Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 6 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Осигурителни права през 2021 г. по време на получаване на компенсации по ПМС № 418 от 30.12.2020 г.

В “Държавен вестник” бр. 2 от 8 януари 2021 г., е обнародвано постановление на Министерския съвет № 418 от 30 декември 2020 Г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изп...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене текстове от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се ограничава високоетажното строителство в районите, предвидени за ниско застрояване и по черноморското крайбрежие - зона А и зона Б

Народното събрание прие на второ четене текстове от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се ограничава високоетажното строителство в районите, предвидени за ниско застрояване и по черноморското крайбрежие - зона А и зона Б. С приетите р...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвеждат изискванията на приетия на ниво Европейски съюз законодателен пакет “Отпадъци” и европейските изисквания за депонирането им. С новите разпоредби...

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за кредитните институции

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за кредитните институции. Европейската комисия и Европейският банков орган се уведомяват за всеки закон, който изрично позволява на предприятие, различно от кредитна институция, да извършва публично...

Държавен вестник

ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.

Народно събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. 2. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 4. Закон за ратифициране на С...

ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 365 от 17 декември 2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република Бъ...

Въпроси и отговори

Данъчно признаване на извършен разход за медицински преглед и изследвания

Издадена е фактура за медицински преглед и изследвания, платена в брой на физическо лице, назначено по трудов договор. Фирмата желае да му възстанови средствата. Какво трябва да се направи, за да се ползва разходът? Поради факта, че поставяте въпрос...

Данъчно третиране на възнаграждение, получено от чуждестранно физическо лице за бизнес консултантски услуги, предоставени на българска фирма

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС с основна дейност кореборемонт, има склюен договор с лице (финансист-икономист) от Украйна за бизнес консултантски услуги със срок 4 месеца. Дейност по договора (фактическо изпълнение) - Украйна. Обща цена на дог...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Превръщане на срочен трудов договор в договор за неопределено време

След изтичане срока на трудовия договор на наш служител на петия ден преди обяд той подава молба до управителя за продължаване на договора за неопределено време. При положение че към деня на подаване на молбата служителят има изработени 4 работни дни...

Предизвестие при уволнение поради предстоящо пенсиониране

Работник предстои да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и искаме да прекратим трудовия договор на това основание. Може ли предизвестието да му бъде отправено един месец предварително и да изтече към датата на придобиване правото на пенсия? ...

Санкции при неизплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Какви са санкциите за работодател, който не изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит с аргумента, че то е включено в основното трудово възнаграждение? В съответствие с чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда в трудовия догов...

Третиране по ЗДДС при временно складиране на стоки

Българска фирма, регистрирана по ДДС, внася стока от Турция в режим временно складиране на територията на България. Стоката е продадена и транспортирана към страна извън ЕС. Какви документи трябва да притежава българската фирма за вноса на стоката от...

Справочник

Издаване на справките за изплащане на дължими възнаграждения при производство по несъстоятелност

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика Въпрос: Ако работодателят е обявен в несъстоятелност, няма синдик, собственикът е чужденец и не е в страната, кой ще издаде справките за изплащане на дължими възнагра...

Как законно да си намаля данъците

Национална агенция за приходите Наистина ли мога да си намаля законно данъците? Да. Това е напълно постижимо. Можете да направите дарение или да изберете да внасяте лични вноски за доброволно пенсионно или здравно осигуряване. Съществува вариант и д...

Справочна информация бр. 6/2021

Централни валутни курсове за периода 05.02. - 11.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...