Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.
Законодателство

Същност и приложение на системата One Stop Shop (OSS) - обслужване на едно гише

Една от най-съществените промени в реда за функциониране на ДДС на територията на ЕС, отразена в нашето законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8.12. 2020 г., е свързана с трансграничната е...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за чужденците

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за чужденците. Отпада задължителното проучване на пазара на труда, извършвано от работодателя, при наемане на граждани от трети страни. С приетите текстове се правят изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата моби...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за пътищата

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за пътищата. Отговорността при неправилно декларирани данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е на собственика или на ползвателя. При неправилно декла...

Държавен вестник

ДВ, бр. 10 от 5.2.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 26 от 1 февруари 2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност. 2. Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните...

ДВ, бр. 11 от 9.2.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване ...

ДВ, бр. 12 от 12.2.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Правителството прие: 1. Постановление № 43 от 8 фев...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходи от наем на недвижимо имущество в Израел

Чуждестранно физическо лице, гражданин на Израел, което към 31.12.2020 г. е местно лице на България, има получен доход от наем на недвижим имот от Израел, който съгласно неговите обяснения е освободен от облагане в Израел с данък, тъй като размерът му попадна в необлагаем минимум...

Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

Издаден е данъчен ревизионен акт (ДРА) на дружество с дата 23.12.2019 г., връчен в началото на 2020 г. С ДРА са начислени корпоративен данък и данък върху дивидентите. По ЗКПО: Дружеството е получило паричен заем от друго дружество на 07.01.2013 г. в размер на 99 675,00 лв. В дог...

Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

Фирмата ни се занимава с производство. Може ли да ползваме данъчен кредит за лек автомобил 6+1 места на стойност 100 000 лева? В чл. 70, ал. 1, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност е посочено, че правото на приспадане на данъчен кредит не е налице за придобит или вн...

Място на изпълнение при доставка на стока

Имаме сделка, при която българска фирма (регистрирана по ДДС) продава стока на швейцарска фирма, но получател на стоката е физическо лице във Франция. Стоката се транспортира от България до Франция и транспортът е за сметка на швейцарската фирма. Следва ли във фактурата да бъде в...

Обезщетение и отпуск за придружаване на болен член от семейството

Преди около 2 месеца се разболя възрастният ми баща, който живее с моето семейство. Състоянието му е тежко и лекарката, която го лекува, предлага да го изпрати за консултация в болница в окръжния център Плевен. Имам ли право да поискам и да ползвам отпуск за да придружа баща си д...

Особености на годишното счетоводно приключване на селскостопанското предприятие 2020 г.

В селското стопанство работят физически лица и предприятия с различен правен статут: юридически лица - търговски дружества, земеделски кооперации, сдружения с нестопанска цел; физически лица - земеделски производители, които могат да бъдат физически лица, избрали да се облагат по...

Период на изчисляване на сумирано работно време

Въвели сме сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) през 2020 г. за 6-месечен период, стартира през ноември 2020 г., приключва април 2021 г. Трябваше ли да се промени графикът от началото на 2021 г., когато беше променена уредбата на СИРВ в КТ? С мотива, че Директива 2003...

Погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди

При несвоевременно направено възражение за изтекла погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди вследствие професионално заболяване, допустимо ли е присъждане на лихви за повече от три години? В конкретния случай лихвите са присъдени за периода о...

Попълване на Декларация обр. 1 от самоосигуряващо се лице, което упражнява дейност на две места

Лице упражнява дейност като самоосигуряващо се лице на две места. И за двете дейности има подадена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, в която е маркирано, че ще се осигурява за всички осигурителни социални рискове. На първо място за дейността си като СОЛ на сво...

Прекратяване на срочен трудов договор по време на бременност

Работничка е сключила трудов договор за определен срок. Преди изтичането на срока представя на работодателя си документ от здравните органи, че е бременна. Може ли работодателят да прекрати трудовия й договор? Прилага ли се закрилата при уволнение и длъжен ли е работодателят да и...

Третиране на разходите за реклама

Фирмата ни се занимава с производство на стоки. Искаме да направим реклама на стоките ни по телевизията. Въпросът ни е имаме ли право на данъчен кредит за рекламната услуга и данъчно признат ли ще е разходът за целите на ЗКПО? Счетоводно отчетените разходи следва да се признават...

Справочник

Справочна информация бр. 14/2021

Централни валутни курсове за периода 02.04. - 08.04.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

PDF версия на броя

Брой 14 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...