начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 2 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2021 г. и от 1 януари 2022 г. влизат в сила изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., направени в § 71 от ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност. Промени в сила от 1 ян...

Промените в ЗДДС за 2021 г.

С § 1-70 на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в ЗДДС са направени промени, свързани със: - изпълнението на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995 на Съвета; - писмо на Европейската комисия отно...

Държавен вестник

ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 304 от 6 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 260 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. 2. По...

ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март...

Въпроси и отговори

Обезщетение за майчинство при трудов договор със срок за изпитване

Работничка е назначена по трудов договор за неопределено работно време с шестмесечен срок за изпитване в полза на работодателя. Предстои й да излезе в майчинство малко преди изтичането на изпитателния срок. Ако трудовият договор бъде прекратен преди ...

Определяне на основна икономическа дейност за ДОО И ЗО

Дружество осъществява няколко дейности. Като основен КИД в търговския регистър е посочило една от дейностите, но иска да смени КИД. Какви са критериите, по които се определя КИД, който се записва в търговския регистър като основен? В Закона за бюджет...

Право на данъчен кредит

Дружество подава Заявление за регистрация по ЗДДС два месеца след срока, в който е било задължено да го направи. От НАП го регистрират и изпращат Покана по чл. 103 от ДОПК за подаване на корекционна декларация по ДДС за първия данъчен период след рег...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2020 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НС...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2021 г.

Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2021 г., са публикувани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. Значителни са измененията в сроковете за деклариране и внасяне на данъците, вкл. на авансовите вноски. Но има и други съществени...

Счетоводно и данъчно третиране на неизползвани отпуски

Имаме трима служители, които не са си ползвали отпуска за 2020 г. и отказват да го направят до края на годината. Работодателят не е съгласен с това, даже няколко пъти им казва да си го ползват. Фирмата е от 28 човека и не сме спирали дейност заради К...

Справочник

Без запори върху пенсиите до 650 лева

Национален осигурителен институт Пенсиите в размер до 650 лв. няма да бъдат запорирани от 1 януари 2021 г. Причината е промяната в размера на минималната работна заплата от 610 на 650 лева. Съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс и Да...

Нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г., в сила от 1.01.2021 г.

Министерство на труда и социалната политика [[table_1]]...

Пенсиите през 2021 г.

Национален осигурителен институт Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.), обнародван в “Държавен вестник”, бр. 103 от 04.12.2020 г., са приети промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) относно р...

Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона

Национална агенция за приходите По отношение на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, в сила от 01.01.2021 г. Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалищ...

Справочна информация бр. 2/2021

Централни валутни курсове за периода 08.12. - 14.01.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...