Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 9, 1 - 15 май 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 20-21-5 от 17.02.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-5 от 05.02.2021 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП ….. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Адвокатското д...

№ 3-208 от 16.02.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 36б от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „Х“ ЕООД е с основна дейност търговия на дребно с фармацевтични стоки. Стоките, които дружеството получава и съответно продава са: бърз тест за антитела Ковид 19, антигенни тестове SARS-СоV-2-Аb, бърз тест за Ковид 19,...

№ 3-300 от 09.03.2021 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице (български гражданин, живеещ в САЩ)

Според изложеното в запитването „В“ ЕООД е с основна дейност покупка на стоки с цел продажба – онлайн, както и чрез търговски обект – магазин. Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице. За целите на дейността предстои сключване на договор за наем на тъ...

№ 3-317 от 10.03.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при договор за лизинг и при безвъзмездно извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на наета сграда

Според изложеното в запитването, като собственик на „А“ ЕООД, ЕИК ……….. с предмет на дейност счетоводни услуги, на първо място е отправено запитване за клиент „Б“ СД, ЕИК ………. . Същият е сключил на ....12.2020 г. договор за лизинг на мобилни устройст...

№ 3-415 от 30.03.2021 г. Относно: Право на ползване на данъчно облекчение съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Съгласно изложеното в писменото запитване, физическо лице е собственик на два имота – единият е в гр.Т, придобит по време на брака, и друг с местонахождение в с. О, който е наследствен. В данъчната си декларация същото е посочило като основно жилище ...

№ 94-00-39 от 02.04.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършването на клинични изпитания с лекарствени продукти, възложени от лица, установени извън територията на страната

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-39/ 24.03.2021 г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършването на клинични изпитания с лекарствени продукти, възложени от лица, установени извън територ...

№ 96-00-70 от 15.03.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-70 от 02.03.2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: 1.Дружеството извършва приготвяне и предоставяне на топла (супи и основно)...

Анотации

Вписвания в трудовата книжка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От януари 2016 г. работя по трудово правоотношение към самоосигуряващо се лице. За този период съм преназначавана веднъж, променян е и размера на трудовото ми възнаграждение. Счетоводителят на моя работо...

Втори трудов договор с друг работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В Дружеството, в което работя, имаме служител – юрисконсулт, който има сключен стандартен трудов договор на за 8 часов работен ден, с работно време – 08:30 – 17:00 часа . Лицето ни уведоми, че желае да...

Възнаграждение при заместване на колега

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Запитах ръководството на дружеството в което работя, защо не получавам допълнително възнаграждение когато сменям колега в отпуск. В същото време изпълнявам и моите задължения. Длъжностите ни са "склададж...

Закрилата на бременна работничка или служителка се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Ползва ли се със защитата от уволнение по чл. 333, ал. 5 КТ служителка, която установява настъпване на бременност в периода след връчено, но още не изтекло предизвестие за прекратяване на трудово правоот...

Право на обезщетение при освобождаване от служба на държавен служител

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: В какви случаи държавният служител има право на обезщетение при освобождаване от служба? Както и при трудовите правоотношения по Кодекса на труда, така и при служебните правоотношения по Зак...

Правото и размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се преценява към датата на прекратяване на трудовия договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител придобива право на пенсия 06.2020 г., и продължава да работи в дружеството. Предстои да бъде прекратен трудовия му договор. Коя база се използва за начисляване на обезщетението по чл. 222, ал.3 ...

Прекратяване на трудов договор с лице с ТЕЛК с 50 и над 50% нетрудоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Законосъобразно ли е прекратяване на трудов договор с лице с ТЕЛК - 50 и над 50%, на основание на чл. 331 КТ? Съгласно чл. 331, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може да предложи по своя иниц...

Приспадане на данъчен кредит

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: “Х” ООД има лек автомобил с 6+1 места, купен с начислен ДДС. Автомобилът се ползва за основната дейност на дружеството и за лични цели. 1. Дружеството има ли право на данъче...

Трудов договор с чудженец, работещ от вкъщи

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Можем ли да назначим на трудов договор гражданин на ЕС, който ще работи от вкъщи - от страната си, т.е. няма адрес в България? А на граждански договор? Какви са вариантите? Разпоредбата на чл. 10, ал. 2...

Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява при вливане на едно предприятие в друго

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При вливане на едно предприятие в друго, трудовите правоотношения със служителите се запазват. Прави се регистрация в НАП с подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 КТ , за вливането по чл. 123 КТ. Трябв...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 май 2021 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти май: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодате...

Държавен вестник в бр. 9 от 2021 г.

ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г. Изпълнителна агенция Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на ...

Справочна информация бр. 9/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 30 април 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...