Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 4 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 4 от 2021 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Електронното връчване на съобщения и призовки – нови моменти в правната уредба

1. Извънредната епидемична обстановка доведе до все по-широкото навлизане на дигитализацията в обществените дейности. Забавеното и досега отлагано електронно връчване на съобщения, призовки и книжа в съдебната система получи законова уредба със Закона за изменение и допълнение на...

Значими изменения и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат и попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г.

I. Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2020 г. Основните изменения и допълнения в ЗКПО и в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010) за 2020 г. са свързани със: • режима за регулиране на слабата капитализаци...

Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2021 г.

Посредством ЗИД на ЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 година, бяха въведени поредните годишни изменения в данъчните закони, влизащи в сила считано от новата, 2021 година. В настоящата статия ще разгледаме промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

Промените в ЗАДС за 2021 г.

С § 71 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИД ЗДДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., са направени изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Промените имат за цел да: - оптимизират контрола...

Въпроси и отговори от практиката

Възнаграждения на лекарите и сестрите на първа линия

Въпрос: Във връзка с пандемията от коронавирус на лекарите и сестрите на първа линия в болниците се дават по 1000 лв. нетно възнаграждение. На личните лекари и сестрите в доболничната помощ се дават съответно 1000 лв. на личните лекари и 360 лв. на медицинските сестри. Тези суми ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Предстои пенсиониране на наш служител. Лицето е лекар. Назначен е на работа в ООД и работи повече от 10 години към същото дружество. Съгласно чл. 222 от КТ той има право на шест брутни работни заплати обезщетение. Дружеството няма колективен трудов договор. Има сключен до...

Облагане доходите на физическо лице от продажба на апартамент

Въпрос: Физическо лице съм, закупила съм през месец 2.2018 г. идеална част от УПИ за 32 000 лева. През месец 3.2021 г. учредявам право на строеж върху имота. През месец 3.2023 година построеният обект ще има подписан Акт 16 и разрешение за ползване и ще бъдем въведени във владени...

Облагане доходите от продажбата на недвижим имот от физическо лице

Въпрос: Физическо лице през текущата година е придобило имот чрез строеж върху общинска земя с право на строеж. Продава една част на физическо лице за 20 000 лева - плащане веднага по банков път. Друга част продава на ООД, в която е съдружник, за 25 000 лева - данъчна оценка 42...

Отчетна стойност на активи

Въпрос: Дружество закупува производствена сграда със земя около нея за 130 хил. Тази цена е посочена в нотариалния акт. Посочена е и данъчната цена - 171 хил. лв. В нотариалния акт сумите не са поотделно за земята и сградата. В декларация чл. 14 трябва да се попълнят на два отде...

Признаване на разходи за командировка

Въпрос: Може ли собственик и управител на ЕООД, регистриран като самоосигуряващо се лице, полагащ личен труд, да се командирова. Разходът за командировка признава ли се за разход на дружеството? Отговор: Няма пречка лицето да се командирова. Съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за к...

Първоначална оценка, последваща оценка и амортизация на автомобил

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, която се занимава с износ на хранителни стоки към страни в Европейския съюз, желае да си закупи нов кемпер за 120 000 лв. с ДДС. Възстановява ДДС всеки месец. Ще използват кемпера за търсене на нови клиенти в различни градове, вместо да използв...

Счетоводни и данъчни аспекти при отчитане на криптовалути

Въпрос: Българско дружество закупува криптовалути (биткойн, етериум и други), които смята да държи за много години напред. При продажбата им ще се считат ли те за стока, върху която да трябва да се начисли ДДС? А при положение че фирмата не е регистрирана по ДДС, ще представлява ...

Текущ ремонт или подобрение на ДМА

Въпрос: Основната дейност на фирмата е свързана с предоставяне на телекомуникационни услуги. Дружеството притежава множество компютри. След амортизиране на компютър започваме да подменяме съставните му части (твърд диск, процесор и други). Подмяната на частите не става едновремен...

Писма и указания

№ 20-00-220 от 22.12.2020 г. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн, ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн, ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г.)

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите: 1. Закон за бюджета на държавното обще...

№ ПНМД-01-96/2020 г. от 11.11.2020 г. ОТНОСНО: Система за контрол на достъпа с лицево разпознаване с мониторинг на телесната температура

Становище Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав – председател: Венцислав Караджов и членове: Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 14.11.2020 г., разгледа искане за становище (рег. № ПНМД-01-96/02.10.2020 г.), с което старши учител в учебно зав...

Решения на ВАС

Решение № 109 от 06.01.2021 г. по адм. дело № 8342/2020 г.

Предмет на спора е възложена отговорност по чл. 19 ДОПК за задължения на ЕООД за: корпоративен данък за 2015 г.; данък върху доходите на физическите лица по чл. 24, ал. 1 ЗДДФЛ за периода 02. – 06.2016 г.; данък върху добавената стойност за данъчни периоди 03., 05. – 12.2015 г. и...

Решение № 110 от 06.01.2021 г. по адм. дело № 6066/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 06. – 11.2017 г., 03. и 04.2018 г. с лихви в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит и корпоративен данък по ЗКПО за 2017 г. с лихви. Нормата на чл. 226 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от ...

Решение № 116 от 06.01.2021 г. по адм. дело № 8770/2020 г.

Предмет на спора е определен допълнителен корпоративен данък и лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се ...

Решение № 133 от 06.01.2021 г. по адм. дело № 7753/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период 08.2018 г. - установен размер на подлежащ на ползване данъчен кредит, респ. ДДС за възстановяване при деклариран ДДС за възстановяване. Нормата на чл. 73, ал. 1 ЗДДС, приложена към процесната фактура, изисква из...

Решение № 15905 от 22.12.2020 г. по адм. дело № 8094/2020 г.

Предмет на спора са установена данъчна загуба за 2010 г., 2013 г. и 2014 г.; установен корпоративен данък за 2011 г. и 2012 г. и установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 12.2009 г.; 03. - 08.2010 г.; 11.2010 г.; 12.2010 г.; 05.2011 г.; 08. - 11.2011 г.; 01.2012 г.; 02.201...

Решение № 178 от 07.01.2021 г. по адм. дело № 8164/2020 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и лихва. Реалността на доставката е основно изискване за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит, съгласно чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС, в каквато насока са и изискванията на правото на ЕС, залегнали в Директива 200...

Решение № 190 от 07.01.2021 г. по адм. дело № 9253/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди 10., 11., 12.2015 г., 01. и 02.2016 г. и задължения за корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. и лихви за забава. В приложимата нормативна уредба не съществува изискване за посочване на ЕГН, респ. номер на лична...

Решение № 191 от 07.01.2021 г. по адм. дело № 9184/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на приспдане на данъчен кредит по ЗДДС за данъчен период: 03.2018, в резултат на което е установен ДДС за внасяне. Съгласно националния данъчен закон и постоянната практика на СЕС по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/...

Решение № 195 от 07.01.2021 г. по адм. дело № 7123/2020 г.

Предмет на спора е определен за внасяне данък върху добавената стойност ведно с лихва за забава в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период ноември 2017 г. по няколко фактури, издадени от ЕООД на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т....

Решение № 196 от 07.01.2021 г. по адм. дело № 7173/2020 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения за данък върху добавената стойност по ЗДДС от данъчен период 07.2016 г. до данъчен период 12.2016 г. и лихва. Доказано е наличие на предпоставки за провеждане на ревизията по особения ред на чл. 122 и сл. ДОПК, конкретно посочени...

Решение № 56 от 05.01.2021 г. по адм. дело № 8038/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за 01.2014 г. по фактура с предмет на доставка „жп руски талиги - ЦНИИТ, оборудвани комплект с колооси, нови“. За да откажат правото на приспадане на данъчен кредит и да не възстановят претендирания ДДС за възстан...

Решения на ВКС

Решение № 21 от 07.02.2019 г. по гр. дело № 2171/2018 г., IV г.о.

Предварителният договор за продажба трябва да съдържа уговорки за вещта и цената, като е допустимо с договора да е обещано прехвърляне на повече от една вещ при общо посочена цена. В този случай предмет на предварителния договор са повече от една вещ, но предмет на иска по чл. 19...

Решение № 35 от 07.03.2019 г. по търг. дело № 1165/2018 г., II т.о.

Отменителните искове имат облигационен, а не вещен характер, доколкото евентуалната им основателност не води до обратен транслативно-вещен ефект, т.е. връщане на правата върху имотите отново в патримониума на съпрузите, съответно в режим на СИО, и има за последица само осигуряван...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 6 до бр. 9 от 2021 г.

ДВ, бр. 6 от 22.1.2021 г. Народно събрание Решение по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД Решение за попълване състава на Комисията за контрол ...

PDF версия на броя

Брой 4 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...