Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-147 от 22.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставка на физическа книга - игра на лица от ЕС и трети страни

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-147 от 03.06.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № М-26-С-367#1 от 03.06.2020 г. и Дирекция ОДОП гр. … с техен изх. № 480-1/ 11.06.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данъ...

№ 07-00-170 от 23.07.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи писмено запитване с вх. № ……………./13.07.2020 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ………., относно разяснение за дължими данъци и осигуровки при изплащане на възнаграждение за изработка и поддръжка на са...

№ 07-00-192 от 31.07.2020 г. Относно: Задължение за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и данък общ доход по реда на ЗДДФЛ на членовете на съвета на директорите на акционерно дружество

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……../24.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: В дружеството е назначен нов член на съвета на...

№ 08-00-11 от 06.08.2020 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 24.07.2020 г., относно облагане с данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С декларация по чл. 54 от ЗМДТ от 27.05.2004 г. и приложено копие от...

№ 3-1327 от 12.08.2020 г. Относно: Счетоводно и данъчно третиране на извършени апортни вноски с дялове

Според изложеното в запитването „В“ ООД притежава дялове в предприятия, представени в баланса на обща стойност 600 000 лв. През 2017 г. „В“ ООД извършва апорт на тези дялове по реда на Търговския закон (ТЗ) в капитала на „И“ АД. В резултат на тази стопанска операция „В“ ООД придо...

№ 96-00-144 от 22.06.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. и регистрация по чл. 97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-144 от 05.06.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на разпоредбите на чл.3, ал.1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фи...

№ 96-00-179 от 23.07.2020 г. Относно: Продажба на имот от нерегистрирано по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-179 от 09.07.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. То притежава незастроен поземлен имот /УПИ/ в гр. П, придобит през 2013 г. Данъчната оценка на имота е...

№ 96-00-199 от 06.08.2020 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за председател на сдружение с нестопанска цел.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./27.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: СНЦ „ДА“ е регистрирано през м. февруари 2020 г...

№ 96-00-201 от 06.08.2020 г. Относно: Завеждане на дълготраен материален актив

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 29.07.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило елементи за индустриално скеле от Германия. Скелето се използва в дейността на предприятието, която е монтаж и демонтаж на индуст...

Анотации

Допълнителни възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по основен трудов договор в община С. като старши счетоводител на 8 часа с работно място кметство с. Ж., община С. По този трудов договор не ми се начислява клас за прослужено време. Не съм държавен служител. Всички служители ...

Издаване на удостоверения за трудов стаж при закрито предприятие без правоприемник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране в Испания. Българската трудова книжка при съставянето е допусната техническа грешка свързана с датата на раждане, което пречи за пенсионирането ми пред испанските власти. Предприятието, където е съставен доку...

Ползване на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За времето на неплатен отпуск в размер на 60 работни дни през юли и август месец 2020 г. (признати за трудов стаж) полага ли се платен отпуск? От запитването не става ясно, на какво основание лицето е ползвало неплатен отпуск от 60...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На счетоводител в училище му предстои пенсиониране, който е назначен на трудов договор на 2 часа. Основния трудов договор е на друго място. Има ли право на обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ - на лица от непедагогическия п...

Преместване на работник или служител в друго населено място

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия работодател може да премести работник на друго място, включително и в друго населено място? В Кодекса на труда (КТ) има специални правила, свързани с обезщетения, които работодател дължи при преместване...

Работодателят има възможност да организира ползването на почивките на отделните работници и служители по различно време, така че да се избягва възможността да се използва едновременно от всички тях

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Мога ли като работодател да забраня на служителите си от отдел Администрация да излизат извън сградата на офиса ни по време на обедната си почивка, които понякога обядват заедно в близките заведения, което считам за опасно предвид си...

Регистрация на дружества по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕТ “А” осъществява търговия с GSM аксесоари и осветителни тела, а “В” ЕООД извършва ремонт на мобилни устройства. Двете фирми работят в един магазин. В предприятието на едноличния търговец има един нает ...

Справки за изплащане на дължими възнаграждения при работодател в несъстоятелност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят е обявен в несъстоятелност, няма синдик, собственикът е чужденец и не е в страната. Несъстоятелността е обявена по искане на ДИТ, след подадени молба на работници за неполучени възнаграждения. Извършена е проверка от Д...

Създаване и съхраняване на документите от трудовото досие на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (Наредбата) предвижда, че документи, които изискват съгласието и на двете стран...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2020 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 21 от 2020 г.

ДВ, бр. 67 от 28.7.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Решение за избиране на заместник-омбудсман Решение за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България Решение за попълване ...

Справочна информация бр. 21/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 октомври - 10 ноември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни ме...

PDF версия на броя

Брой 21 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...