Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 10, Октомври 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2020 г.
Коментар на експерта

За ролята на синдикатите в трудовите отношения днес

Когато се заговори за синдикални организации, обичайно първата асоциация е, че те са „кошмарът“ за работодателя, чиято поява вещае увеличаване на разходите за труд и нови отстъпки пред колективните искания на работниците и служителите. Това противоборство датира още от XIX век, б...

Нова наредба за водене, съхраняване и достъп до централния регистър за особените залози

Новата Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (обн., ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.), издадена от Министъра на правосъдието на основание чл. 23 от ЗОЗ има за цел да приведе в съответствие уредените в нея регистъ...

Нова сграда по смисъла на ЗДДС

Значителната стойност на недвижимите имоти и съществената разлика в реда за данъчно третиране по ЗДДС на доставките на новите и ненови сгради или на части от тях прави изключително важни критериите, по които ще се преценява кога за целите на закона една сграда се приема за нова и...

Спор по ЗКПО пред Съда на ЕС

Съдът на ЕС образува дело С-C-257/20 по преюдициално запитване на Върховния административен съд (ВАС) по спор за задължения по ЗКПО между „Вива Телеком България“ ЕООД и НАП. Предметът на спора е осчетоводяването на заем и данъчното му третиране като финансов пасив или инструмент ...

Въпроси и отговори от практиката

ДДС за лице, осъществяващо хотелиерска дейност

Въпрос: Малък хотел е регистриран по чл. 97а от ЗДДС. Същият ползва услугите на „Booking“, регистрирано дружество в Кралство Нидерландия, за което получава фактури. Услугата, която дружеството получава от Booking, е свързана с туристическа услуга - ранни записвания (резервации), ...

Оказване на услуги на данъчно задължени лица с икономическа дейност на островите Гърнси и Джърси

Въпрос: На българско юридическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, предстои сключване на договори за оказване на услуги на данъчно задължени лица с установена независима икономическа дейност на островите Гърнси и Джърси, коронно владение на Великобритания. Услугите са с място на изпъл...

Погасяване на лихвите за неплатени публични задължения по давност

Въпрос: Самоосигуряващо се лице едноличен търговец за периода 2012 г./2015 г. има годишно изравняване на осигурителен доход по ГДД и довнася осигурителни вноски. Вноските са платени в срок. Подадена е годишна декларация обр. 6 само с размера на авансовите вноски. През месец авгус...

Прилагане на ЗМИП

Въпрос: Счетоводител, работещ на трудов договор и на свободна практика като ЕООД отделно, трябва ли да се регистрира в ДАНС? Как и с какви документи става това? И във връзка с новите вътрешни правила за ЗМИП - какви документи се изготвят и подават ли се някъде? Отговор: Съгласно...

Продажби на стоки чрез електронен магазин

Въпрос: Електронен магазин продава стоки собствено производство. Клиентите са предимно физически лица от трети страни и много малка част от България и страни от Европейския съюз. В момента като електронен магазин се включвам в приложение, чрез което се свързвам с промоутъри, съот...

Промяна на авансовата вноска за третото тримесечие

Въпрос: ЕООД с ГДД за 2019 г. със задължени тримесечни вноски, които м. април се коригират. Тъй като прогнозната печалба се е променила към момента - за трето тримесечие може ли да се подаде декларация по чл. 88 от ЗКПО за корекция на тримесечна авансова вноска за корпоративен да...

Ред за документиране, регистриране и облагане на доставките с ДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки, произведени в Китай, които ще бъдат превозени директно от Китай до клиента на дружеството в Израел. Как следва да се декларират в дневниците по ЗДДС в България покупката и продажбата? На какво основание и с каква ...

Срочен трудов договор за определен мандат

Въпрос: Може ли срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ, обвързващ договора на работника с мандата на председател на сдружение, и при взето решение за продължаване на договора на служителя от избрания нов председател, да се превърне в безсрочен с допълнително споразумение...

Счетоводни и данъчни особености на услуги, предоставяни през платформа за електронна търговия

Въпрос: Дружеството е регистрирано по българското законодателство, към момента няма регистрация по ЗДДС. Дейността, която ще осъществява, се състои в следното: 1. Българското дружеството е разработило (уебсайт) платформа, която ще работи като онлайн магазин и ще приема поръчки от...

Трудов договор с работодател сдружение

Въпрос: Сдружение „Център за подкрепа и личностно развитие“ е с отделен БУЛСТАТ от общината, но не е финансово самостоятелно - всички разходи се извършват от общината; заплатите на лекторите и на наетия персонал се изплащат от общината, данните за осигурени лица се подават от Общ...

Търговия на едро с бира

Въпрос: Българско дружество извършва търговия на едро с хранителни продукти. Желае да осъществява и дистрибуция на бира. Дали за целта следва да притежава лиценз? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, в случая освен с хранителни продукти дружеството желае ...

Писма и указания

№ 20-00-113 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г.

На 27 февруари 2009 г. в Москва е подписан Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност (Договорът). Същият е обнародван в ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 и е в сила от 20 март 2010 г. На 4 март 2019 г. в София е подписан Протокол за изменение на Договора...

№ 20-00-124 от 19.08.2020 г. ОТНОСНО: Постановление № 199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ) (Обн., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г.)

Във връзка с измененията и допълненията в НООСЛБГРЧ, направени с ПМС № 199 от 7 август 2020 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално оси...

№ МУ-10 от 09.07.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ЗОП Агенцията по обществени поръчки поддържа списък на стопанските субекти, за които е доказано, че са допуснали нарушения при възлагане или изпълнение на обществени поръчки. Първото от тях е по чл. 54, ал. 1, т. 5,...

Решения на ВАС

Решение № 4036 от 13.04.2020 г. по адм. дело № 12620/2019 г.

Предмет на спора е допълнително начислен ДДС на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС, допълнително установен корпоративен данък за 2015 г. ведно с лихви. От събраните по делото гласни и писмени доказателства се установява, че през 2015 г. селото, в което се намира цехът на задълженото л...

Решение № 5376 от 05.05.2020 г. по адм. дело № 13884/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за корпоративен данък и ДДС и съответните лихви. Приходните органи не са доказали наличието на основания за провеждане на ревизия по особения ред на чл. 122 ДОПК, тъй като не са събрани обективни данни за укрити приходи и не...

Решение № 5866 от 20.05.2020 г. по адм. дело № 2829/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за просрочие за отчетните периоди от февруари 2016 до август 2018 г. и октомври 2018 г. В разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗДДС изрично са изброени разходите, които следва да се включат в продажната цена на моторни пр...

Решение № 7229 от 11.06.2020 г. по адм. дело № 2276/2020 г.

Предмет на спора е допълнително определен, на основание чл. 102, ал. 4 във вр. с чл. 67, ал. 3 ЗДДС, данък върху добавената стойност за данъчни периоди 14. - 30.09.2018 г., 01. – 15.10.2018 г. ведно с лихви. Редът за облагане по глава 17 ЗДДС в случай като процесния е правилото,...

Решение № 7395 от 15.06.2020 г. по адм. дело № 204/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС по 9 бр. фактури, издадени през 04., 05. и 06.2017 г. с предмет на доставките СМР, дървен материал, изработка и монтаж на метален стенен кофраж, както и по 6 фактури, издадени през 12.2016 г. и 01...

Решение № 8241 от 25.06.2020 г. по адм. дело № 2981/2020 г.

Предмет на спора е определен ДДС за внасяне за периода 01. – 22.06.2016 г. В чл. 111, ал. 1 ЗДДС е прието наличие на облагаема доставка на наличните активи поради факта на дерегистрацията по ЗДДС на лицето, за разлика от чл. 18, б. „в“ от Директивата, който позволява на държавит...

Решение № 8507 от 30.06.2020 г. по адм. дело № 3406/2020 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект в гр. Ботевград, и забрана на достъпа до него за срок от 5 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „д“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. ПАМ е наложена във връзка с нарушение на чл. 42, ал....

Решение № 8957 от 07.07.2020 г. по адм. дело № 3405/2020 г.

Предмет на спора е начислен данък върху добавена стойност за данъчен период 06.2017 г. поради непризнати вътрешнообщностни доставки (ВОД) и начислени лихви поради преждевременно упражнено право на приспадане на данъчен кредит за доставка на стоки в данъчен период 08.2015 г. В ко...

Решение № 9098 от 08.07.2020 г. по адм. дело № 13442/2019 г.

Предмет на спора са определени лихви за забава, произтичащи от деклариран и невнесен данък върху добавената стойност за периоди от 01.11.2015 г. до 31.07.2017 г. и лихви за забава за невнесен ДДС във връзка с осъществена публична продан на имот. ЗДДС с изрични норми определя дос...

Решение № 9121 от 08.07.2020 г. по адм. дело № 968/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък за 2013 – 2016 г. и ДДС за внасяне за периода 22.08.2013 г. – 10.2017 г. с лихви след проведена по чл. 122 и сл. от ДОПК ревизия поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 4 ДОПК – данни за укрити прих...

Решения на ВКС

Решение № 150 от 02.11.2018 г. по гр. дело № 3877/2017 г., I г.о.

Условие за упражняване на пълната компетентност на помощник-нотариуса е отсъствието на нотариуса - чл. 46, ал. 1 ЗННД. Законът не дефинира продължителността и причините за отсъствието. Като се има предвид изискването за непрекъснатост на дейността на нотариалната кантора - чл. 27...

Решение № 209 от 15.02.2018 г. по търг. дело № 441/2017 г., II т.о.

Правната норма на чл. 646, ал. 6, т. 1-3 ТЗ, предвиждаща изключения от правилото на чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ, не може да бъде тълкувана разширително. Производството е по чл. 290 ГПК. С Определение № 475 от 24.07.2017 г. по т. дело № 441/2017 г. ВКС на РБ, ТК, състав на Второ отдел...

Решения на СЕС

Решение от 5.7.2007 г. на СЕС по дело С-321/05

Относно: Общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки Решение на съда (първи състав) от 5 юли 2007 година по дело С-321/05 с предмет преюдициално з...

Процедури

Стандартни счетоводни записвания за счетоводните събития, произтичащи от финансовото управление на оперативните програми, финансирани от ЕСФ, ЕФРР и КФ на ЕС през програмен период 2014 – 2020 г.

Министерство на финансите Стандартни счетоводни записвания по чл. 33, ал.(2) от Наредба № Н-3 от 22/ 05/2018 (версия юни 2020) Ангажименти за плащане [[app_22100_1]] [[app_22101_2]] [[app_22102_3]] [[app_22103_4]] [[app_22104_5]] [[app_22105_6]] [[app_22106_7]] [[app_22107_8]] ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 30.09.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 70 до бр. 71 от 2020 г.

ДВ, бр. 70 от 7.8.2020 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 2. Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране. 3. Решение за избиране на член на Комисията за енергий...