Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.
PDF версия на броя

Брой 21 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-147 от 22.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставка на физическа книга - игра на лица от ЕС и трети страни

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-147 от 03.06.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № М-26-С-367#1 от 03.06.2020 г. и Дирекция ОДОП гр. … с техен изх. № 480-1/ 11.06.2020 г., относно данъчно трети...

№ 07-00-170 от 23.07.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи писмено запитване с вх. № ……………./13.07.2020 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ………., относно разяснение за дължими данъци и осигуровки при изплащане на възнаграждение ...

№ 07-00-192 от 31.07.2020 г. Относно: Задължение за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и данък общ доход по реда на ЗДДФЛ на членовете на съвета на директорите на акционерно дружество

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……../24.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: В дружеството е ...

№ 08-00-11 от 06.08.2020 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 24.07.2020 г., относно облагане с данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С декларация по чл. 54 от ЗМДТ от 27.0...

№ 3-1327 от 12.08.2020 г. Относно: Счетоводно и данъчно третиране на извършени апортни вноски с дялове

Според изложеното в запитването „В“ ООД притежава дялове в предприятия, представени в баланса на обща стойност 600 000 лв. През 2017 г. „В“ ООД извършва апорт на тези дялове по реда на Търговския закон (ТЗ) в капитала на „И“ АД. В резултат на тази ст...

№ 96-00-144 от 22.06.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. и регистрация по чл. 97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-144 от 05.06.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на разпоредбите на чл.3, ал.1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за р...

№ 96-00-179 от 23.07.2020 г. Относно: Продажба на имот от нерегистрирано по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-179 от 09.07.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. То притежава незастроен поземлен имот /УПИ/ в гр. П, придобит през 2013 ...

№ 96-00-199 от 06.08.2020 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за председател на сдружение с нестопанска цел.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./27.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: СНЦ „ДА“ е регист...

№ 96-00-201 от 06.08.2020 г. Относно: Завеждане на дълготраен материален актив

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 29.07.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило елементи за индустриално скеле от Германия. Скелето се използва в дейността на предприятието, която...

Анотации

Допълнителни възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по основен трудов договор в община С. като старши счетоводител на 8 часа с работно място кметство с. Ж., община С. По този трудов договор не ми се начислява клас за прослужено време. Не съм държав...

Издаване на удостоверения за трудов стаж при закрито предприятие без правоприемник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране в Испания. Българската трудова книжка при съставянето е допусната техническа грешка свързана с датата на раждане, което пречи за пенсионирането ми пред испанските власти. Предпри...

Ползване на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За времето на неплатен отпуск в размер на 60 работни дни през юли и август месец 2020 г. (признати за трудов стаж) полага ли се платен отпуск? От запитването не става ясно, на какво основание лицето е ...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На счетоводител в училище му предстои пенсиониране, който е назначен на трудов договор на 2 часа. Основния трудов договор е на друго място. Има ли право на обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ -...

Преместване на работник или служител в друго населено място

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия работодател може да премести работник на друго място, включително и в друго населено място? В Кодекса на труда (КТ) има специални правила, свързани с обезщетения, които раб...

Работодателят има възможност да организира ползването на почивките на отделните работници и служители по различно време, така че да се избягва възможността да се използва едновременно от всички тях

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Мога ли като работодател да забраня на служителите си от отдел Администрация да излизат извън сградата на офиса ни по време на обедната си почивка, които понякога обядват заедно в близките заведения, кое...

Регистрация на дружества по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕТ “А” осъществява търговия с GSM аксесоари и осветителни тела, а “В” ЕООД извършва ремонт на мобилни устройства. Двете фирми работят в един магазин. В предприятието на едно...

Справки за изплащане на дължими възнаграждения при работодател в несъстоятелност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят е обявен в несъстоятелност, няма синдик, собственикът е чужденец и не е в страната. Несъстоятелността е обявена по искане на ДИТ, след подадени молба на работници за неполучени възнагражде...

Създаване и съхраняване на документите от трудовото досие на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (Наредбата) предвижда, че документи, които изисква...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2020 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 21 от 2020 г.

ДВ, бр. 67 от 28.7.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Решение за избиране на заместник-омбудсман Решение за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република ...

Справочна информация бр. 21/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 октомври - 10 ноември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...