Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 41, 9 - 15 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 9 - 15 ноември 2020 г.
Законодателство

Данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон между свързани лица

Съгласно чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно...

Народно събрание

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за публичните предприятия, с които се удължава срокът за привеждане в съответствие с изискванията на този закон на органите на управление на публичните предприятия с още четири месеца

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за публичните предприятия, с които се удължава срокът за привеждане в съответствие с изискванията на този закон на органите на управление на публичните предприятия с още четири месеца. В докл...

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Със законопроекта се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Разширява се...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за електронните съобщения

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за електронните съобщения. Правилата за защита на потребителите да се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет, като приложения за обмен на съобщения, гласува парламентът. Прецизират се н...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за българското гражданство, свързани с възможността за получаване на гражданство чрез инвестиции

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за българското гражданство, свързани с възможността за получаване на гражданство чрез инвестиции. Депутатите одобриха законопроекта на Министерския съвет, с който се предлага да отпадне възможността з...

Държавен вестник

ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните ...

Въпроси и отговори

Изплащане на дивидент от кооперация

Участвам в горовладелска кооперация. Понеже нямам лична банкова сметка не мога да си получа дивидента за 2019 г. Взето е решение от събранието суми, по-големи от 500 лв., да не се изплащат без банкова сметка. Имат ли право на събранието да вземат так...

Осигуряване на съдружници в ООД

Фирма “Х”, която е ООД от двама съдружници, e прекъснала дейността си през 2017 г. Дотогава съдружниците са се осигурявали като СОЛ и с прекъсване на дейността са подали в НАП декларация за прекъсване на осигуряване в законоустановения 7-дневен срок....

Отчитане на договор за лизинг

ЕООД, прилагащо НСС, има сключен договор за наем на търговска площ - склад от 01.01.2020 , с ООД, също прилагащо НСС. Договорът за наем е за една година. Наемът се плаща на тримесечие, като наемодателят издава фактура на наемателя. Как следва да се о...

Отчитане на обучение по йога, проведено чрез платформата zoom

Фирма, която не е регистрирана по ДДС, организира йога занимания в зала. При настъпилата коронавирусна зараза решава да премине към онлайн организиране на заниманията чрез платформа zoom. Клиентите ще заплащат практиките по сметката на фирмата. Как с...

Покупка на ДМА по спечелен проект от ЮЛНЦ

През 2019 г. юридическо лице с нестопанска цел печели проект за покупка на дълготрайни материални активи (ДМА). Съгласно бюджета по проекта за екипа на неговото изпълнение са включени и разходи за заплати и осигуровки. Към 31.12.2019 г. тези разходи ...

Поредна стъпка от годишното счетоводно приключване - Бизнескомбинации

Една от стъпките за честно и вярно представяне по време на годишното счетоводно приключване е тази, свързана с коректното признаване на бизнескомбинациите, в финансовите отчети, съставени в съответствие с приложимата счетоводна база. В този смисъл ще...

Право на строеж срещу обезщетение в готови жилища

1. Дружеството строи малки сгради със собствени средства и такива от клиентите. Обикновено му се прехвърля правото на строеж срещу обезщетение в готови жилища с нотариален акт, в който са написани кв.м и цената на всяко отделно обезщетение. При пр...

При незаконно уволнение се дължи връщане на обезщетенията по чл. 220 и чл. 222, ал. 1 КТ

Детска учителка е освободена от работа поради съкращаване в щата. В заповедта за уволнение е разпоредено да й бъдат изплатени обезщетения по чл. 220 и чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. Заповедта за уволнение е отменена от съда. Лицето е възстановен...

Признаване за данъчни цели на счетоводно отчетените разходи за пътуване и престой на собствениците на дружество

Имат ли право собствениците на дружеството на командировъчни разходи, когато доставят продукция на клиентите ни със служебен транспорт, и ако имат право, достатъчна ли е заповедта за командировка за отчитане на разходите? Нямат сключени трудови догов...

Справочник

Подаването на данъчна декларация за недвижим имот вече става електронно

Дъpжaвнa aгeнция “Eлeктpoннo yпpaвлeниe” Дaнъчнa дeклapaция зa нeдвижимитe имoти вeчe мoжe дa ce пoдaвa и пo eлeктpoнeн път пpeз Eдинния пopтaл зa eлeктpoнни aдминиcтpaтивни ycлyги, koйтo ce пoддъpжa oт Дъpжaвнa aгeнция “Eлeктpoннo yпpaвлeниe” (ДAEУ...

Последователни доставки на стока (в сила от 01.01.2020 г.)

Национална агенция за приходите I. ОТНОСИМА РАЗПОРЕДБА И ЦЕЛ Относима разпоредба Част четвърта “а” с чл. 65а от ЗДДС - Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока - нови - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 ...

Справочна информация бр. 41/2020

Централни валутни курсове за периода 30.10. - 05.11.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...