Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 10, Октомври 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2020 г.
Коментар на експерта

За ролята на синдикатите в трудовите отношения днес

Когато се заговори за синдикални организации, обичайно първата асоциация е, че те са „кошмарът“ за работодателя, чиято поява вещае увеличаване на разходите за труд и нови отстъпки пред колективните искания на работниците и служителите. Това противобо...

Нова наредба за водене, съхраняване и достъп до централния регистър за особените залози

Новата Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (обн., ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.), издадена от Министъра на правосъдието на основание чл. 23 от ЗОЗ има за цел да приведе в съотве...

Нова сграда по смисъла на ЗДДС

Значителната стойност на недвижимите имоти и съществената разлика в реда за данъчно третиране по ЗДДС на доставките на новите и ненови сгради или на части от тях прави изключително важни критериите, по които ще се преценява кога за целите на закона е...

Спор по ЗКПО пред Съда на ЕС

Съдът на ЕС образува дело С-C-257/20 по преюдициално запитване на Върховния административен съд (ВАС) по спор за задължения по ЗКПО между „Вива Телеком България“ ЕООД и НАП. Предметът на спора е осчетоводяването на заем и данъчното му третиране като ...

Въпроси и отговори от практиката

ДДС за лице, осъществяващо хотелиерска дейност

Въпрос: Малък хотел е регистриран по чл. 97а от ЗДДС. Същият ползва услугите на „Booking“, регистрирано дружество в Кралство Нидерландия, за което получава фактури. Услугата, която дружеството получава от Booking, е свързана с туристическа услуга - р...

Оказване на услуги на данъчно задължени лица с икономическа дейност на островите Гърнси и Джърси

Въпрос: На българско юридическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, предстои сключване на договори за оказване на услуги на данъчно задължени лица с установена независима икономическа дейност на островите Гърнси и Джърси, коронно владение на Великобритания...

Погасяване на лихвите за неплатени публични задължения по давност

Въпрос: Самоосигуряващо се лице едноличен търговец за периода 2012 г./2015 г. има годишно изравняване на осигурителен доход по ГДД и довнася осигурителни вноски. Вноските са платени в срок. Подадена е годишна декларация обр. 6 само с размера на аванс...

Прилагане на ЗМИП

Въпрос: Счетоводител, работещ на трудов договор и на свободна практика като ЕООД отделно, трябва ли да се регистрира в ДАНС? Как и с какви документи става това? И във връзка с новите вътрешни правила за ЗМИП - какви документи се изготвят и подават ли...

Продажби на стоки чрез електронен магазин

Въпрос: Електронен магазин продава стоки собствено производство. Клиентите са предимно физически лица от трети страни и много малка част от България и страни от Европейския съюз. В момента като електронен магазин се включвам в приложение, чрез което ...

Промяна на авансовата вноска за третото тримесечие

Въпрос: ЕООД с ГДД за 2019 г. със задължени тримесечни вноски, които м. април се коригират. Тъй като прогнозната печалба се е променила към момента - за трето тримесечие може ли да се подаде декларация по чл. 88 от ЗКПО за корекция на тримесечна аван...

Ред за документиране, регистриране и облагане на доставките с ДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки, произведени в Китай, които ще бъдат превозени директно от Китай до клиента на дружеството в Израел. Как следва да се декларират в дневниците по ЗДДС в България покупката и продажбата?...

Срочен трудов договор за определен мандат

Въпрос: Може ли срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ, обвързващ договора на работника с мандата на председател на сдружение, и при взето решение за продължаване на договора на служителя от избрания нов председател, да се превърне в безсроч...

Счетоводни и данъчни особености на услуги, предоставяни през платформа за електронна търговия

Въпрос: Дружеството е регистрирано по българското законодателство, към момента няма регистрация по ЗДДС. Дейността, която ще осъществява, се състои в следното: 1. Българското дружеството е разработило (уебсайт) платформа, която ще работи като онлайн ...

Трудов договор с работодател сдружение

Въпрос: Сдружение „Център за подкрепа и личностно развитие“ е с отделен БУЛСТАТ от общината, но не е финансово самостоятелно - всички разходи се извършват от общината; заплатите на лекторите и на наетия персонал се изплащат от общината, данните за ос...

Търговия на едро с бира

Въпрос: Българско дружество извършва търговия на едро с хранителни продукти. Желае да осъществява и дистрибуция на бира. Дали за целта следва да притежава лиценз? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, в случая освен с хранител...

Писма и указания

№ 20-00-113 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г.

На 27 февруари 2009 г. в Москва е подписан Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност (Договорът). Същият е обнародван в ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 и е в сила от 20 март 2010 г. На 4 март 2019 г. в София е подписан Про...

№ 20-00-124 от 19.08.2020 г. ОТНОСНО: Постановление № 199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ) (Обн., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г.)

Във връзка с измененията и допълненията в НООСЛБГРЧ, направени с ПМС № 199 от 7 август 2020 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал...

№ МУ-10 от 09.07.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ЗОП Агенцията по обществени поръчки поддържа списък на стопанските субекти, за които е доказано, че са допуснали нарушения при възлагане или изпълнение на обществени поръчки. Първото от...

Решения на ВАС

Решение № 4036 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 12620/2019 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС, допълнително установен корпоративен данък за 2015 г. ведно с лихви. От събраните по делото гласни и писмени доказателства се установява, че през 2015 г. селото, в което се...

Решение № 5376 от 05.05.2020 г. по адм. дело № 13884/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за корпоративен данък и ДДС и съответните лихви. Приходните органи не са доказали наличието на основания за провеждане на ревизия по особения ред на чл. 122 ДОПК, тъй като не са събрани обективн...

Решение № 5866 от 20.05.2020 г. по адм. дело № 2829/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за просрочие за отчетните периоди от февруари 2016 до август 2018 г. и октомври 2018 г. В разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗДДС изрично са изброени разходите, които следва да се включат в...

Решение № 7229 от 11.06.2020 г. по адм. дело № 2276/2020 г.

Предмет на спора е допълнително определен, на основание чл. 102, ал. 4 във вр. с чл. 67, ал. 3 ЗДДС, данък върху добавената стойност за данъчни периоди 14. - 30.09.2018 г., 01. – 15.10.2018 г. ведно с лихви. Редът за облагане по глава 17 ЗДДС в случ...

Решение № 7395 от 15.06.2020 г. по адм. дело № 204/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС по 9 бр. фактури, издадени през 04., 05. и 06.2017 г. с предмет на доставките СМР, дървен материал, изработка и монтаж на метален стенен кофраж, както и по 6 фактури,...

Решение № 8241 от 25.06.2020 г. по адм. дело № 2981/2020 г.

Предмет на спора е определен ДДС за внасяне за периода 01. – 22.06.2016 г. В чл. 111, ал. 1 ЗДДС е прието наличие на облагаема доставка на наличните активи поради факта на дерегистрацията по ЗДДС на лицето, за разлика от чл. 18, б. „в“ от Директиват...

Решение № 8507 от 30.06.2020 г. по адм. дело № 3406/2020 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект в гр. Ботевград, и забрана на достъпа до него за срок от 5 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „д“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. ПАМ е наложена във връ...

Решение № 8957 от 07.07.2020 г. по адм. дело № 3405/2020 г.

Предмет на спора е начислен данък върху добавена стойност за данъчен период 06.2017 г. поради непризнати вътрешнообщностни доставки (ВОД) и начислени лихви поради преждевременно упражнено право на приспадане на данъчен кредит за доставка на стоки в д...

Решение № 9098 от 08.07.2020 г. по адм. дело № 13442/2019 г.

Предмет на спора са определени лихви за забава, произтичащи от деклариран и невнесен данък върху добавената стойност за периоди от 01.11.2015 г. до 31.07.2017 г. и лихви за забава за невнесен ДДС във връзка с осъществена публична продан на имот. ЗДД...

Решение № 9121 от 08.07.2020 г. по адм. дело № 968/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък за 2013 – 2016 г. и ДДС за внасяне за периода 22.08.2013 г. – 10.2017 г. с лихви след проведена по чл. 122 и сл. от ДОПК ревизия поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 и...

Решения на ВКС

Решение № 150 от 02.11.2018 г. по гр. дело № 3877/2017 г., I г.о.

Условие за упражняване на пълната компетентност на помощник-нотариуса е отсъствието на нотариуса - чл. 46, ал. 1 ЗННД. Законът не дефинира продължителността и причините за отсъствието. Като се има предвид изискването за непрекъснатост на дейността на...

Решение № 209 от 15.02.2018 г. по търг. дело № 441/2017 г., II т.о.

Правната норма на чл. 646, ал. 6, т. 1-3 ТЗ, предвиждаща изключения от правилото на чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ, не може да бъде тълкувана разширително. Производството е по чл. 290 ГПК. С Определение № 475 от 24.07.2017 г. по т. дело № 441/2017 г. ВКС на...

Решения на СЕС

Решение от 5.7.2007 г. на СЕС по дело С-321/05

Относно: Общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки Решение на съда (първи състав) от 5 юли 2007 година по дело С-3...

Процедури

Стандартни счетоводни записвания за счетоводните събития, произтичащи от финансовото управление на оперативните програми, финансирани от ЕСФ, ЕФРР и КФ на ЕС през програмен период 2014 – 2020 г.

Министерство на финансите Стандартни счетоводни записвания по чл. 33, ал.(2) от Наредба № Н-3 от 22/ 05/2018 (версия юни 2020) Ангажименти за плащане [[app_22100_1]] [[app_22101_2]] [[app_22102_3]] [[app_22103_4]] [[app_22104_5]] [[app_22105_6]] [[...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 30.09.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 70 до бр. 71 от 2020 г.

ДВ, бр. 70 от 7.8.2020 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 2. Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране. 3. Решение за избиране н...