Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 2 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2021 г. и от 1 януари 2022 г. влизат в сила изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., направени в § 71 от ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност. Промени в сила от 1 ян...

Промените в ЗДДС за 2021 г.

С § 1-70 на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в ЗДДС са направени промени, свързани със: - изпълнението на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995 на Съвета; - писмо на Европейската комисия отно...

Държавен вестник

ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 304 от 6 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 260 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. 2. По...

ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март...

Въпроси и отговори

Обезщетение за майчинство при трудов договор със срок за изпитване

Работничка е назначена по трудов договор за неопределено работно време с шестмесечен срок за изпитване в полза на работодателя. Предстои й да излезе в майчинство малко преди изтичането на изпитателния срок. Ако трудовият договор бъде прекратен преди ...

Определяне на основна икономическа дейност за ДОО И ЗО

Дружество осъществява няколко дейности. Като основен КИД в търговския регистър е посочило една от дейностите, но иска да смени КИД. Какви са критериите, по които се определя КИД, който се записва в търговския регистър като основен? В Закона за бюджет...

Право на данъчен кредит

Дружество подава Заявление за регистрация по ЗДДС два месеца след срока, в който е било задължено да го направи. От НАП го регистрират и изпращат Покана по чл. 103 от ДОПК за подаване на корекционна декларация по ДДС за първия данъчен период след рег...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2020 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НС...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2021 г.

Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2021 г., са публикувани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. Значителни са измененията в сроковете за деклариране и внасяне на данъците, вкл. на авансовите вноски. Но има и други съществени...

Счетоводно и данъчно третиране на неизползвани отпуски

Имаме трима служители, които не са си ползвали отпуска за 2020 г. и отказват да го направят до края на годината. Работодателят не е съгласен с това, даже няколко пъти им казва да си го ползват. Фирмата е от 28 човека и не сме спирали дейност заради К...

Справочник

Без запори върху пенсиите до 650 лева

Национален осигурителен институт Пенсиите в размер до 650 лв. няма да бъдат запорирани от 1 януари 2021 г. Причината е промяната в размера на минималната работна заплата от 610 на 650 лева. Съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс и Да...

Нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г., в сила от 1.01.2021 г.

Министерство на труда и социалната политика [[table_1]]...

Пенсиите през 2021 г.

Национален осигурителен институт Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.), обнародван в “Държавен вестник”, бр. 103 от 04.12.2020 г., са приети промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) относно р...

Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона

Национална агенция за приходите По отношение на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, в сила от 01.01.2021 г. Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалищ...

Справочна информация бр. 2/2021

Централни валутни курсове за периода 08.12. - 14.01.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...