Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-24 от 02.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. 14.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с увеличената заболеваемост от корона вирус дружество има желание да подпомага работниците и служители...

№ 07-00-252 от 10.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-252/20.10.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, относно данъчното третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената с...

№ 07-00-301 от 04.01.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-301/16.12.2020г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разработва, внедрява и поддържа софтуер за управление на бизнеса, като към момента има над тридесет де...

№ 20-28-348 от 06.01.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-348/23.12.2020г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте самоосигуряващо се лице. Задавате въпросите: 1. ...

№ 24-39-127 от 27.10.2020 г. Относно: Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №24-39-127/24.09.2020 г., препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП .., е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, в качеството му на еднолич...

№ 3-188 от 12.02.2021 г. Относно: Данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването са поставени въпроси от счетоводна кантора, отнасящи се за клиент „А“ ЕООД, ЕИК …………, който е идентифициран допълнително в настоящото производство. Съгласно изложеното в него, дружеството получава услуги, определени като авторски и лицензионни възнаграждения от юрид...

№ 96-00-280 от 30.11.2020 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги на лице, установено в трета страна

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-280 от 16.11.2020 г., относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги на лице, установено в трета страна. Съгласно изложената фактическа...

№ М-26-П-203 от 01.10.2020 г. Относно: Прилагане на българското данъчно и осигурително законодателство за граждани на Европейския съюз, командировани от български работодател в Република Германия

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-26-П-203 от 6.8.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество планира да разшири дейността си, свързана с обгрижване на възрастни лица и на тери...

№ М-92-00-985 от 02.10.2020 г. Относно: Задължително осигуряване на председател на фондация

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-92-00-985/2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Председател на фондация упражнява трудова дейност безвъзмездно, като възнаграждения в това му качество не са д...

Анотации

Дистанционна работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работата ми позволява да си изпълнявам трудовите задължения дистанционно. Съпругът ми с Ковид и съм контактна. Мога ли да съм карантина без да ползвам болничен и да си работя дистанционно и това нарушение ли е на Кодекса на труда? П...

Допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам три въпроса свързани с работа по втори трудов договор, сключен на основание чл. 111 от КТ. 1. Допустимо ли е служител да работи на пълно работно време (8 часа) при един работодател и на 4 часа по допълнителен трудов договор по ч...

Определяне на дадена услуга като облагаема или необлагаема по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е отпускане на заеми. Част от процеса по кредитиране, а именно обслужване на клиентите, обработка на заемите, плащане и обработка на входящите плащания, се извършват от ...

Определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При нас работи чистачка, която има 6 години осигурителен стаж. Има осигурителна книжка, от която е видно, че е била президент на фирма. Няма трудов договор или трудова книжка. Желае тези 6 години аз да ги зачета като трудов стаж и да...

Покупка на недвижим имот, който още не е готов

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Предлагат ми да купя с предварителен договор имот от фирма, който още не е готов. Има ли някакви рискове и възможни проблеми? Определено през последните години придобиването на имоти чрез фирми, инвеститори, строители на...

Право да се промени осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране през 2023 година. След последните промени в законодателството, не разбрах какъв е срокът за прехвърляне на осигуряването ми от втория стълб (частен фонд - доброволно задължително) в НОИ - през 2023 г. или таз...

Право на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам ли право на платен годишен отпуск ако последните 10 години съм работил в чужбина но последните 10 месеца съм получавал обезщетение за безработица в България в момента имам договор в българска фирма и трябва ли да чакам 4 месеца ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2021 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са у...

Държавен вестник в бр. 7 от 2021 г.

ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г. Народно събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Закон за изменение и допълнение на Закона за да...

Справочна информация бр. 7/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 31 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...

PDF версия на броя

Брой 7 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...