Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 5 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 5 от 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 5 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декемв...

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г. Обн., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители...

Коментар на експерта

Нулевата данъчна ставка за ДДС при превозни услуги в международния стоков трафик

При доставки на стоки, предназначени за трети страни, в операцията обикновено участват няколко данъчно задължени лица - доставчик на стоката, превозвачи, спедитори, застрахователи и митнически посредници. В такива случаи възниква въпрос дали всички у...

Промени в ЗМДТ

От 1 януари 2021 г. влизат в сила промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), обн. в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. Законът е изменен с § 82 от ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност. 1. Промени в документите за доказване завър...

Промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са обнародвани в ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г. Правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение при команди...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчна основа при субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка

Въпрос: Транспортна фирма с превоз на пътници има сключен договор с Община “С.”. Фирмата изготвя всеки месец по искане на общината протокол на основание чл. 117, ал. 1 от ЗДДС и чл. 81, ал. 1 от ППЗДДС с основание: компенсация безплатно и по намалени...

Данъчни аспекти при отдаване на съпружески апартамент под наем чрез платформата „Букинг“

Въпрос: Отдаваме съпружески апартамент под наем чрез платформата „Букинг“. По какъв начин е най-удачно да се декларира доходът, чрез фирма или може и като физическо лице? Какви са данъчните и осигурителните вноски при различните варианти? Може ли да ...

Данъчни аспекти при търговия с акции през онлайн платформа

Въпрос: Физическо лице търгува с акции през платформата Revolut - британска финтех компания. На месец има най-малко 10 покупко-продажби, т.е. купува акции на дадена компания, след няколко дена ги продава или всички или част от тях и купува акции на д...

Документална обоснованост

Въпрос: Фирмата ни е агент на застрахователно дружество и има задължение да плаща ежегодно до 31.01. такса за общ финансов надзор на КФН. Правим го, но нямаме никакъв документ за този разход. На какво основание да отчитам разхода и откъде, ако е възм...

Доставка на услуга „поддръжка на интернет“

Въпрос: Българско ЮЛНЦ, регистрирано по реда на чл. 96 от ЗДДС, започва да получава услуга - поддръжка на интернет страница от лице от ЕС, което също е регистрирано в съответната държава членка. 1. Какви документи следва да се издадат от страна на ЮЛ...

Извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица

Въпрос: Имам питане относно приложимостта на чл. 96, ал. 10 в строителството при следните фактически обстоятелства: Физическо лице е собственик на три юридически лица, занимаващи се със строителство като инвеститор. Две от юридически лица имат активн...

Облагаема доставка с нулева ставка

Въпрос: Дружеството ни извършва търговия на едро на инвитро диагностични изделия, предназначени за диагностика на COVID-19. Тези медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и на Закона за меди...

Облагане доходите от продажба на недвижим имот и на движимо имущество

Въпрос: Физическо лице купува апартамент на през м. 1.2021 г. на стойност 60 000 лева. През м. 2.2021 г. продава апартамента за 61 000 лв. Също така продава обзавеждане (движимо имущество) от друг апартамент на стойност 60 000 лв. Продажбите се случв...

Облагане с ДДС при доставка на материали за монтаж

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС през м. октомври 2020 г., продава материали на немска фирма, регистрирана по ЗДДС. Издадохме фактура с 0% начислено ДДС съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗДДС. През м. декември получихме от същата фирма 10 000 лв...

Освободени доставки в сферата на здравеопазването

Въпрос: ООД е регистрирано като медицински център със съответната регистрация в РЗИ. Като лечебно заведение компанията възнамерява да извършва следната дейност: организиране и провеждане на здравословни почивки, които освен стандартните туристически ...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Въпрос: Дружество – застрахователен посредник, предстои да назначи по граждански договор лице пенсионер за срок от една година за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 1. Може ли лицето да е на граждански договор, а не на трудов? Ще възникне ли проб...

Осигуряване на съдружник в ООД

Въпрос: Едно физическо лице е съдружник в ООД. Осигурявам го за всички осигурителни случаи. Може ли от същата фирма да му изплатя сума по граждански договор? Отговор: От поставения въпрос не става ясно съдружникът в ООД-то в качеството си на какъв е...

Отчитане амортизация на ДМА

Въпрос: Фирма ползва двора си като паркинг, съответно паркоместата се дават под наем. Към коя категория ДМА да се отнесе този актив на дружеството, за да се определи коректен процент на амортизацията му? Отговор: Дълготрайните материални активи се п...

Отчитане на апортна вноска

Въпрос: Фирма „Х“ ЕООД прави друга фирма „А“ ЕООД с апортна вноска като капитал, която представлява сграда за 100 000 лв. Как се осчетоводява апортната вноска. Банковата сметка, която ще се открива, трябва ли да е на същата стойност? Апортната вноска...

Подаване на VIES декларация

Въпрос: Фирма X, дилър на автомобили втора употреба, регистрирана по ДДС, продава автомобил втора употреба за гръцко юридическо лице с активен VAT номер с основание на фактурата чл. 143 от ЗДДС. Режим на облагане на маржа - стоки втора употреба. Юрид...

Последващите разходи за дълготрайни материални активи

Въпрос: Основната дейност на фирмата е свързана с предоставяне на телекомуникационни услуги. Дружеството притежава множество компютри. След амортизиране на компютър започваме да подменяме съставните му части (твърд диск, процесор и други). Подмяната ...

Продължаване срока на трудовия договор

Въпрос: С наш служител сме сключили трудов договор по чл. 68, ал. 4, от КТ за срок от 1 година. Възможно ли е със съгласието на двете страни и в съответствие с чл. 119 от КТ срокът на този договор да бъде удължен с още 2 години? Отговор: В съответст...

Режим на облагане на маржа

Въпрос: Регистрирана по ДДС фирма закупува лек автомобил без ДДС на основание чл. 143 от ЗДДС в м. 12.2020 г. През м. 01.2021 г. фирмата решава да продаде автомобила на физическо лице, следва ли да се начислява ДДС във фактурата за продажба? Отговор...

Текущ ремонт на ДМА

Въпрос: Имам компютър, който се състои от 10 части, една от които е твърд диск. През м. януари аз заменям стария твърд диск с нов. В тази ситуация има ли „изменение на отделен актив“? С подмяна на един хард диск (една част от общо десет) аз променям ...

Трудова дейност на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Дейността на фирмата е питейно заведение. Във връзка с епидемичната обстановка не работим. Имам лице, назначено по трудов договор, което в момента е в неплатен отпуск. Мога ли аз като самоосигуряващо се лице да подам декларация за прекъсване ...

Уведомление до ТД на НАП при изтичане срока на изпитване

Въпрос: Имам договор с работник, сключен на 14.10.2020 г., по чл. 67, ал. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ, със срок на изпитание 3 месеца. Необходимо ли е да подавам уведомление до НАП - четох, че преминава автоматично в безсрочен, но все пак ми е необ...

Писма и указания

№ 20-00-22 от 10.02.2021 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2021 г.)

Във връзка с направените промени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Н...

Решения на ВАС

Решение № 1000 от 26.01.2021 г. по адм. дело № 9782/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви, в резултат на отказано право на данъчен кредит по две фактури на ЕООД и допълнително начислен ДДС на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС, за неотчетени в счетоводството на дружеството инвойси з...

Решение № 1238 от 01.02.2021 г. по адм. дело № 8513/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 10., 11. и 12.2018 г. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърляне...

Решение № 14239 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 7712/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г. и лихви. Нормата на чл. 107, ал. 3 ДОПК предвижда издаване на акт за у...

Решение № 14353 от 19.11.2020 г. по адм. дело № 6045/2020 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и установени задължения за данък върху годишна данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ за периода 2012 г. – 2016 г., както и задължения за вноски за ЗО за 2012 г. за периода 2013 г. – 2015 г. ведно с лихви. Споре...

Решение № 1441 от 03.02.2021 г. по адм. дело № 9806/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на ДДС и коригиран деклариран резултат за данъчния период април 2019 г., като вместо ДДС за възстановяване е установен ДДС за внасяне с лихва. В резултат на тази корекция за данъчния период юни 2019 г. ...

Решение № 15131 от 08.12.2020 г. по адм. дело № 9097/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2012 г. с лихви за забава. От разпоредбите на чл. 2, 3 и 10 ЗДДФЛ следва разбирането за дохода като положително изменение в имуществото на физическото лице. В слу...

Решение № 1604 от 09.02.2021 г. по адм. дело № 8706/2020 г.

Предмет на спора е акт за регистрация по ЗДДС от 25.07.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - София. Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дъл...

Решение № 1608 от 09.02.2021 г. по адм. дело № 8304/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на търговски обект“ - механа в гр. Бургас, като на основание чл. 187, ал. 1 ЗДДС е забранен достъпът до обекта за срок от 5 дни. Лицето е нарушило формалните изисквания на ч...

Решение № 641 от 19.01.2021 г. по адм. дело № 7617/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС на ЕТ за внасяне на задължения за данък върху добавената стойност на трето лице – ООД, за данъчен период 12.2012 г. – септември 2013 г. Съгласно чл. 113, ал. 1, т. 5 ДОПК в заповедта за възла...

Решение № 937 от 25.01.2021 г. по адм. дело № 6156/2020 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения по ЗДДС за периода 01.2012 г. – 04.2017 г. в резултат от отказан данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, чл. 9 и чл. 70, ал. 5 ЗДДС поради липса на осъществен...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 02.12.2019 г. по тълк. дело № 1/2019 г., ОСГК

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя II.I НКС от 29.01.2019 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по два въпроса, по които е констатирана противоречива практика: 1. От кой момент възниква и ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 26.02.2021 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 10 до бр. 14 от 2021 г.

ДВ, бр. 10 от 5.2.2021 г. Министерски съвет Постановление № 26 от 1 февруари 2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изм...