Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 5 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 5 от 2021 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 ...

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г. Обн., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители по смисъла на чл. 121а от Код...

Коментар на експерта

Нулевата данъчна ставка за ДДС при превозни услуги в международния стоков трафик

При доставки на стоки, предназначени за трети страни, в операцията обикновено участват няколко данъчно задължени лица - доставчик на стоката, превозвачи, спедитори, застрахователи и митнически посредници. В такива случаи възниква въпрос дали всички участници в една такава операци...

Промени в ЗМДТ

От 1 януари 2021 г. влизат в сила промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), обн. в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. Законът е изменен с § 82 от ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност. 1. Промени в документите за доказване завършеност на сграда До 1 януари 2...

Промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са обнародвани в ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г. Правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение при командироване в рамките на предоставя...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчна основа при субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка

Въпрос: Транспортна фирма с превоз на пътници има сключен договор с Община “С.”. Фирмата изготвя всеки месец по искане на общината протокол на основание чл. 117, ал. 1 от ЗДДС и чл. 81, ал. 1 от ППЗДДС с основание: компенсация безплатно и по намалени цени на пътуване с данъчна ос...

Данъчни аспекти при отдаване на съпружески апартамент под наем чрез платформата „Букинг“

Въпрос: Отдаваме съпружески апартамент под наем чрез платформата „Букинг“. По какъв начин е най-удачно да се декларира доходът, чрез фирма или може и като физическо лице? Какви са данъчните и осигурителните вноски при различните варианти? Може ли да си декларирам дохода, без да и...

Данъчни аспекти при търговия с акции през онлайн платформа

Въпрос: Физическо лице търгува с акции през платформата Revolut - британска финтех компания. На месец има най-малко 10 покупко-продажби, т.е. купува акции на дадена компания, след няколко дена ги продава или всички или част от тях и купува акции на друга компания и т.н. Платформа...

Документална обоснованост

Въпрос: Фирмата ни е агент на застрахователно дружество и има задължение да плаща ежегодно до 31.01. такса за общ финансов надзор на КФН. Правим го, но нямаме никакъв документ за този разход. На какво основание да отчитам разхода и откъде, ако е възможно и необходимо да изискам т...

Доставка на услуга „поддръжка на интернет“

Въпрос: Българско ЮЛНЦ, регистрирано по реда на чл. 96 от ЗДДС, започва да получава услуга - поддръжка на интернет страница от лице от ЕС, което също е регистрирано в съответната държава членка. 1. Какви документи следва да се издадат от страна на ЮЛНЦ и в кои колони да се впишат...

Извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица

Въпрос: Имам питане относно приложимостта на чл. 96, ал. 10 в строителството при следните фактически обстоятелства: Физическо лице е собственик на три юридически лица, занимаващи се със строителство като инвеститор. Две от юридически лица имат активна дейност, регистрирани са по ...

Облагаема доставка с нулева ставка

Въпрос: Дружеството ни извършва търговия на едро на инвитро диагностични изделия, предназначени за диагностика на COVID-19. Тези медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и на Закона за медицинските изделия. Дружеството ...

Облагане доходите от продажба на недвижим имот и на движимо имущество

Въпрос: Физическо лице купува апартамент на през м. 1.2021 г. на стойност 60 000 лева. През м. 2.2021 г. продава апартамента за 61 000 лв. Също така продава обзавеждане (движимо имущество) от друг апартамент на стойност 60 000 лв. Продажбите се случват еднократно. Подлежи ли физи...

Облагане с ДДС при доставка на материали за монтаж

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС през м. октомври 2020 г., продава материали на немска фирма, регистрирана по ЗДДС. Издадохме фактура с 0% начислено ДДС съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗДДС. През м. декември получихме от същата фирма 10 000 лв. за извършване на монтаж и до...

Освободени доставки в сферата на здравеопазването

Въпрос: ООД е регистрирано като медицински център със съответната регистрация в РЗИ. Като лечебно заведение компанията възнамерява да извършва следната дейност: организиране и провеждане на здравословни почивки, които освен стандартните туристически услуги включват комплекс от ме...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Въпрос: Дружество – застрахователен посредник, предстои да назначи по граждански договор лице пенсионер за срок от една година за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 1. Може ли лицето да е на граждански договор, а не на трудов? Ще възникне ли проблем с НАП за вида на договора?...

Осигуряване на съдружник в ООД

Въпрос: Едно физическо лице е съдружник в ООД. Осигурявам го за всички осигурителни случаи. Може ли от същата фирма да му изплатя сума по граждански договор? Отговор: От поставения въпрос не става ясно съдружникът в ООД-то в качеството си на какъв е осигуряван „за всички осигури...

Отчитане амортизация на ДМА

Въпрос: Фирма ползва двора си като паркинг, съответно паркоместата се дават под наем. Към коя категория ДМА да се отнесе този актив на дружеството, за да се определи коректен процент на амортизацията му? Отговор: Дълготрайните материални активи се представят чрез следните статии...

Отчитане на апортна вноска

Въпрос: Фирма „Х“ ЕООД прави друга фирма „А“ ЕООД с апортна вноска като капитал, която представлява сграда за 100 000 лв. Как се осчетоводява апортната вноска. Банковата сметка, която ще се открива, трябва ли да е на същата стойност? Апортната вноска, т.е. сградата, завежда ли се...

Подаване на VIES декларация

Въпрос: Фирма X, дилър на автомобили втора употреба, регистрирана по ДДС, продава автомобил втора употреба за гръцко юридическо лице с активен VAT номер с основание на фактурата чл. 143 от ЗДДС. Режим на облагане на маржа - стоки втора употреба. Юридическото лице съставя протокол...

Последващите разходи за дълготрайни материални активи

Въпрос: Основната дейност на фирмата е свързана с предоставяне на телекомуникационни услуги. Дружеството притежава множество компютри. След амортизиране на компютър започваме да подменяме съставните му части (твърд диск, процесор и други). Подмяната на частите не става едновремен...

Продължаване срока на трудовия договор

Въпрос: С наш служител сме сключили трудов договор по чл. 68, ал. 4, от КТ за срок от 1 година. Възможно ли е със съгласието на двете страни и в съответствие с чл. 119 от КТ срокът на този договор да бъде удължен с още 2 години? Отговор: В съответствие с чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от...

Режим на облагане на маржа

Въпрос: Регистрирана по ДДС фирма закупува лек автомобил без ДДС на основание чл. 143 от ЗДДС в м. 12.2020 г. През м. 01.2021 г. фирмата решава да продаде автомобила на физическо лице, следва ли да се начислява ДДС във фактурата за продажба? Отговор: На основание чл. 143, ал. 1 ...

Текущ ремонт на ДМА

Въпрос: Имам компютър, който се състои от 10 части, една от които е твърд диск. През м. януари аз заменям стария твърд диск с нов. В тази ситуация има ли „изменение на отделен актив“? С подмяна на един хард диск (една част от общо десет) аз променям ли полезния живот на целия ком...

Трудова дейност на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Дейността на фирмата е питейно заведение. Във връзка с епидемичната обстановка не работим. Имам лице, назначено по трудов договор, което в момента е в неплатен отпуск. Мога ли аз като самоосигуряващо се лице да подам декларация за прекъсване на дейност? Отговор: Съгласно...

Уведомление до ТД на НАП при изтичане срока на изпитване

Въпрос: Имам договор с работник, сключен на 14.10.2020 г., по чл. 67, ал. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ, със срок на изпитание 3 месеца. Необходимо ли е да подавам уведомление до НАП - четох, че преминава автоматично в безсрочен, но все пак ми е необходимо експертно мнение? Отго...

Писма и указания

№ 20-00-22 от 10.02.2021 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2021 г.)

Във връзка с направените промени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) на основание чл...

Решения на ВАС

Решение № 1000 от 26.01.2021 г. по адм. дело № 9782/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви, в резултат на отказано право на данъчен кредит по две фактури на ЕООД и допълнително начислен ДДС на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС, за неотчетени в счетоводството на дружеството инвойси за 03.2018 г., издадени от испа...

Решение № 1238 от 01.02.2021 г. по адм. дело № 8513/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 10., 11. и 12.2018 г. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права в...

Решение № 14239 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 7712/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г. и лихви. Нормата на чл. 107, ал. 3 ДОПК предвижда издаване на акт за установяване на задължения и в ...

Решение № 14353 от 19.11.2020 г. по адм. дело № 6045/2020 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и установени задължения за данък върху годишна данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ за периода 2012 г. – 2016 г., както и задължения за вноски за ЗО за 2012 г. за периода 2013 г. – 2015 г. ведно с лихви. Според разпоредбата на чл. 35, т. 6...

Решение № 1441 от 03.02.2021 г. по адм. дело № 9806/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на ДДС и коригиран деклариран резултат за данъчния период април 2019 г., като вместо ДДС за възстановяване е установен ДДС за внасяне с лихва. В резултат на тази корекция за данъчния период юни 2019 г. е установен дължим ДДС и лихва...

Решение № 15131 от 08.12.2020 г. по адм. дело № 9097/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2012 г. с лихви за забава. От разпоредбите на чл. 2, 3 и 10 ЗДДФЛ следва разбирането за дохода като положително изменение в имуществото на физическото лице. В случая извършените разходите от Д...

Решение № 1604 от 09.02.2021 г. по адм. дело № 8706/2020 г.

Предмет на спора е акт за регистрация по ЗДДС от 25.07.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - София. Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последоват...

Решение № 1608 от 09.02.2021 г. по адм. дело № 8304/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на търговски обект“ - механа в гр. Бургас, като на основание чл. 187, ал. 1 ЗДДС е забранен достъпът до обекта за срок от 5 дни. Лицето е нарушило формалните изисквания на чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Н...

Решение № 641 от 19.01.2021 г. по адм. дело № 7617/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС на ЕТ за внасяне на задължения за данък върху добавената стойност на трето лице – ООД, за данъчен период 12.2012 г. – септември 2013 г. Съгласно чл. 113, ал. 1, т. 5 ДОПК в заповедта за възлагане на ревизия по общия ред с...

Решение № 937 от 25.01.2021 г. по адм. дело № 6156/2020 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС за периода 01.2012 г. – 04.2017 г. в резултат от отказан данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, чл. 9 и чл. 70, ал. 5 ЗДДС поради липса на осъществени доставки на стоки, материали...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 02.12.2019 г. по тълк. дело № 1/2019 г., ОСГК

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя II.I НКС от 29.01.2019 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по два въпроса, по които е констатирана противоречива практика: 1. От кой момент възниква и става изискуемо задължението п...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 26.02.2021 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 10 до бр. 14 от 2021 г.

ДВ, бр. 10 от 5.2.2021 г. Министерски съвет Постановление № 26 от 1 февруари 2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредба...

PDF версия на броя

Брой 5 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...