начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.
Законодателство

Облекчения в Закона за местните данъци и такси

От 11 август 2020 г. влизат в сила промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които са обнародвани в ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г. Те се отнасят до: 1. Собствениците на подлежащи на разкомплектуване моторни превозни средства (МПС) От 11 а...

Държавен вестник

ДВ, бр. 61 от 10.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Ком...

ДВ, бр. 62 от 14.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 2. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиран...

ДВ, бр. 63 от 17.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Между­пра­ви­телственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г. 2. Зак...

ДВ, бр. 64 от 18.7.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Министърът на земеделието, храните и горите издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане...

ДВ, бр. 65 от 21.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София. 2. Закон за ратифи...

ДВ, бр. 66 от 24.7.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 155 от 21 юли 2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в на...

Въпроси и отговори

Бракуване на катастрофирал автомобил

ЕООД, регистрирано по ДДС. Има автомобил - напълно амортизиран и е претърпял ПТП. Няма да се ремонтира. При покупката не е ползван данъчен кредит. Автомобилът не се сваля от отчет в КАТ. Мисля за следната процедура: 1. Протокол за брак и комисията пр...

Възнаграждение за времето на обучение по дуалната система

Във фирмата ни предстои сключване на договор за провеждане на дуално обучение с професионална гимназия. Освен основния договор между фирмата и училището ще бъдат сключени индивидуални договори с всеки един ученик, където трябва да бъде упоменато и за...

Доставка, облагаема с нулева ставка

Във връзка с предстоящ износ на продукция ви моля за информация. Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. След сключване на...

Изменение на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Поради допускане на техническа грешка при изчисляване на трудовия стаж на работник е определен по-висок размер на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Впоследствие грешката е открита. Има ли работодателят право да преизч...

Износ на стоки

Фирма “Б.” ЕООД е българска фирма, регистрирана по ДДС в България. През м. 02/2020 е закупено вино от българска винарна Х, която има регистриран данъчен склад. Винарната пуска фактура с начислено 20% ДДС заедно с АДД. Българската фирма продава виното...

Изчисляване на обезщетение при уволнение при непълен базов месец

Лице, работещо по трудов договор, е освободено поради съкращаване на щата по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Лицето е съкратено на 22.05.2020 г. На 23.06.2020 г. на лицето е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за периода 23.05.2020-21.06.2020 г...

Осигуряване на земеделски стопанин за периодите на временна неработоспособност

Земеделски производител, осигурява се за болнични и майчинство и ползва болничен 45 дни преди раждане. В същото време получава субсидии, обработва земя и ще има продукция, която ще се продаде. Няма назначени работници. При това положение ще има ли пр...

Ползване на платен годишен отпуск през време на предизвестието за прекратяване на трудовия договор

Подадох молба за напускане по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда, като поисках за предизвестие да се счита неизползваният ми платен годишен отпуск. Работодателят настоява да подпиша декларация за неспазено предизвестие и да му платя съответното обезщ...

Право на обезщетение за временна неработоспособност и здравни вноски на руски гражданин

Дружество, регистрирано в ТР като собственикът (и СОЛ), е руски гражданин със статут на временно пребиваващ в страната и ЛНЧ. Лицето е било на трудов договор през 2019 г. в българско дружество, прекратено през декември. От януари е едноличен собствен...

Признаване на приходи от продажби, реализирани чрез Booking

Дружество, регистрирано по ЗДДС, отдава под наем стаи, които са категоризирани по Закона за туризма. Резервациите си клиентите правят чрез онлайн платформата Booking и заплащат директно на Booking пълната сума преди пристигането в мястото за настаняв...

Справочник

Облекчен режим при подаване на годишните финансови отчети

Агенция по вписванията Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия. Според промените,...

Разходи за дарения

Национална агенция за приходите На основание чл. 31, ал. 1 - ал. 4 от ЗКПО част или целият размер на разходите за дарения се признава за данъчни цели, когато даренията са извършени в полза на определен кръг лица. [[app_22174_1]] Пример: Данъчно зад...

Справочна информация бр. 33/2020

Централни валутни курсове за периода 04.09. - 10.09.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...