даряване на стоки

Въпрос: Физическо лице е закупило стоки от Китай с митническа декларация, платени мита и ДДС, които иска да прехвърли в новорегистрираната си фирма с цел последваща препродажба. Как би следвало да се отрази счетоводно прехвърлянето, ако е под форма н...

Медицински услуги, извършвани от български гражданин в чужбина

Въпрос: Лекар - българин, постоянно живеещ в България, местно лице за България, си е регистрирал ЕООД. Засега фирмата няма поет ангажимент в България, но има подписан договор с френска клиника. Всеки месец лекарят ще пътува до Париж, където една седм...

Обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: Лице на трудов договор получава обезщетение за временна нетрудоспособност поради общо заболяване. На същото предстои да получава обезщетение за бременност и раждане от декември 2020 г. Ако лицето е в болнични за временна нетрудоспособност пор...

Облагане с ДДС продажбата на детско меню от частна детска кухня

Въпрос: Магазин за хранителни стоки е пункт на частна детска кухня. От частната детска кухня издават фактура към магазина за доставените менюта, а от своя страна от магазина се издава касов бон на всеки клиент за поръчаното меню. С какъв процент ДДС ...

Осигуряване на собственик на ЕООД, работещ в чужбина

Въпрос: Собственик на българско ЕООД - лекар, сключва договор между ЕООД-то и френска клиника за прегледи на пациенти. Прегледите се извършват във френската клиника и са с продължителност по една седмица всеки месец. В България засега ЕООД-то няма па...

Отдаване под наем на земеделска земя

Въпрос: Юридическо лице, фирма ООД - отдава под наем земеделска земя на юридическо лице ЕТ. ООД-то получава пари за наема един път годишно срещу договор. Трябва ли ООД то да издаде фактура на ЕТ - за сумата на наема - със или без ДДС? ООД е регистрир...

Отчитане на наеми

Въпрос: Фирмата ни наема търговски обекти за осъществяване на дейността си. Във връзка с пандемията COVID-19 и затварянето на обектите и намалените обороти след тяхното отваряне наемодателите по наше искане ни дават различни видове отстъпки за дължим...

Парично обезщетение от работодателя за неизползваните дни платен годишен отпуск

Въпрос: Имаме работник, работещ за първи път по трудов договор, който няма натрупан стаж от 8 месеца. След 2 месеца при нас (т.е. с общ стаж два месеца) лицето напуска. На лицето следва ли да се изплати обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ и ако да, ...

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Въпрос: Лице получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО от 2011 г. Последното разпореждане на ТП на НОИ за отпускане (изменяне) на пенсия е от м. октомври 2019 г. Последното експертно решение на ТЕЛК е от м. септемвр...

Прекратяване на трудов договор

Въпрос: Имаме служителка с дете под 3 г. Служителката желае да прекратим трудовия договор с нея на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 KT - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Като причина посочва, че няма кой да гледа детето, ...

Признаване на разход за данъчни цели

Въпрос: Фирмата ми е наела складово помещение от фирма, която има 20 склада в един парцел. Всеки месец с протокол фирмата разпределя между наемателите разходите за газ и режийни разноски. На протокола не е записано името на фирмата ни, а номерът на н...

Продажба на стоки чрез разносна търговия, при която поръчките се приемат дистанционно чрез интернет платформа

Въпрос: Дейността на фирмата е търговия със стоки (разносна търговия). Досега заявките се събираха по телефона, но от тази година фирмата изгради платформа за поръчки, т.е. B2B (бизнес към бизнес) там всички фирми, с които работим, сами да си пускат ...

Регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма ЕТ с предмет на дейност търговия има и онлайн магазин считано от днес 24.07.20 г. има оборот за последните 12 месеца 50 000,00 лв., от което следва, че трябва да се регистрира по ДДС. Може ли обаче, преди да се подадат документите за за...

Специални правила за определяне, деклариране и внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък за 2020 г.

Въпрос: На 27.02.2020 г. сме подали ГДД чл. 92, като в част X сме отбелязали по желание да внасяме тримесечни авансови вноски в размер на 1200. Фирмата няма дейност от м. 06.2020 г. и сме пропуснали срока до 15.07.2020 г. да декларираме намаляване ...

Писма и указания

СТАНОВИЩЕ Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и свързаните с...

№ 20-00-111 от 13.07.2020 г. Относно: Попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н- 13) във връзка с измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

Във връзка с прилагане на Наредба № Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: С ...

№ М-26-И-51 от 13.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) на доставки на стоки, които се заплащат с подаръчни карти

В Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-26-И-51#1/03.02.2020 г. е заведено ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество се занимава с търговия на дребно на облекла и аксесоари и издава п...

Решения на ВАС

Решение № 4224 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 12427/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за периода 12.2009 г., 12.2010 г. и в частта на определения ДДС за данъчен период 10.2013 г. – 01.2014 г., както установени задължения по чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2009 г. Безспорно е установена предп...

Решение № 5462 от 11.05.2020 г. по адм. дело № 12545/2019 г.

Предмет на спора е допълнително начислен през 04.2015 г. ДДС, като е намалено задължението, както и прилежащите лихви. Разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС е изменена (ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) и текстът е съобразен с Директи...

Решение № 5500 от 12.05.2020 г. по адм. дело № 11122/2019 г.

Предмет на спора е прекратена на основание чл. 106, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗДДС, регистрация по ЗДДС на ЕООД поради констатирани обстоятелства по чл. 176, т. 3 от ЗДДС, а именно дружеството не е внесло дължимия ДДС по СД за 33 данъчни периода. По об...

Решение № 5503 от 12.05.2020 г. по адм. дело № 14450/2019 г.

Предмет на спора е невнесен в срок дължим ДДС за данъчни периоди от 03.2018 г. до 11.2018 г. Разпоредбата на чл. 176, т. 3 от ЗДДС предоставя на органите по приходите възможност за прекратяване на регистрацията по ЗДДС при условията на оперативна са...

Решение № 5555 от 13.05.2020 г. по адм. дело № 11740/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 02., 03. и 05.2011 г., 09.,10. и 11.2012 г., в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит, и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2011 г. ведно с лихви за заба...

Решение № 5622 от 14.05.2020 г. по адм. дело № 1656/2020 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит по процесните фактури. Осъществяването на доставките и използването на стоките или услугите от получателя за неговите облагаеми доставки, респ. във връзка с осъществяваната независима икономическ...

Решение № 5796 от 19.05.2020 г. по адм. дело № 1256/2020 г.

Предмет на спора са установени за ревизираните данъчни периоди от 01.01.2014 г. до 31.08.2015 г., от 01.10.2015 г. до 30.11.2015 г. и от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. задължения за ДДС и корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви за забав...

Решение № 6214 от 27.05.2020 г. по адм. дело № 2822/2020 г.

Предмет на спора е установено задължение за данъчен период май 2016 г. за ДДС с лихви на основание чл. 111, ал. 1 от ЗДДС. След дерегистрацията си на 19.05.2016 г. дружеството е преустановило облагаемата си икономическа дейност. Не са налице данни з...

Решение № 6728 от 04.06.2020 г. по адм. дело № 759/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и корпоративен данък за 2014 г. и съответните лихви. При недоказано обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ЗДДС липсите на стоково-материални ценности за целите на ЗДДС се регулират съгласно материа...

Решение № 6784 от 05.06.2020 г. по адм. дело № 13700/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период 02.2015 г. и съответните лихви, резултат от корекция на данъчен кредит въз основа на кредитно известие, издадено от ЕООД към фактура от 01.12.2009 г. По аргумент от чл. 185, § 1 от ...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 2 от 13.07.2020 г. по тълк. Д. № 2/2018 г., ОСТК на ВКС

1. Когато производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ, без да се е развила фаза по предявяване и приемане на вземанията, се погасяват на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените в производството по несъстоятелност в...

Решения на СЕС

Решение от 25 юни 2020 г. на СЕС по съединени дела C‑762/18 и C‑37/19

Относно: Правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 25 юни 2020 година „Преюдициално запитване — Социална политика — Защита на безопасността и здравето на работниците — Директива 2003/88/ЕО — Чл...

Процедури

Стандартни счетоводни записвания за счетоводните събития, произтичащи от финансовото управление на оперативните програми, финансирани от ЕСФ, ЕФРР и КФ на ЕС през програмен период 2014 – 2020 г.

Министерство на финансите Стандартни счетоводни записвания по чл. 33, ал.(2) от Наредба № Н-3 от 22/ 05/2018 (версия юни 2020) Ангажименти за плащане [[app_22100_1]] [[app_22101_2]] [[app_22102_3]] [[app_22103_4]] [[app_22104_5]] [[app_22105_6]] [[...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.06.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 49 до бр. 69 от 2020 г.

ДВ, бр. 49 от 29.5.2020 г. Правителството прие: 1. Постановление № 105 от 27 май 2020 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана. 2. Решение № 349 от 26 май 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за мо...