Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 7 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-24 от 02.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. 14.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с увеличената заболеваемост от корона вирус дружество има желание да под...

№ 07-00-252 от 10.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-252/20.10.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, относно данъчното третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Зако...

№ 07-00-301 от 04.01.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-301/16.12.2020г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разработва, внедрява и поддържа софтуер за управление на бизнеса, като к...

№ 20-28-348 от 06.01.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-348/23.12.2020г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте самоосигуряващо се...

№ 24-39-127 от 27.10.2020 г. Относно: Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №24-39-127/24.09.2020 г., препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП .., е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се ли...

№ 3-188 от 12.02.2021 г. Относно: Данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването са поставени въпроси от счетоводна кантора, отнасящи се за клиент „А“ ЕООД, ЕИК …………, който е идентифициран допълнително в настоящото производство. Съгласно изложеното в него, дружеството получава услуги, определени като авторски и лице...

№ 96-00-280 от 30.11.2020 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги на лице, установено в трета страна

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-280 от 16.11.2020 г., относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги на лице, установено в трета страна. ...

№ М-26-П-203 от 01.10.2020 г. Относно: Прилагане на българското данъчно и осигурително законодателство за граждани на Европейския съюз, командировани от български работодател в Република Германия

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-26-П-203 от 6.8.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество планира да разшири дейността си, свързана с обгрижва...

№ М-92-00-985 от 02.10.2020 г. Относно: Задължително осигуряване на председател на фондация

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-92-00-985/2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Председател на фондация упражнява трудова дейност безвъзмездно, като възнагражде...

Анотации

Дистанционна работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работата ми позволява да си изпълнявам трудовите задължения дистанционно. Съпругът ми с Ковид и съм контактна. Мога ли да съм карантина без да ползвам болничен и да си работя дистанционно и това нарушени...

Допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам три въпроса свързани с работа по втори трудов договор, сключен на основание чл. 111 от КТ. 1. Допустимо ли е служител да работи на пълно работно време (8 часа) при един работодател и на 4 часа по до...

Определяне на дадена услуга като облагаема или необлагаема по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е отпускане на заеми. Част от процеса по кредитиране, а именно обслужване на клиентите, обработка на заемите, плащане и обработка на входящ...

Определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При нас работи чистачка, която има 6 години осигурителен стаж. Има осигурителна книжка, от която е видно, че е била президент на фирма. Няма трудов договор или трудова книжка. Желае тези 6 години аз да г...

Покупка на недвижим имот, който още не е готов

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Предлагат ми да купя с предварителен договор имот от фирма, който още не е готов. Има ли някакви рискове и възможни проблеми? Определено през последните години придобиването на имоти чрез фи...

Право да се промени осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране през 2023 година. След последните промени в законодателството, не разбрах какъв е срокът за прехвърляне на осигуряването ми от втория стълб (частен фонд - доброволно задължително...

Право на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам ли право на платен годишен отпуск ако последните 10 години съм работил в чужбина но последните 10 месеца съм получавал обезщетение за безработица в България в момента имам договор в българска фирма ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2021 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчн...

Държавен вестник в бр. 7 от 2021 г.

ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г. Народно събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Закон за изменени...

Справочна информация бр. 7/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 31 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...