Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2021 г.
Законодателство

Осигурителни права през 2021 г. по време на получаване на компенсации по ПМС № 418 от 30.12.2020 г.

В “Държавен вестник” бр. 2 от 8 януари 2021 г., е обнародвано постановление на Министерския съвет № 418 от 30 декември 2020 Г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работ...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене текстове от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се ограничава високоетажното строителство в районите, предвидени за ниско застрояване и по черноморското крайбрежие - зона А и зона Б

Народното събрание прие на второ четене текстове от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се ограничава високоетажното строителство в районите, предвидени за ниско застрояване и по черноморското крайбрежие - зона А и зона Б. С приетите разпоредби от Закона за устройс...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвеждат изискванията на приетия на ниво Европейски съюз законодателен пакет “Отпадъци” и европейските изисквания за депонирането им. С новите разпоредби се въвеждат целите за подгото...

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за кредитните институции

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за кредитните институции. Европейската комисия и Европейският банков орган се уведомяват за всеки закон, който изрично позволява на предприятие, различно от кредитна институция, да извършва публично привличане на влогове и други...

Държавен вестник

ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.

Народно събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. 2. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 4. Закон за ратифициране на Споразумението за кредитна лини...

ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 365 от 17 декември 2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални р...

Въпроси и отговори

Данъчно признаване на извършен разход за медицински преглед и изследвания

Издадена е фактура за медицински преглед и изследвания, платена в брой на физическо лице, назначено по трудов договор. Фирмата желае да му възстанови средствата. Какво трябва да се направи, за да се ползва разходът? Поради факта, че поставяте въпроса за възстановяване на средств...

Данъчно третиране на възнаграждение, получено от чуждестранно физическо лице за бизнес консултантски услуги, предоставени на българска фирма

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС с основна дейност кореборемонт, има склюен договор с лице (финансист-икономист) от Украйна за бизнес консултантски услуги със срок 4 месеца. Дейност по договора (фактическо изпълнение) - Украйна. Обща цена на договора - 4000 евро. Ще има и пр...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна база, свързана с консолидиран...

Превръщане на срочен трудов договор в договор за неопределено време

След изтичане срока на трудовия договор на наш служител на петия ден преди обяд той подава молба до управителя за продължаване на договора за неопределено време. При положение че към деня на подаване на молбата служителят има изработени 4 работни дни след изтичане срока на догово...

Предизвестие при уволнение поради предстоящо пенсиониране

Работник предстои да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и искаме да прекратим трудовия договор на това основание. Може ли предизвестието да му бъде отправено един месец предварително и да изтече към датата на придобиване правото на пенсия? Когато работникът или служите...

Санкции при неизплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Какви са санкциите за работодател, който не изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит с аргумента, че то е включено в основното трудово възнаграждение? В съответствие с чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда в трудовия договор се съдържат данни за страни...

Третиране по ЗДДС при временно складиране на стоки

Българска фирма, регистрирана по ДДС, внася стока от Турция в режим временно складиране на територията на България. Стоката е продадена и транспортирана към страна извън ЕС. Какви документи трябва да притежава българската фирма за вноса на стоката от Турция и дължи ли ДДС по този...

Справочник

Издаване на справките за изплащане на дължими възнаграждения при производство по несъстоятелност

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика Въпрос: Ако работодателят е обявен в несъстоятелност, няма синдик, собственикът е чужденец и не е в страната, кой ще издаде справките за изплащане на дължими възнаграждения? Несъстоятелност е обяв...

Как законно да си намаля данъците

Национална агенция за приходите Наистина ли мога да си намаля законно данъците? Да. Това е напълно постижимо. Можете да направите дарение или да изберете да внасяте лични вноски за доброволно пенсионно или здравно осигуряване. Съществува вариант и да си закупите осигурителен ста...

Справочна информация бр. 6/2021

Централни валутни курсове за периода 05.02. - 11.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

PDF версия на броя

Брой 6 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...