начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 41, 9 - 15 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 9 - 15 ноември 2020 г.
Законодателство

Данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон между свързани лица

Съгласно чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно...

Народно събрание

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за публичните предприятия, с които се удължава срокът за привеждане в съответствие с изискванията на този закон на органите на управление на публичните предприятия с още четири месеца

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за публичните предприятия, с които се удължава срокът за привеждане в съответствие с изискванията на този закон на органите на управление на публичните предприятия с още четири месеца. В докл...

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Със законопроекта се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Разширява се...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за електронните съобщения

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за електронните съобщения. Правилата за защита на потребителите да се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет, като приложения за обмен на съобщения, гласува парламентът. Прецизират се н...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за българското гражданство, свързани с възможността за получаване на гражданство чрез инвестиции

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за българското гражданство, свързани с възможността за получаване на гражданство чрез инвестиции. Депутатите одобриха законопроекта на Министерския съвет, с който се предлага да отпадне възможността з...

Държавен вестник

ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните ...

Въпроси и отговори

Изплащане на дивидент от кооперация

Участвам в горовладелска кооперация. Понеже нямам лична банкова сметка не мога да си получа дивидента за 2019 г. Взето е решение от събранието суми, по-големи от 500 лв., да не се изплащат без банкова сметка. Имат ли право на събранието да вземат так...

Осигуряване на съдружници в ООД

Фирма “Х”, която е ООД от двама съдружници, e прекъснала дейността си през 2017 г. Дотогава съдружниците са се осигурявали като СОЛ и с прекъсване на дейността са подали в НАП декларация за прекъсване на осигуряване в законоустановения 7-дневен срок....

Отчитане на договор за лизинг

ЕООД, прилагащо НСС, има сключен договор за наем на търговска площ - склад от 01.01.2020 , с ООД, също прилагащо НСС. Договорът за наем е за една година. Наемът се плаща на тримесечие, като наемодателят издава фактура на наемателя. Как следва да се о...

Отчитане на обучение по йога, проведено чрез платформата zoom

Фирма, която не е регистрирана по ДДС, организира йога занимания в зала. При настъпилата коронавирусна зараза решава да премине към онлайн организиране на заниманията чрез платформа zoom. Клиентите ще заплащат практиките по сметката на фирмата. Как с...

Покупка на ДМА по спечелен проект от ЮЛНЦ

През 2019 г. юридическо лице с нестопанска цел печели проект за покупка на дълготрайни материални активи (ДМА). Съгласно бюджета по проекта за екипа на неговото изпълнение са включени и разходи за заплати и осигуровки. Към 31.12.2019 г. тези разходи ...

Поредна стъпка от годишното счетоводно приключване - Бизнескомбинации

Една от стъпките за честно и вярно представяне по време на годишното счетоводно приключване е тази, свързана с коректното признаване на бизнескомбинациите, в финансовите отчети, съставени в съответствие с приложимата счетоводна база. В този смисъл ще...

Право на строеж срещу обезщетение в готови жилища

1. Дружеството строи малки сгради със собствени средства и такива от клиентите. Обикновено му се прехвърля правото на строеж срещу обезщетение в готови жилища с нотариален акт, в който са написани кв.м и цената на всяко отделно обезщетение. При пр...

При незаконно уволнение се дължи връщане на обезщетенията по чл. 220 и чл. 222, ал. 1 КТ

Детска учителка е освободена от работа поради съкращаване в щата. В заповедта за уволнение е разпоредено да й бъдат изплатени обезщетения по чл. 220 и чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. Заповедта за уволнение е отменена от съда. Лицето е възстановен...

Признаване за данъчни цели на счетоводно отчетените разходи за пътуване и престой на собствениците на дружество

Имат ли право собствениците на дружеството на командировъчни разходи, когато доставят продукция на клиентите ни със служебен транспорт, и ако имат право, достатъчна ли е заповедта за командировка за отчитане на разходите? Нямат сключени трудови догов...

Справочник

Подаването на данъчна декларация за недвижим имот вече става електронно

Дъpжaвнa aгeнция “Eлeктpoннo yпpaвлeниe” Дaнъчнa дeклapaция зa нeдвижимитe имoти вeчe мoжe дa ce пoдaвa и пo eлeктpoнeн път пpeз Eдинния пopтaл зa eлeктpoнни aдминиcтpaтивни ycлyги, koйтo ce пoддъpжa oт Дъpжaвнa aгeнция “Eлeктpoннo yпpaвлeниe” (ДAEУ...

Последователни доставки на стока (в сила от 01.01.2020 г.)

Национална агенция за приходите I. ОТНОСИМА РАЗПОРЕДБА И ЦЕЛ Относима разпоредба Част четвърта “а” с чл. 65а от ЗДДС - Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока - нови - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 ...

Справочна информация бр. 41/2020

Централни валутни курсове за периода 30.10. - 05.11.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...