Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 7 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-24 от 02.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. 14.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с увеличената заболеваемост от корона вирус дружество има желание да под...

№ 07-00-252 от 10.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-252/20.10.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, относно данъчното третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Зако...

№ 07-00-301 от 04.01.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-301/16.12.2020г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разработва, внедрява и поддържа софтуер за управление на бизнеса, като к...

№ 20-28-348 от 06.01.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-348/23.12.2020г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте самоосигуряващо се...

№ 24-39-127 от 27.10.2020 г. Относно: Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №24-39-127/24.09.2020 г., препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП .., е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се ли...

№ 3-188 от 12.02.2021 г. Относно: Данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването са поставени въпроси от счетоводна кантора, отнасящи се за клиент „А“ ЕООД, ЕИК …………, който е идентифициран допълнително в настоящото производство. Съгласно изложеното в него, дружеството получава услуги, определени като авторски и лице...

№ 96-00-280 от 30.11.2020 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги на лице, установено в трета страна

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-280 от 16.11.2020 г., относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги на лице, установено в трета страна. ...

№ М-26-П-203 от 01.10.2020 г. Относно: Прилагане на българското данъчно и осигурително законодателство за граждани на Европейския съюз, командировани от български работодател в Република Германия

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-26-П-203 от 6.8.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество планира да разшири дейността си, свързана с обгрижва...

№ М-92-00-985 от 02.10.2020 г. Относно: Задължително осигуряване на председател на фондация

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-92-00-985/2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Председател на фондация упражнява трудова дейност безвъзмездно, като възнагражде...

Анотации

Дистанционна работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работата ми позволява да си изпълнявам трудовите задължения дистанционно. Съпругът ми с Ковид и съм контактна. Мога ли да съм карантина без да ползвам болничен и да си работя дистанционно и това нарушени...

Допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам три въпроса свързани с работа по втори трудов договор, сключен на основание чл. 111 от КТ. 1. Допустимо ли е служител да работи на пълно работно време (8 часа) при един работодател и на 4 часа по до...

Определяне на дадена услуга като облагаема или необлагаема по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е отпускане на заеми. Част от процеса по кредитиране, а именно обслужване на клиентите, обработка на заемите, плащане и обработка на входящ...

Определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При нас работи чистачка, която има 6 години осигурителен стаж. Има осигурителна книжка, от която е видно, че е била президент на фирма. Няма трудов договор или трудова книжка. Желае тези 6 години аз да г...

Покупка на недвижим имот, който още не е готов

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Предлагат ми да купя с предварителен договор имот от фирма, който още не е готов. Има ли някакви рискове и възможни проблеми? Определено през последните години придобиването на имоти чрез фи...

Право да се промени осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране през 2023 година. След последните промени в законодателството, не разбрах какъв е срокът за прехвърляне на осигуряването ми от втория стълб (частен фонд - доброволно задължително...

Право на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам ли право на платен годишен отпуск ако последните 10 години съм работил в чужбина но последните 10 месеца съм получавал обезщетение за безработица в България в момента имам договор в българска фирма ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2021 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчн...

Държавен вестник в бр. 7 от 2021 г.

ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г. Народно събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Закон за изменени...

Справочна информация бр. 7/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 31 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...