Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 17, 3 - 16 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 3 - 16 май 2021 г.
Законодателство

Измененията и допълненията в ППЗДДС за 2021 г.

В бр. 27 на “Държавен вестник” (ДВ) от 02.04.2021 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, с които в правилника се въвеждат нови и допълват съществуващи правила в законодателството за облагане ва доставките с ДДС. Те имат за цел да отразят в правилника проме...

Държавен вестник

ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция. Правителството прие: 1. Постановление № 69 от 2 март 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ...

ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. 4. Закон за изменение и допъл...

ДВ, бр. 22 от 16.3.2021 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Правителството прие: 1. Постановление № 83 от 11 март 2021 г. за преобразуване на Общинския културен институт “Топлоцентрала” в Регионален център за съвременни изкуства “Топлоцентрала”. 2....

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС и ред за облагане и документиране на доставките на автомобили втора употреба

Новорегистрирана фирма, нерегистрирана по ДДС, иска да започне дейност като търговец на автомобили втора употреба, закупени от дилъри от територията на страната. Подава ли се уведомление към НАП за специален ред на облагане по маржа? Каква е отчетността и подават ли се дневници с...

ДДС при доставка на стоки и услуги

Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, с основна дейност интериорен дизайн, подписва договор с клиент, фирма от трета страна, собственик на недвижим имот (къща) на територията на ЕС (фирмата собственик няма регистрация по ДДС), обектът се намира в Италия. Според договор...

Доработване на недостигащо работно време при сумираното му изчисляване

В предприятието се прилага сумирано работно време, което се изпълнява по график. За няколко работници в края на периода се отчита изпълнение на по-малко от календарното работно време. Има ли работодателят право да изиска от тези работници да положат допълнителен труд, за да си до...

Обезщетение при уволнение на служител, регистриран като ЕТ

Служител е уволнен на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на персонала. Длъжен ли е работодателят да му изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа, при положение че служителят е регистриран като едноличен търговец? При уволнение на о...

Облагане на физическо лице за доходи от авторски и лицензионни възнаграждения

Лице, работещо на трудов договор и няма регистрирано дружество, извършва допълнителна дейност, като изготвя собствени дигитални продукти - образователни книги, тестове и други. Материалите биват качвани в интернет платформи в и извън ЕС, чрез които достигат до крайния потребител....

Онлайн продажба на стоки

Българско дружество продава стоки само през електронен магазин, като плащанията се извършват чрез банков превод или чрез ППП с лицензиран пощенски оператор. До този момент съгласно наредба Н-18 дружеството няма задължение за издаване на фискален бон от ФУ и няма закупен касов апа...

Определяне на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Известно ни е, че икономическата дейност на осигурителя, с оглед определянето на кода на основната дейност, се определя в края на календарния месец, но моля за допълнителни разяснения как точно става това. Осигуряваме служителите по КИД 5829, но имаме и друга дейност с КИД 47....

Осигуряване на български гражданин, извършващ IT услуги на холандско дружество

Физическо лице, български гражданин, живеещ в България ще извършва IT услуги от България на холандско дружество. Ако физическо лице основе фирма ЕООД, трябва ли задължително да се осигурява в ЕООД-то като СОЛ или ДУК? Ако същото физическо лице сключи граждански или трудов договор...

Парично обезщетение за бременност и раждане при работа по срочен трудов договор

Работя със срочен трудов договор и в момента ползвам отпуск поради бременност и раждане на основание чл. 163 от КТ. Срокът на трудовия ми договор изтича по време на 410-те дни отпуск, който ползвам на основание чл. 163 от КТ. Моля да ми отговорите докога имам право на парично обе...

Правото на данъчен кредит при отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец

Фирма преотдава под наем апартаменти за жилищни нужди на физически лица, не начисляваме ДДС съгласно чл. 45, ал. 4 ЗДДС. Имаме ли право на данъчен кредит за ремонта на тези апартаменти? В чл. 45, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е посочено, че отдаването...

Третиране на доходите на починало лице

Имам въпрос относно облагане на доход на починало лице. На наследниците на починалото лице (съпруга и две деца) следва да се изплатят заплата и обезщетение за неизползван годишен отпуск. Трябва ли да се удържи ДОД върху тези доходи? Изплатените суми от предприятието работодател ...

Третиране на услугата по анализ при извършване на стоматологична дейност

Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС (извършва освободени доставки), с предмет на дейност стоматологични услуги (регистрирано като групова практика за първична дентална помощ), извършва ортодонтско лечение на лица в Б, чрез поставяне на алайнери (невидими шини). За този вид...

Третиране по ЗДДС на доставките на услуги по разработка на нестандартизиран софтуер

Физическо лице, български гражданин, живеещ в България, ще извършва IT услуги от България на холандско дружество. Ако въпросното физическо лице регистрира ЕООД и издава фактури на холандското дружество, какво ще е основанието за неначисляване на ДДС? Общото правилото за определя...

Справочник

Справочна информация бр. 17/2021

Централни валутни курсове за периода 23.04. - 28.04.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

PDF версия на броя

Брой 17 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...